prof. dr hab.Grzegorz Błaszczyk

ORCID: 0000-0003-4471-1114

Historia Europy Wschodniej, w tym przede wszystkim lituanistyka

1. Herbarz szlachty żmudzkiej, T. 1-6, Poznań-Warszawa 2015-2016.

2. Dorpatczycy. Polscy studenci na Uniwersytecie Dorpackim w latach 1802-1918. Słownik biograficzny, T. 1: A-H, Poznań 2021 (w druku). Dalsze 3 tomy czekają na wydanie.

3. Polscy farmaceuci na Uniwersytecie Dorpackim w latach 1802-1918. Słownik biograficzny, Poznań 2021 (w druku).

4. Dorpatczycy. Studia o Polkach i Polakach na Uniwersytecie Dorpackim w latach 1802-1918 (gotowy do druku).

Litwa w XX-XXI wieku, Estonia i Łotwa w XX-XXI wieku, Przemiany gospodarcze w krajach bałtyckich (po 1990 r.), Historia Europy Wschodniej i Azji w latach 1917-1990 i później.

Polacy na Uniwersytecie Dorpackim w latach 1802-1918 (projekt w fazie publikacji wyników); Szlachta żmudzka w XVII-XX wieku (kontynuacja); Historiografia Żmudzi w XIX-początek XXI wieku (realizacja)

Nagroda Premiera 2015 r., wcześniej Nagrody Rektora UAM

w Litewskiej SRR (do 1990 r.) i Litwie (po 1990 r.) i Estonii po 2003 r.

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Komisja Lituanistyczna PAN w Warszawie

„Lithuania” (Warszawa), „Karo archyvas” (Vilnius), „Lietuvių katalikų mokslo akademija” (Vilnius)