dr hab.Regina Pacanowska

ORCID: 0000-0002-3368-3579

Zainteresowania naukowe:

 • przemiany społeczno-gospodarcze w Polsce po 1989
 • problematyka przedsiębiorczości w XX i XXI w.
 • historia marek i znaków towarowych w XX i XXI w.
 • historia regionalna (gospodarka lokalna i regionalna)

Publikacje (wybór):

Monografie:

 • Samorząd powiatowy w Wielkopolsce w latach 1919-1939, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2006.
 • Przemiany społeczno-gospodarcze w Wielkopolsce na przełomie XX i XXI wieku, Wydawnictwo Instytutu Historii UAM, Poznań 2018

Artykuły:

 • Związek Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej w okresie międzywojennym, Samorząd Terytorialny nr 4 z 2004, Polskie Wydawnictwa Profesjonalne, s. 1-7.
 • Związek Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej w okresie międzywojennym, Samorząd Terytorialny nr 4 z 2004, Polskie Wydawnictwa Profesjonalne.
 • Burmistrz zawodowy. Doświadczenia Wielkopolski z końca XIX i początku XX wieku, Samorząd Terytorialny 2006 nr 6, Polskie Wydawnictwa Profesjonalne, s. 24-34.
 • Samorząd wojewódzki w zachodniej Polsce w latach 1919-1939, Samorząd Terytorialny 2007 nr 5, Polskie Wydawnictwa Profesjonalne, s. 58-71.
 • Wielkopolscy starostowie powiatowi w okresie II Rzeczypospolitej, Kronika Wielkopolski 2006 nr 2 (118), Wojewódzka Biblioteka Animacji Kultury, s. 46-62.
 • Powiat jarociński w latach 1887-1939, Zapiski Jarocińskie, nr 2-3 (7-8) z 2007, Fundacja 750-lecia Jarocina, s. 7- 45.
 • Powiat kaliski i samorządowa administracja powiatu w okresie II Rzeczypospolitej, Rocznik Kaliski, t. XXXI z 2005, Polskie Towarzystwo Historyczne – oddział w Kaliszu, Kalisz 2005, s. 89 -114
 • Powiat jarociński w latach 1887-1939, Zapiski Jarocińskie, nr 2-3 (7-8) z 2007, Fundacja 750-lecia Jarocina, s. 7- 45.

Cykl biograficzny: Postacie polskiego samorządu: Józef  Alojzy Bek, Samorząd Terytorialny 2007 nr 7-8, Polskie Wydawnictwa Profesjonalne, s. 150-156;  Piotr Drzewiecki, Samorząd Terytorialny 2007 nr 10, Polskie Wydawnictwa Profesjonalne, s. 72-78;  Feliks Kasprzak (1883-1972), Samorząd Terytorialny 2008 nr 3, Polskie Wydawnictwa Profesjonalne, s. 83-88; Z dziejów nauki prawa administracyjnego i nauki o samorządzie terytorialnym, Włodzimierz Wakar (1885-1933), Samorząd Terytorialny nr 4 z 2004, Polskie Wydawnictwa Profesjonalne, s. 72-78; Ludwik Begale – poznański starosta krajowy, Kronika Wielkopolski nr 2 (110) z 2004, Wojewódzka Biblioteka Animacji Kultury, s. 85 – 90;

