prof. dr hab.Michał Zwierzykowski

Historia Polski XVII i XVIII wieku, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów politycznych, ustroju, parlamentaryzmu, samorządów sejmikowych i Wielkopolski oraz biografistyki nowożytnej.

Książki:

M. Zwierzykowski, Komisja Skarbowa Poznańska. Z dziejów sejmikowej administracji i sądownictwa skarbowego w Wielkopolsce w XVII i XVIII w., Poznań 2003, Wydawnictwo Poznańskie, ss. 428.

Akta sejmikowe województw poznańskiego i kaliskiego. Lata 1696-1732, wydał M. Zwierzykowski, Poznań 2008, Wydawnictwo Poznańskie, ss. XVI, 1201, 16 il.

M. Zwierzykowski, Samorząd sejmikowy województw poznańskiego i kaliskiego w latach 1696-1732, Poznań 2010, Wydawnictwo Poznańskie, ss. 443.

R. Kołodziej, M. Zwierzykowski, Bibliografia parlamentaryzmu Rzeczypospolitej szlacheckiej, Poznań 2012, Wydawnictwo Poznańskie, ss. 210.

K. Ilski, A. Jaszewska, M. Żółkiewski, P. Dembiński, G. Rutkowska, I. Skierska, M. Zwierzykowski, Dzieje gminy Tarnowo Podgórne, t. 1, Tarnowo-Podgórne 2013, ss. 388, il.

Akta sejmikowe województw poznańskiego i kaliskiego. Lata 1733-1763, wydał M. Zwierzykowski, Warszawa 2015, Wydawnictwo DiG, ss. XXI, 985, 20 il.

[współautorstwo] Dzieje Gniezna pierwszej stolicy Polski, red. J. Dobosz, Gniezno 2016, ss. 820, il. [autorstwo rozdziału o objętości 6 arkuszy – M. Zwierzykowski, Gniezno w XVI-XVIII wieku, s. 207-302].

Akta sejmikowe województw poznańskiego i kaliskiego. Lata 1668-1675, wyd. M. Zwierzykowski, R. Kołodziej, A. Kamieński, Poznań 2018, Wydawnictwo Naukowe UAM, ss. XX, 674, il.

Akta sejmikowe województw poznańskiego i kaliskiego. Lata 1676-1695, wyd. M. Zwierzykowski, R. Kołodziej, A. Kamieński, Poznań 2018, Wydawnictwo Naukowe UAM, ss. XXI, 715, il.

G. Glabisz, M. Zwierzykowski, Z dziejów wojny o sukcesję polską. Listy Wielkopolan do Jana Tarły wojewody lubelskiego z lat 1734-1735, Poznań 2018, Wydawnictwo IH UAM, ss. 248, il.

Akta sejmikowe województwa bełskiego. Lata 1572-1655, wyd. M. Zwierzykowski, R. Kołodziej, Kraków 2020, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, ss. XXXIII, 813.

Książki pod redakcją:

Archiwa i ich zasoby. Materiały pomocnicze do źródłoznawstwa, red. A. Jakuboszczak, P. Matusik, M. Zwierzykowski, Poznań 2012, Wydawnictwo IH UAM, ss. 290.

Europejski wiek osiemnasty. Uniwersalizm myśli, różnorodność dróg, red. M. Dębowski, A. Grześkowiak-Krwawicz, M. Zwierzykowski, Kraków 2013, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego „Societas Vistulana”, ss. 624.

W podróży przez wiek osiemnasty... Studia i szkice z epoki nowożytnej, red. A. Perłakowski, M. Wyszomirska, M. Zwierzykowski, Kraków 2015, Księgarnia Akademicka, s. 379.

Wokół Wielkiego Księstwa Litewskiego i jego tradycji, red. B. Manyś, M. Zwierzykowski, Poznań 2016, Wydawnictwo IH UAM, ss. 370.

Sejm Niemy. Między mitem a reformą państwa, red. M. Zwierzykowski, Warszawa 2019, Wydawnictwo Sejmowe, ss. 408.

