prof. UAM dr hab.Piotr Okulewicz

Obszar zainteresowań badawczych:

Badania z zakresu historii Polski w okresie dwudziestolecia międzywojennego ze szczególnym uwzględnieniem myśli politycznej obozu sanacyjnego oraz dziejów tego obozu w Wielkopolsce.

W kręgu zainteresowań znajdują się również międzywojenne dzieje polityczne Wielkopolski, Uniwersytetu Poznańskiego (1919-1939), wielkopolskiej piłki nożnej okresu międzywojennego oraz dzieje polskiej muzyki rockowej w latach 1959-1989.

Wybrana bibliografia:

Kręte drogi Józefa Piłsudskiego do niepodległości w latach I wojny światowej, s. 41- 60, [w] Ku niepodległości. Polskie i irlandzkie drogi do suwerenności * Towards independence. Polish and Irish ways to sovereignity, pod red. Krzysztofa Marchlewicza i Adama Kucharskiego, Poznań 2019

Powstanie Wielkopolskie 1918-1919, s. 83-99, [w] Niemcy i Polska w trakcie i po zakończeniu pierwszej wojny światowej. Niemiecka polityka okupacyjna i nowa zachodnia granica Polski (Deutschland und Polen im und nachdem ersten Weltkrieg. Deutsche Besatzungspolitik und die neue Westgrenze Polens) pod red. Bernd Martin, Bożena Gorczyńska – Przybyłowicz, Monika Jania- Szczechowiak, Fryderyk Mudzo, Poznań 2019.

Portret zbiorowy liderów sanacji wielkopolskiej (1926 – 1935) [w] Piłsudczycy i sanatorzy drugiego planu (1926 – 1939). Portrety zbiorowe i indywidualne. Pod red. Roberta Litwińskiego i Marka Siomy, UMCS, Lublin 2019, s. 213 – 239

„Nie dopuszczajcie do swych dusz trucizny”. „Wielka polityka” na Uniwersytecie Poznańskim w latach 1919 – 1935 – [w] Kronika Miasta Poznania. Uniwersytetowi na stulecie, 2019/1, s. 142 – 164

Polowanie jako element życia elit II RP [w] Łowy i historia pod red. prof. dr. hab. Dariusza J. Gwiazdowicza, Łowiec Polski 2020, s.375 – 434

"Obóz sanacyjny w województwie poznańskim w latach 1926 - 1935", Poznań 2014, s. 511

„Koncepcja „międzymorza” w myśli i praktyce politycznej obozu Józefa Piłsudskiego w latach 1918-1926; Poznań 2001.

Włoszakowice w przededniu II Wojny Światowej w Włoszakowice 1939 - 1948, red.: Kutny Kamil, Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach (2017), Str. 11 - 31,

Trudna niepodległość - co zostało z idei pracy organicznej w Poznaniu i w Wielkopolsce w okresie międzywojennym. w Poznań w działaniu. Społeczne inicjatywy dawniej i dziś., red.: Praczyk Małgorzata, Wydawnictwo Stowarzyszenia Czasu Kultury (2016), Str. 37 - 64,

Stosunki polityczne w Wielkopolsce w sierpniu i wrześniu 1920 roku w świetle raportów Mariana Uzdowskiego. w Człowiek, naród, państwo wobec wyzwań XX wieku., red.: Mikołajczyk Marek, Instytut Historii UAM(2016), Str. 119 - 130,

Rock życia w PRL. O potrzebie prowadzenia badań historycznych nad dziejami polskiej muzyki rockowej lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych. w Społeczeństwo PRL. Kultura.Pamięć., red.: Skórzyńska Izabela, Skotarczak Dorota, Jankowiak Stanisław, Instytut Historii UAM (2015), Str. 75-93,

Z dziejów obozu sanacyjnego w Wielkopolsce. Powiatowe zjazdy gospodarcze BBWR w 1934 roku., Czas Przeszły. Poznańskie Studia Historyczne., I(1-2) (2014), str. 113 - 133

Publicyści "Przymierza" wobec problemu niepodległości Ukrainy i Białorusi w okresie rokowań ryskich., [w] Problemy narodowościowe Europy Środkowo-Wschodniej w XIX i XX wieku. Księga pamiątkowa dla Profesora Przemysława Hausera. Praca pod redakcją Antoniego Czubińskiego, Piotra Okulewicza, Tomasza Schramma, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2002, str. 431-440.

Koncepcja “międzymorza” w ujęciu Włodzimierza Wakara, [w] Artykuły i studia ofiarowane Profesorowi Januszowi Pajewskiemu w dziewięćdziesiątą piątą rocznicę urodzin pod redakcją naukową Tomasza Schramma, Mazowieckie Studia Humanistyczne, rocznik VIII, 2002, NR 2, str. 209-220.

Koncepcja “międzymorza” jako próba stworzenia strefy bezpieczeństwa między Niemcami a Rosją w okresie międzywojennym [w] O nowy kształt Europy. XX-wieczne koncepcje federalistyczne w Europie Środkowo-Wschodniej i ich implikacje dla dyskusji o przyszłości Europy, pod. Red Jerzego Kłoczowskiego i Sławomira Łukasiewicza, Lublin 2003, str.62-75.

Józef Piłsudski. Między apologią a odrzuceniem, [w] Historia – Pamięć – Tożsamość. Postaci upamiętniane przez współczesnych mieszkańców różnych części Europy. Praca pod red. Marii Kujawskiej i Bogumiła Jewsiewickiego, Poznań 2006, s.249 – 262

Pamięć czy historia polskiej kultury popularnej? Rzecz o Czesławie Niemenie. [w] Wiadomości historyczne nr 5 (wrzesień / październik) 2008, s.5-15.

Witkowo w latach 1919 – 1939, [w] Dzieje Witkowa. Praca zbiorowa pod redakcją Przemysława Hausera, Poznań 2010, s. 99 – 159

Polityka polska wobec Rosji bolszewickiej w okresie II Rzeczypospolitej, [w] Dwa dwudziestolecia. Geopolityka. Państwo. Społeczeństwo. Praca zbiorowa pod redakcją Przemysława Hausera i Witolda Mazurczaka, Poznań 2010, s.407 - 421

Symbol pamięci narodowej. Obóz jeniecki w Szczypiornie. [w] Kalisia (Nowa), nr 8-9-10/2007, s.6-8

Pełnione funkcje:

Członek Rady Dyscypliny Historia

Inne:

Tematyka prowadzonych zajęć:

Dzieje polityczne Polski XX i XXI wieku,

Problem mniejszości narodowych w II RP,

Działalność polityczna Józefa Piłsudskiego oraz dzieje obozu piłsudczykowskiego,

Historia polityczna Wielkopolski w okresie II RP,

Historia muzyki rockowej na świecie i w Polsce,

Kultura PRL.