 • Umwandlungen im kommunalen Dienstleistungssektor in Polen nach 1990, Studia Historiae Oeconamicae, Wydawnictwo Poznańskie, t. 27 z 2009, s. 229-247.
 • (razem z L. Błażejczyk-Majką) Banki spółdzielcze w Wielkopolsce. Rola i miejsce w gospodarce regionu. W: Pieniądz i banki w Wielkopolsce, Studia nad Dziejami Pieniądza i Bankowości w Polsce, red. W. Garbaczewski, R. Macyra, t.1, Muzeum Narodowe w Poznaniu, s. 327-348
 • Niedoceniany partner. Rola władz samorządowych w przemianach społeczno-gospodarczych Polski międzywojennej, Między zacofaniem a modernizacją. Społeczno-gospodarcze problemy ziem polskich na przestrzeni wieków, pod red. E. Kościk i T. Głowińskiego, GAJT Wydawnictwo, Wrocław 2009, s. 447-457
 • Między przypadkiem a świadomym działaniem. Formy promocji miast wielkopolskich okresu transformacji, [w:] Poznań, Szczecin, Wrocław. Trzy uniwersytety, trzy miasta, trzy regiony. Red. W. Łazuga, S. Paczos, Poznań 2010, s. 337- 351.
 • Początki samorządu lokalnego w Jarocinie w latach 1945-1948. Zapiski Jarocińskie, nr 3 - 4 (20/21) z 2010, Muzeum Regionalne w Jarocinie, s. 38- 57.
 • Partnerstwo czy ustawowy obowiązek? Współpraca samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych. [w:]Władza lokalna w procesie transformacji systemowej,  red. J. Babiak, A. Ptak, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Kalisz-Poznań 2010, s. 115-125.
 • (razem z dr L. Błażejczyk-Majką) Tradycja i nowoczesność. Bilans zmian w polskim sektorze bankowości spółdzielczej. [w:] Oblicza polskiej modernizacji. Próba bilansu transformacji systemowej III Rzeczypospolitej, red. E. Krasucki, T. Sikorski, A. Szczepańska, Toruń 2011, s. 231-255.
 • Bankowość komunalna II Rzeczypospolitej. Śląska perspektywa, [w:] Studia nad Dziejami Pieniądza i Bankowości w Polsce. Tom 2. 2011, Pieniądz i Banki na Śląsku, red. W. Garbaczewski, R. Macyra, Poznań 2012, Wydawnictwo Muzeum Narodowe w Poznaniu, s. 333 – 354.
 • Nie tylko strategia. Aktywność samorządów terytorialnych w zakresie wspierania turystyki w regionie wielkopolskim (1998-2010). [w:] Gospodarczy wymiar turystyki,             red. E. Kościk, Wrocław 2011, s. 167-180.
 • (razem z P. Czechanowskim) „Kremowy biznes”. Ewolucja polskich firm z branży kosmetycznej po 1989 roku na przykładach Kolastyny i Labolatorium Kosmetyczne dr Ireny Eris, red. E. Kościk, R. Klementowski, Wrocław 2012, s. 287-309.
 • (razem z Aliną Adamczyk), Samorządowe szkoły. Kontrowersje wokół lokalnej polityki oświatowej.[w:] Oblicza edukacji XIX i XX wieku, seria Ars Educandi. Źródła. t.2, red. P. Barczyk, I. Socha, Mysłowice 2012,  s. 95- 114.
 • (razem z A. Adamczyk), Od „uwłaszczenia mieszkańców” do spółki majątkowo-inwestycyjnej. Holdikom S.A. Z Ostrowa Wielkopolskiego, Finanse Komunalne 5/2013, s. 36-51.
 • .(razem z dr D. Gralą) Poznań know how? Wizerunek Poznania w opiniach młodych ludzi. Miasto w perspektywie badań interdyscyplinarnych, red. A.W. Brzezińska, A. Chwieduk, Wielichowo 2012, s. 159-171
 • Lokalny wymiar modernizacji. Rola samorządu w przemianach społeczno-gospodarczych po 1990 roku. Przeszłość i teraźniejszość samorządu terytorialnego w Europie Środkowej, red. Z. Bukowski, S. Kamosiński, Bydgoszcz 2013, s. 145-167.
 • Rodzina w polityce i działaniach samorządu terytorialnego po 1990 roku, [w:] Od kwestii robotniczej do nowoczesnej kwestii socjalnej. Studia z polskiej polityki społecznej XX i XXI wieku, red. P. Grata, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów  2013, s. 125-142.
