drMiłosz Sosnowski

Moje dotychczasowe zainteresowania badawcze sensu lato związane są z paleografią łacińską, kodykologią, piśmiennictwem wczesnego średniowiecza (zwłaszcza hagiografią), historią intelektualną wczesnego średniowiecza oraz historią historiografii.

Konkretne badania były owocem splotu powyższych zainteresowań i dotyczyły idei misyjnej czasów ottońskich (magisterium), krytyki tekstu i studium przekazu ideowego utworów hagiograficznych dotyczących św. Wojciecha (doktorat). Obydwa projekty, zwłaszcza zaś drugi, realizowany w ramach grantu MNiSW NN108104834, zaowocowały kilkoma wystąpieniami na międzynarodowych konferencjach w kraju i za granicą oraz publikacjami (w tym jedną, jak dotąd, edycją krytyczną).

Oprócz powyższych, prowadziłem również badania stylometryczne nad piśmiennictwem łacińskich wieków średnich, jako jeden z wykonawców grantu NN108160137: Poetyka Galla na tle ówczesnego piśmiennictwa łacińskiego.

Obecnie pracuję nad związkami hagiografii Europy Środkowej z centrami hagiograficznymi łacińskiej Europy. Przygotowuję również nową edycję krytyczną dzieł wszystkich Brunona z Kwerfurtu.

http://www.staff.amu.edu.pl/~miloszso

http://amu.academia.edu/MiłoszSosnowski

Wizja świata i człowieka w najstarszych żywotach św. Wojciecha, [monografia w druku]

Prussians the bees, Prussians the dogs – the animal metaphors in debating pagan societies in the early hagiography of St. Adalbert of Prague, “Reading Medieval Studies” [artykuł w druku]

Anonimowa "Passio s. Adalperti martiris" (BHL 40) oraz Wiperta "Historia de predication episcopi Brunonis" (BHL 1471b) - komentarz, edycja, przekład, "Rocznik Biblioteki Narodowej" 43(2012), s. 5-72

Prusowie a pszczoły. Średniowieczna metaforyzacja ustroju społecznego w tzw. Pasji z Tegernsee, "Pruthenia" 6(2011), s. 203-220

Wydania krytyczne jako "fałszerstwo" - niektóre założenia przyjęte dla dysertacji "Wizja świata i człowieka we wczesnej hagiografii św. Wojciecha", “Antyk, prawda i fałsz w średniowieczu”, [red.] J. Kowalski, T. Ratajczak, Poznań 2011, s. 131-137

Dlaczego śmierć św. Wojciecha była śmiercią męczeńską? Dwie strategie narracyjne obecne w "Vita prior" i "Vita altera", “Mediewista wobec źródła - teoria i praktyka”, [red.] J. Dobosz, J. Kujawiński, M. Matla-Kozłowska, Poznań 2009, s. 53-60

Czy Otton został zbawiony? (Passio Benedicti et Iohannis sociorumque suorum, cap. VII), “Pierwsze Polsko-Czeskie Forum Młodych Mediewistów. Materiały z konferencji naukowej – Gniezno 27-29 września 2005 roku”, [red.] J. Dobosz, J. Kujawiński, M. Matla-Kozłowska, Poznań 2007, s. 47-56

Kategorie związane z misją i męczeństwem w pismach św. Brunona z Kwerfurtu, [w:] Cognitioni gestorum. Studia z dziejów średniowiecza dedykowane Profesorowi Jerzemu Strzelczykowi, [red.] Dariusz A. Sikorski, Andrzej M. Wyrwa, Poznań-Warszawa 2006, s. 205-230

Co wiadomo o lokalizacji pustelni tzw. Pięciu Braci?, "Roczniki Historyczne" R. LXXI (2005), s. 7-30

Uczłowieczanie-tego-co-nie-ludzkie w książeczkach o małpce Fiki-Miki i Murzynku Goga-Goga, "Teksty Drugie" 2005, 1-2 (91-92), s. 246-258

adiunkt w Zakładzie Źródłoznawstwa i Nauk Pomocniczych Historii

Stypendium naukowe dla wybitnych młodych naukowców, Minister Nauki i Szkolnictwa i Wyższego - 2011-2014

Visiting scholar na University of Notre Dame (IN, USA) - od sierpnia 2008 do maja 2009

Redaktor naczelny środkowoeuropejskiej bazy bibliograficzno-abstraktowej “The Central European Journal of Social Sciences and Humanities” (http://cejsh.icm.edu.pl) Akademii Nauk Republiki Czeskiej, Polskiej Akademii Nauk, Słowackiej Akademii Nauk oraz Węgierskiej Akademii Nauk - od grudnia 2010

Członek Polskiego Towarzystwa Historycznego, Polskiego Towarzystwa Heraldycznego oraz “Episcopus: Society For The Study Of Bishops And Secular Clergy In The Middle Ages”