prof. dr hab.Ilona Czamańska

ORCID: 0000-0002-0492-0854

Wołosi i prawo wołoskie – badania nad Wołochami w Europie Południowo-Wschodniej prowadzone we współpracy z ośrodkami naukowymi w Rumunii, Macedonii, Chorwacji, Słowacji, Węgier, Ukrainy

Historia i kultura państw rumuńskich – dzieje Mołdawii i Wołoszczyzny, dzieje Besarabii, dzieje Siedmiogrodu jako samodzielnego państwa i części Królestwa Węgier

Polsko-rumuńskie związki genealogiczne – m. in. dzieje rodzin Mohyła (Movilă), Costin, Stroici, Barnovschi, Murguleţ

Kultura staropolska i jej związki z Europą Południowo-Wschodnią – historia i tradycja ludów bałkańskich w literaturze staropolskiej, kultura polska na Bałkanach

Historia i kultura Słowian Południowych do XVIII wieku – dzieje państw słowiańskich na Bałkanach, dzieje Słowian pod panowaniem tureckim

Czy wojna z Turcją w 1672 roku była nieunikniona? Poselstwo Franciszka Kazimierza Wysockiego do Turcji w latach 1670-1672, Kwartalnik Historyczny, XCII, 1985, s. 769-790.

Oswobodziciel czy najeźdźca? Polityka Jana III Sobieskiego wobec hospodarstw Mołdawii i Wołoszczyzny, Roczniki Historyczne, 1989-1990, s. 151-177.

Mołdawia i Wołoszczyzna wobec Polski, Węgier i Turcji w XIV i XV wieku, Poznań 1996.

Miron Costin. Latopis Ziemi Mołdawskiej i inne utwory historyczne. Tłumaczenie, wstęp (s. 7-94) i komentarze I. Czamańska, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1998, s. 357, il., mapa.

Poselstwo Rafala do Turcji w 1700 r. Diariusze i inne materialy. Przygotowała I. Czamańska przy współpracy D. Zydorek. Wstęp (s.1-44) i komentarze I. Czamańska, Leszno 1998, s. 279, il., mapa.

Jakub Bazylikos Heraklides — droga wyzwolenia Grecji?, Balcanica Posnaniensia, t. IX/X, Poznań 1999, s. 133-151.

Skanderbeg — symbol rycerza chrześcijańskiego w społeczeństwie staropolskim, Balcanica Posnaniensia, t. IX/X, Poznań 1999, s. 153-166.

Drakula. Wampir, tyran czy bohater, Poznań 2003, s. 133.

Wiśniowieccy. Monografia rodu, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2007, s. 552, tabl. gen., mapa.

Vademecum Bałkanisty, [red. wspólnie ze Zdzisławem Pentkiem], Poznań 2009, s. 279.

Polscy emigranci polityczni w Mołdawii w dobie trzeciej wojny północnej w świetle kronik mołdawskich i wołoskich, w: Współcześni historycy polscy o Rumunii, red. T. Dubicki, Toruń 2009, s. 34-54.

Dylematy kulturowe Europy Południowo-Wschodniej, Prace Komisji Środkowo-Europejskiej PAU, t. XIX, 2011, s. 15-30.

Wasale, trybutariusze, sojusznicy. Charakter relacji państw bałkańskich z Turcją osmańską w XIV wieku, Slavia Meridionalis, t. 11, 2011, s. 37-62.

Kult świętych władców, jako egzemplifikacja idei politycznych w Europie Południowo-Wschodniej, Balcanica Posnaniensia. Acta et studia, t. XVIII, 2011, s. 177-187

Dokumenty klasztoru oo. Kamedułów z Pożajścia w Państwowym Archiwum Historycznym w Tbilisi. Katalog , Poznań 2012, s. 159.

2008-2012 – prodziekan Wydziału Historycznego UAM

Od 1993 r. główny redaktor czasopisma „Balcanica Posnaniensia. Acta et studia”

Od 2003 r. przewodnicząca Komisji Bałkanistyki przy Oddziale PAN w Poznaniu.