 • Klęski elementarne w kształtowaniu wizerunku osób z polskiego życia publicznego po 1989 roku.[w:] Od powietrza, głodu, ognia i wojny... Klęski elementarne na przestrzeni wieków, red. T. Głowiński, E. Kościk, Wrocław 2013, s. 333-349.
 • Labolatorium na miarę XXI wieku. Firma rodzinna dr Ireny Eris i Henryka Orfinger (1983-2010), [w:] Przedsiębiorstwa podczas przemian systemowych w Polsce przełomu XX i XXI wieku. Sukcesy i porażki na rynku, red. P. Czechanowski, D. Grala, MK Verbum, Poznań 2013, s. 169 192.
 • Państwo wobec samorządów. Od zmiany w systemie finansów komunalnych do ustawy scaleniowej z 1933 r.[w:] Państwo i społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej, red. J. Żarnowski, seria Metamorfozy społeczne, Instytut Historii PAN, Warszawa 2014, s. 85-109.
 • Pracownicy samorządowi z terenów Polski Zachodniej: kwalifikacje, postawy, wizerunek w społeczeństwie [w:] Praca i społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej, red. W. Mędrzecki, C. Leszczyńska, seria Metamorfozy społeczne, Instytut Historii PAN, t. 9, Warszawa 2014, s. 191-209.
 • Zmiany w zarządzaniu i próby modernizacji komunalnych przedsiębiorstw komunikacji miejskiej (1990-2010),  [w:] Na lądzie, w wodzie i w powietrzu... Z dziejów transportu i komunikacji na ziemiach polskich na przestrzeni wieków, red. T. Głowiński, R. Klementowski, GAJT, Wrocław 2014, s. 337-354.
 • Przeobrażenia administracji powiatowej w Wielkopolsce w okresie II Rzeczypospolitej, Rocznik Samorządowy 2014, t. 3, Fundacja Obywatelskiego Rozwoju – Ryki, ISSN 2300-2662, s. 67-97. http://roczniksamorzadowy.jimdo.com.
 • (razem z P. Czechanowskim), Aspekty gospodarcze w nauczaniu XX wiecznej historii. Wnioski i postulaty. [w:] Historia ludzi. Historia dla ludzi. Krytyczny wymiar edukacji historycznej, red. I. Chmura-Rutkowska, E. Głowacka-Sobiech, I. Skórzyńska, Kraków 2014, s.129-149
 • Wiarygodność i zaufanie. Formy reklamy polskich instytucji bankowych z początku XX wieku, [w:] Okno na przeszłość. Szkice z historii wizualnej. red. D. Skotarczak, Wyd, Poznańskie 2015, s.  215-224.
 • Rowery do szkół. Kaliski eksperyment sportowy z lat 1979-1984.[w:] W kręgu kultury PRL. Sport, red.  D. Skotarczak, K. Bittner, Poznań 2015, s. 285-299; Wydawca Instytut Historii UAM i IPN.
 • Polscy przedsiębiorcy z Dolnego Śląska przełomu XX i XXI wieku. Casus Dariusza Miłka – twórcy sieci CCC. [w:] Kresy Zachodnie. Gospodarcze i społeczne znaczenie polskich Kresów, red. T. Głowiński, Wydawnictwo Gajt, Wrocław 2015, s. 291-311.
 • Marki krajowe i marki globalne na polskim rynku butelkowanych wod mineralnych w końcu XX i na początku XXI wieku. [w:] Od regaliów po dobro narodowe. Ochrona i wykorzystanie zasobów środowiska naturalnego na ziemiach polskich - aspekt historyczny, red. T. Głowiński, M. Zawadka, Wydawnictwo Gajt , Wrocław 2016, ss. 325.
 • Marki polskich producentów sprzętu nagłaśniającego w schyłkowym okresie PRL i na początku przemian. [w:] W kręgu kultury PRL. Muzyka. Konteksty, red. K. Bittner, D. Skotarczak, Poznań 2016, s. 343-356.
 • Początki polskich firm z branży kosmetycznej w dekadzie lat 80. Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych, t.  LXXVI, R: 2016, s. 473-502.