Unie międzypaństwowe. Parlamentaryzm. Samorządność. Studia z dziejów ustroju Rzeczypospolitej Obojga Narodów, red. W. Uruszczak, Z. Noga, M. Zwierzykowski, K. Fokt, Warszawa 2020, Wydawnictwo Sejmowe, ss. 512, il.

Artykuły i rozdziały w monografiach:

M. Zwierzykowski, Kształcenie archiwistów na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Przeszłość i dzień dzisiejszy, [w:] Pamiętnik I Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Archiwistyki, Toruń 1998, s. 21-28.

M. Zwierzykowski, Problematyka archiwalna w uchwałach sejmiku województw poznańskiego i kaliskiego w czasach saskich (1696-1763), [w:] Pamiętnik II Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Archiwistyki, Poznań 1998, s. 39-46.

M. Zwierzykowski, Z badań nad gospodarczymi podstawami mecenatu Aleksandra Józefa Sułkowskiego, [w:] Sułkowscy. Życie i dzieło. Materiały z sesji naukowej „Sułkowscy. Życie i dzieło”, Zamek w Rydzynie 23-26 września 1998, red. Z. Moliński, Rydzyna-Leszno 1999, s. 43-58.

M. Zwierzykowski, Komisja Skarbowa Poznańska – z dziejów twórcy archiwum skarbowego samorządu szlacheckiego w XVII i XVIII w., Miscellanea Historico-Archivistica 12 (2000), s. 35-52.

M. Zwierzykowski, Komisja Skarbowa Poznańska. Organ samorządu sejmikowego oraz element administracji skarbowej Rzeczypospolitej szlacheckiej (1686-1766), Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych 62 (2002), s. 207-229.

M. Zwierzykowski, Szlacheckie instytucje sądowe i samorządowe na Starym Rynku od XVI do XVIII w., Kronika Miasta Poznania 2003, nr 2, s. 238-248.

M. Zwierzykowski, Sejmiki koronne wobec pokoju z Turcją u schyłku XVII w. Traktat karłowicki 1699 r. i jego uwarunkowania polityczne w Rzeczypospolitej, Studia Balcanica Posnaniensia 13 (2003), s. 183-194.

M. Forycki, M. Serwański, M. Zwierzykowski, Las grandes lineas de la historiografia polaca. La Edad Moderna (siglos XVI-XVIII), Cuadernos de Historia Moderna vol. 28 (2003), s. 187-201.

M. Zwierzykowski, Sejmikowe próby remontu zamku poznańskiego w XVIII w., Kronika Miasta Poznania 2004, nr 4, s. 279-302.

M. Zwierzykowski, Urzędy w dawnej Polsce. Czasy nowożytne do końca XVIII w., [w:] Encyklopedia Britannica. Edycja polska, t. 44, Poznań 2005, s. 360-362.

M. Zwierzykowski, Etapy ewolucji sejmikowej administracji i sądownictwa skarbowego XVI-XVIII w. Od partykularnych instytucji do samorządu terytorialnego doby stanisławowskiej, [w:] Podstawy materialne państwa. Zagadnienia prawno-historyczne, pod red. D. Bogacza i M. Tkaczuka, Szczecin 2006, s. 63-71.

M. Zwierzykowski, Sejmik województw poznańskiego i kaliskiego w latach 1696-1702, [w:] Scripta Minora, pod red. B. Lapisa, Poznań 2006, s. 403-492.

M. Zwierzykowski, Negocjacje pacyfikacyjne w okresie Sejmu Niemego (1716-1717). Porażka partykularyzmów i sukces racji stanu? [w:] Spory o państwo w dobie nowożytnej. Między racją stanu a partykularyzmem, red. Z. Anusik, Łódź 2007, s. 175-185.

M. Zwierzykowski, Konsekwencje ustrojowe wielkiej wojny północnej dla Rzeczypospolitej, [w:] Wojny północne w XVI-XVIII wieku. W czterechsetlecie bitwy pod Kircholmem, red. B. Dybaś, współpraca A. Ziemlewska, Toruń 2007, s. 259-267.

M. Zwierzykowski, Baltazar Strzeźmiński, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 45 (z. 184), z. 1, Warszawa-Kraków 2008.

