prof. UAM dr hab.Rafał Witkowski

Jerzy Schwengel (1697-1766) przeor kartuzji kaszubskiej i dziejopis Kościoła, Poznań, Wydawnictwo Poznańskie, 2004, ss. 422

Baer Loebel Monasch, Lebenserinnerungen – Memoirs – Pamiętnik. Critical Edition of the Original German Version by Rafał Witkowski with English Translation by Peter Fraenkel and Polish Translation by Rafał Witkowski, Introduction and Annotation by Rafał Witkowski. Wydanie krytyczne oryginału niemieckiego – Rafał Witkowski wraz z angielskim – Peter Fraenkel i polskim przekładem – Rafał Witkowski, Wstęp i opracowanie – Rafał Witkowski, Poznań 2004, ss. 362

Zarys dziejów Ławicy, Poznań 2005, ss. 178

Die mittelalterlichen Bibliotheken der Zisterzienserabteien in Polen, Pommerellen und Schlesien, w: Die Zisterzienser und ihre Bibliotheken. Buchbesitz und Schriftgebrauch des Klosters Altzelle im europäischen Vergleich, hrsg. von T. Graber, M. Schattkowsky, Leipzig 2008, s. 337-368

Monastica Polonorum. Fontes et studia, t. 1: Wizytacje klasztoru cysterek w Owińskach, Nekrolog klasztorów cystersów w Paradyżu. Katalogi monastyczne, pod red. A.M. Wyrwy i R. Witkowskiego, Poznań 2009, ss. 229

Michael of Prague O.CART., De quattuor virtutibus cardinalibus pro eruditione principum, edidit et prolegomenis, apparatu critico, indicibus instruxit Raphael Witkowski, Analecta Cartusiana, t. 6:2, Salzburg 2009, ss. 333

Jews in Medieval Poland. Culture, Religion and Language as Reflected in Sources, Studia Historica Slavo-Germanica, t. 28 (2008-2009) [2011], s. 87-139

Synagogi Wielkopolski. Wczoraj i dziś, Poznań 2011, ss. 103

Zakon kartuzów w Europie Środkowej od początku XIV do połowy XVI wieku. Predicare manibus. The Carthusian Order in Central Europe from the Beginning of the Fourteenth to the Middle of the Sixteenth Century, vol. 1-2, Salzburg 2011, ss. 1574

Żydzi w Poznaniu. Krótki przewodnik po historii i zabytkach, Poznań, Wydawnictwo Miejskie Posnania, 2012, ss. 153; to samo jako The Jews of Poznań. A Brief Guide to Jewish History and Cultural Sights, Poznań 2012, ss. 152; to samo jako Juden in Posen. Führer zu Geschichte und Kulturdenkmäler, Poznań 2012, ss. 152

Dzieje monastycyzmu

Źródłoznawstwo i nauki pomocnicze historii

Dzieje Wielkiego Księstwa Litewskiego

Dzieje ludności żydowskiej w Wielkopolsce