 • Koncepcja samorządu w działalności i publicystyce M. Z. Jaroszyńskiego. Rocznik Samorządowy 2017, t. 6, Fundacja Obywatelskiego Rozwoju – Ryki. http://roczniksamorzadowy.jimdo.com.
 • Marki i produkty markowe w gospodarce (nie tylko) wolnorynkowej. Gospodarka wolnorynkowa. Doświadczenia przeszłości i wskazania na przyszłość red. S. Kamosiński, J. Laskowska, Bydgoszcz 2017, s. 308-326.
 • Produkt. Marka. Konsument. Uwagi wprowadzające, [w:] O marce. Kontekst historyczny i kulturowy, red. Sławomir Kamosiński, Regina Pacanowska, Wydawnictwo Instytutu Historii, Poznań 2018, s. 11-22.
 • Zaufanie do marki. Ewolucja marek kosmetycznych w XX wieku,  [w:] O marce. Kontekst historyczny i kulturowy, red. Sławomir Kamosiński, Regina Pacanowska, Wydawnictwo Instytutu Historii, Poznań 2018, s. 63-78.
 • O marce. Kontekst historyczny i kulturowy, red. Sławomir Kamosiński, Regina Pacanowska, Wydawnictwo Instytutu Historii, Poznań 2018.
 • Ochrona znaków towarowych na ziemiach polskich w początkach XX wieku: między ideą a praktyką, [w:] Społeczny bilans otwarcia polskiej niepodległości w 1918 roku, red. T. Głowiński, M. Zawadka, Wrocław 2018, s. 79-98.
 • Idea samorządności i proces odbudowy samorządu terytorialnego w Polsce, [w:] Kulturotwórcza rola samorządów terytorialnych. Historia. Współczesność. Perspektywy, red. Z. Lenart, M. Menz, Warszawa 2018.
 • (razem z P. Czechanowskim) Ciągłość i zmiana. Przedsiębiorstwa z terenów COP na przełomie XX i XXI wieku. [w:] Od projektu do legendy. Centralny Okręg Przemysłowy po osiemdziesięciu latach (1937-2017), red. P. Grata, G. Ostasz, B., Pasterski, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2018, s. 387- 414.
 • Wybrane aspekty przemian gospodarczych w regionie kaliskim (1989-2019), Rocznik Kaliski XLV 2019, s. 138-155.
 • (rec.) Polish entrepreneurs’ cluster, Magam, The Wei Library, Enterprise Institute, Warszawa 2018, ss. 192, [w:]  Studia Historiae Oeconomicae, vol. 37, 2019.
 • Edukacja na rzecz przedsiębiorczości. Kontekst historii przedsiębiorczości i public history. [w:] Edukacja na ziemiach polskich w perspektywie historycznej, Wrocław, Wydawnictwo Gajt, 2019, s. 2015-233.
 • Regina Pacanowska, Gospodarka kreatywna. Stan badań i postulaty badawcze, [w:]    Historia gospodarcza. Problemy i metody. Studia w stulecie poznańskiej szkoły historii gospodarczej, red. T. Janicki, Poznań 2020, s. 387-406.
 • Regina Pacanowska, Marki i produkty markowe branży spożywczej w perspektywie historycznej, UR Jurnal of Humanities Sciences 2021/1, s. 58-77.
 • Regina Pacanowska, Polish Food Brands n the Food Products Market at the End of the 20th and the Beginning of the 21st century. Polish brands. Historical, cultural and economics context, ed. by S. Kamosiński, R. Pacanowska, Poznań 2021, s. 53-69.
 • Regina Pacanowska,Polish brands. Historical, cultural and economics context, ed. by S. Kamosiński, R. Pacanowska, Poznań 2021.

Inne:

 • Członek Polskiego Towarzystwa Historycznego –oddział Kalisz
 • Członek Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej
 • 2010-2012 – Kierownik grantu: Wielkopolski samorząd terytorialny w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu (1998-2010).

Funkcje:

 • członek zespołu d/s promocji i informacji na Wydziale Historii
 • członek zespołu d/s klas akademickich w IH

członek zespołu oceniającego jakość kształcenia WZOJKw latach 2013-2016