dr hab.Regina Pacanowska

ORCID: 0000-0002-3368-3579

Obszary zainteresowań badawczych:
przemiany społeczno-gospodarcze w Polsce po 1989
problematyka przedsiębiorczości w XX i XXI w.
historia marek i znaków towarowych w XX i XXI w.
historia regionalna (gospodarka lokalna i regionalna)

Wybrana bibliografia:
Monografie:

Samorząd powiatowy w Wielkopolsce w latach 1919-1939, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2006.
Przemiany społeczno-gospodarcze w Wielkopolsce na przełomie XX i XXI wieku, Wydawnictwo Instytutu Historii UAM, Poznań 2018

Artykuły:
*Związek Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej w okresie międzywojennym, Samorząd Terytorialny nr 4 z 2004, Polskie Wydawnictwa Profesjonalne, s. 1-7.
*Związek Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej w okresie międzywojennym, Samorząd Terytorialny nr 4 z 2004, Polskie Wydawnictwa Profesjonalne.
*Burmistrz zawodowy. Doświadczenia Wielkopolski z końca XIX i początku XX wieku, Samorząd Terytorialny 2006 nr 6, Polskie Wydawnictwa Profesjonalne, s. 24-34.
*Samorząd wojewódzki w zachodniej Polsce w latach 1919-1939, Samorząd Terytorialny 2007 nr 5, Polskie Wydawnictwa Profesjonalne, s. 58-71.
*Wielkopolscy starostowie powiatowi w okresie II Rzeczypospolitej, Kronika Wielkopolski 2006 nr 2 (118), Wojewódzka Biblioteka Animacji Kultury, s. 46-62.
*Powiat jarociński w latach 1887-1939, Zapiski Jarocińskie, nr 2-3 (7-8) z 2007, Fundacja 750-lecia Jarocina, s. 7- 45.
*Powiat kaliski i samorządowa administracja powiatu w okresie II Rzeczypospolitej, Rocznik Kaliski, t. XXXI z 2005, Polskie Towarzystwo Historyczne – oddział w Kaliszu, Kalisz 2005, s. 89 -114
*Powiat jarociński w latach 1887-1939, Zapiski Jarocińskie, nr 2-3 (7-8) z 2007, Fundacja 750-lecia Jarocina, s. 7- 45.

Cykl biograficzny: Postacie polskiego samorządu: Józef  Alojzy Bek, Samorząd Terytorialny 2007 nr 7-8, Polskie Wydawnictwa Profesjonalne, s. 150-156;  Piotr Drzewiecki, Samorząd Terytorialny 2007 nr 10, Polskie Wydawnictwa Profesjonalne, s. 72-78;  Feliks Kasprzak (1883-1972), Samorząd Terytorialny 2008 nr 3, Polskie Wydawnictwa Profesjonalne, s. 83-88; Z dziejów nauki prawa administracyjnego i nauki o samorządzie terytorialnym, Włodzimierz Wakar (1885-1933), Samorząd Terytorialny nr 4 z 2004, Polskie Wydawnictwa Profesjonalne, s. 72-78; Ludwik Begale – poznański starosta krajowy, Kronika Wielkopolski nr 2 (110) z 2004, Wojewódzka Biblioteka Animacji Kultury, s. 85 – 90;

*Umwandlungen im kommunalen Dienstleistungssektor in Polen nach 1990, Studia Historiae Oeconamicae, Wydawnictwo Poznańskie, t. 27 z 2009, s. 229-247.
*(razem z L. Błażejczyk-Majką) Banki spółdzielcze w Wielkopolsce. Rola i miejsce w gospodarce regionu. W: Pieniądz i banki w Wielkopolsce, Studia nad Dziejami Pieniądza i Bankowości w Polsce, red. W. Garbaczewski, R. Macyra, t.1, Muzeum Narodowe w Poznaniu, s. 327-348
*Niedoceniany partner. Rola władz samorządowych w przemianach społeczno-gospodarczych Polski międzywojennej, Między zacofaniem a modernizacją. Społeczno-gospodarcze problemy ziem polskich na przestrzeni wieków, pod red. E. Kościk i T. Głowińskiego, GAJT Wydawnictwo, Wrocław 2009, s. 447-457
*Między przypadkiem a świadomym działaniem. Formy promocji miast wielkopolskich okresu transformacji, [w:] Poznań, Szczecin, Wrocław. Trzy uniwersytety, trzy miasta, trzy regiony. Red. W. Łazuga, S. Paczos, Poznań 2010, s. 337- 351.
*Początki samorządu lokalnego w Jarocinie w latach 1945-1948. Zapiski Jarocińskie, nr 3 - 4 (20/21) z 2010, Muzeum Regionalne w Jarocinie, s. 38- 57.
*Partnerstwo czy ustawowy obowiązek? Współpraca samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych. [w:] Władza lokalna w procesie transformacji systemowej,  red. J. Babiak, A. Ptak, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Kalisz-Poznań 2010, s. 115-125.
*(razem z dr L. Błażejczyk-Majką) Tradycja i nowoczesność. Bilans zmian w polskim sektorze bankowości spółdzielczej. [w:] Oblicza polskiej modernizacji. Próba bilansu transformacji systemowej III Rzeczypospolitej, red. E. Krasucki, T. Sikorski, A. Szczepańska, Toruń 2011, s. 231-255.
*Bankowość komunalna II Rzeczypospolitej. Śląska perspektywa, [w:] Studia nad Dziejami Pieniądza i Bankowości w Polsce. Tom 2. 2011, Pieniądz i Banki na Śląsku, red. W. Garbaczewski, R. Macyra, Poznań 2012, Wydawnictwo Muzeum Narodowe w Poznaniu, s. 333 – 354.
*Nie tylko strategia. Aktywność samorządów terytorialnych w zakresie wspierania turystyki w regionie wielkopolskim (1998-2010). [w:] Gospodarczy wymiar turystyki, red. E. Kościk, Wrocław 2011, s. 167-180.
*(razem z P. Czechanowskim) „Kremowy biznes”. Ewolucja polskich firm z branży kosmetycznej po 1989 roku na przykładach Kolastyny i Labolatorium Kosmetyczne dr Ireny Eris, red. E. Kościk, R. Klementowski, Wrocław 2012, s. 287-309.
*(razem z Aliną Adamczyk), Samorządowe szkoły. Kontrowersje wokół lokalnej polityki oświatowej.[w:] Oblicza edukacji XIX i XX wieku, seria Ars Educandi. Źródła. t.2, red. P. Barczyk, I. Socha, Mysłowice 2012,  s. 95- 114.
*(razem z A. Adamczyk), Od „uwłaszczenia mieszkańców” do spółki majątkowo-inwestycyjnej. Holdikom S.A. Z Ostrowa Wielkopolskiego, Finanse Komunalne 5/2013, s. 36-51.
*.(razem z dr D. Gralą) Poznań know how? Wizerunek Poznania w opiniach młodych ludzi. Miasto w perspektywie badań interdyscyplinarnych, red. A.W. Brzezińska, A. Chwieduk, Wielichowo 2012, s. 159-171
*Lokalny wymiar modernizacji. Rola samorządu w przemianach społeczno-gospodarczych po 1990 roku. Przeszłość i teraźniejszość samorządu terytorialnego w Europie Środkowej, red. Z. Bukowski, S. Kamosiński, Bydgoszcz 2013, s. 145-167.
*Rodzina w polityce i działaniach samorządu terytorialnego po 1990 roku, [w:] Od kwestii robotniczej do nowoczesnej kwestii socjalnej. Studia z polskiej polityki społecznej XX i XXI wieku, red. P. Grata, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów  2013, s. 125-142.
*Klęski elementarne w kształtowaniu wizerunku osób z polskiego życia publicznego po 1989 roku.[w:] Od powietrza, głodu, ognia i wojny... Klęski elementarne na przestrzeni wieków, red. T. Głowiński, E. Kościk, Wrocław 2013, s. 333-349.
*Labolatorium na miarę XXI wieku. Firma rodzinna dr Ireny Eris i Henryka Orfinger (1983-2010), [w:] Przedsiębiorstwa podczas przemian systemowych w Polsce przełomu XX i XXI wieku. Sukcesy i porażki na rynku, red. P. Czechanowski, D. Grala, MK Verbum, Poznań 2013, s. 169 192.
*Państwo wobec samorządów. Od zmiany w systemie finansów komunalnych do ustawy scaleniowej z 1933 r.[w:] Państwo i społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej, red. J. Żarnowski, seria Metamorfozy społeczne, Instytut Historii PAN, Warszawa 2014, s. 85-109.
*Pracownicy samorządowi z terenów Polski Zachodniej: kwalifikacje, postawy, wizerunek w społeczeństwie [w:] Praca i społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej, red. W. Mędrzecki, C. Leszczyńska, seria Metamorfozy społeczne, Instytut Historii PAN, t. 9, Warszawa 2014, s. 191-209.
*Zmiany w zarządzaniu i próby modernizacji komunalnych przedsiębiorstw komunikacji miejskiej (1990-2010),  [w:] Na lądzie, w wodzie i w powietrzu... Z dziejów transportu i komunikacji na ziemiach polskich na przestrzeni wieków, red. T. Głowiński, R. Klementowski, GAJT, Wrocław 2014, s. 337-354.
*Przeobrażenia administracji powiatowej w Wielkopolsce w okresie II Rzeczypospolitej, Rocznik Samorządowy 2014, t. 3, Fundacja Obywatelskiego Rozwoju – Ryki, ISSN 2300-2662, s. 67-97. http://roczniksamorzadowy.jimdo.com.
*(razem z P. Czechanowskim), Aspekty gospodarcze w nauczaniu XX wiecznej historii. Wnioski i postulaty. [w:] Historia ludzi. Historia dla ludzi. Krytyczny wymiar edukacji historycznej, red. I. Chmura-Rutkowska, E. Głowacka-Sobiech, I. Skórzyńska, Kraków 2014, s.129-149
*Wiarygodność i zaufanie. Formy reklamy polskich instytucji bankowych z początku XX wieku, [w:] Okno na przeszłość. Szkice z historii wizualnej. red. D. Skotarczak, Wyd, Poznańskie 2015, s.  215-224.
*Rowery do szkół. Kaliski eksperyment sportowy z lat 1979-1984.[w:] W kręgu kultury PRL. Sport, red.  D. Skotarczak, K. Bittner, Poznań 2015, s. 285-299; Wydawca Instytut Historii UAM i IPN.
*Polscy przedsiębiorcy z Dolnego Śląska przełomu XX i XXI wieku. Casus Dariusza Miłka – twórcy sieci CCC. [w:] Kresy Zachodnie. Gospodarcze i społeczne znaczenie polskich Kresów, red. T. Głowiński, Wydawnictwo Gajt, Wrocław 2015, s. 291-311.
*Marki krajowe i marki globalne na polskim rynku butelkowanych wod mineralnych w końcu XX i na początku XXI wieku. [w:] Od regaliów po dobro narodowe. Ochrona i wykorzystanie zasobów środowiska naturalnego na ziemiach polskich - aspekt historyczny, red. T. Głowiński, M. Zawadka, Wydawnictwo Gajt , Wrocław 2016, ss. 325.
*Marki polskich producentów sprzętu nagłaśniającego w schyłkowym okresie PRL i na początku przemian. [w:] W kręgu kultury PRL. Muzyka. Konteksty, red. K. Bittner, D. Skotarczak, Poznań 2016, s. 343-356.
*Początki polskich firm z branży kosmetycznej w dekadzie lat 80. Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych, t.  LXXVI, R: 2016, s. 473-502.
*Koncepcja samorządu w działalności i publicystyce M. Z. Jaroszyńskiego. Rocznik Samorządowy 2017, t. 6, Fundacja Obywatelskiego Rozwoju – Ryki. http://roczniksamorzadowy.jimdo.com.
*Marki i produkty markowe w gospodarce (nie tylko) wolnorynkowej. Gospodarka wolnorynkowa. Doświadczenia przeszłości i wskazania na przyszłość red. S. Kamosiński, J. Laskowska, Bydgoszcz 2017, s. 308-326.
*Produkt. Marka. Konsument. Uwagi wprowadzające, [w:] O marce. Kontekst historyczny i kulturowy, red. Sławomir Kamosiński, Regina Pacanowska, Wydawnictwo Instytutu Historii, Poznań 2018, s. 11-22.
*Zaufanie do marki. Ewolucja marek kosmetycznych w XX wieku,  [w:] O marce. Kontekst historyczny i kulturowy, red. Sławomir Kamosiński, Regina Pacanowska, Wydawnictwo Instytutu Historii, Poznań 2018, s. 63-78.
*O marce. Kontekst historyczny i kulturowy, red. Sławomir Kamosiński, Regina Pacanowska, Wydawnictwo Instytutu Historii, Poznań 2018.
*Ochrona znaków towarowych na ziemiach polskich w początkach XX wieku: między ideą a praktyką, [w:] Społeczny bilans otwarcia polskiej niepodległości w 1918 roku, red. T. Głowiński, M. Zawadka, Wrocław 2018, s. 79-98.
*Idea samorządności i proces odbudowy samorządu terytorialnego w Polsce, [w:] Kulturotwórcza rola samorządów terytorialnych. Historia. Współczesność. Perspektywy, red. Z. Lenart, M. Menz, Warszawa 2018.
*(razem z P. Czechanowskim) Ciągłość i zmiana. Przedsiębiorstwa z terenów COP na przełomie XX i XXI wieku. [w:] Od projektu do legendy. Centralny Okręg Przemysłowy po osiemdziesięciu latach (1937-2017), red. P. Grata, G. Ostasz, B., Pasterski, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2018, s. 387- 414.
*Wybrane aspekty przemian gospodarczych w regionie kaliskim (1989-2019), Rocznik Kaliski XLV 2019, ISNN 0137-3501, s. 138-155.
*(rec.) Polish entrepreneurs’ cluster, Magam, The Wei Library, Enterprise Institute, Warszawa 2018, ss. 192, [w:]  Studia Historiae Oeconomicae, vol. 37  2019.
*Edukacja na rzecz przedsiębiorczości. Kontekst historii przedsiębiorczości i public history. [w:] Edukacja na ziemiach polskich w perspektywie historycznej, Wrocław, Wydawnictwo Gajt, 2019, s. 2015-233,

Pełnione funkcje:  
członek zespołu d/s promocji i informacji na Wydziale Historii
członek zespołu d/s klas akademickich w IH
członek zespołu oceniającego jakość kształcenia WZOJKw latach 2013-2016

Inne:
Członek Polskiego Towarzystwa Historycznego –oddział Kalisz
Członek Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej
2010-2012 – Kierownik grantu: Wielkopolski samorząd terytorialny w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu (1998-2010).