M. Zwierzykowski, Funkcjonowanie samorządu sejmikowego województw poznańskiego i kaliskiego od XVI do XVIII wieku, [w:] Sejmik wielkopolski, red. A. Kamieński, Jarocin-Szczecin 2008, s. 19-33.

M. Zwierzykowski, Sieraków i jego właściciele w drugiej połowie XVIII wieku, Sierakowskie Zeszyty Historyczne 2 (2008), s. 53-78.

M. Zwierzykowski, Pleszew w dobie nowożytnej od końca XV w. do 1793 r. Perspektywy badawcze, Rocznik Pleszewski 2008, s. 158-163.

M. Zwierzykowski, Odrębności ustrojowe Wielkopolski w dobie nowożytnej, [w:] Między barokiem a oświeceniem. Staropolski regionalizm, red. S. Achremczyk, Olsztyn 2008 [druk 2009], s. 54-62.

A. Perłakowski, M. Zwierzykowski, Aleksander Józef Sułkowski, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 45 (z. 187), z. 4, Warszawa-Kraków 2008.

D. Dukwicz, M. Zwierzykowski, Antoni Sułkowski, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 45 (z. 187), z. 4, Warszawa-Kraków 2008.

D. Dukwicz, M. Zwierzykowski, August Sułkowski, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 45 (z. 187), z. 4, Warszawa-Kraków 2008.

D. Dukwicz, M. Zwierzykowski, Franciszek Sułkowski, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 45 (z. 187), z. 4, Warszawa-Kraków 2008.

M. Zwierzykowski, Adam Swinarski, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 46 (z. 188), z. 1, Warszawa-Kraków 2009.

M. Zwierzykowski, Mikołaj Swinarski, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 46 (z. 188), z. 1, Warszawa-Kraków 2009.

M. Zwierzykowski, Kwestie religijne w polityce sejmiku województw poznańskiego i kaliskiego w latach 1696-1732, [w:] Religia i polityka. Kwestie wyznaniowe i konflikty polityczne w Europie w XVIII wieku, red. L. Harc, G. Wąs, Wrocław 2009, s. 403-413.

M. Serwański, M. Zwierzykowski, Entre le centralisme et la décentralisation : l’évolution de l’importance des dietines dans le système institutionel de la Pologne (XVIe-XVIIIe siècle), [w:] L’invention de la décentralisation. Noblesse et pouvoirs intermédiarires en France et en Europe XVIIe-XIXe siècle, red. M.-L. Legay, R. Baury, Lille 2009, s. 229-239.

M. Zwierzykowski, Klasyfikacja sejmików na przykładzie funkcjonowania sejmiku województw poznańskiego i kaliskiego w latach 1696-1732, [w:] O prawie i jego dziejach księgi dwie. Studia ofiarowane Profesorowi Adamowi Lityńskiemu w czterdziestopięciolecie pracy naukowej i siedemdziesięciolecie urodzin, ks. I, red zespół, Białystok-Katowice 2010, s. 589-594.

M. Zwierzykowski, Janusz Deresiewicz, [w:] Wybitni historycy wielkopolscy, red. J. Strzelczyk, Poznań 2010, s. 557-562.

M. Zwierzykowski, Sejm i sejmiki Rzeczypospolitej w XVIII wieku. Stan badań i postulaty badawcze, Teki Sejmowe, 1 (2010) [druk 2011], s. 80-92.

M. Zwierzykowski, Andrzej z Bnina Opaliński herbu Łodzia (1540-1593). Marszałek wielki koronny i starosta generalny Wielkopolski, [w:] Księgozbiór wielkopolskiego magnata. Andrzej Opaliński (1540-1593), red. A. Wagner, Poznań 2011, s. 17-55.

M. Zwierzykowski, Wydawanie akt sejmikowych Rzeczypospolitej szlacheckiej – dorobek edytorski oraz refleksje nad klasyfikacją źródeł do dziejów osiemnastowiecznych sejmików, Wiek Oświecenia, 27 (2011), s. 26-46.

M. Zwierzykowski, Satyra na popis powiatu nakielskiego w 1696 r., czyli o schyłku pospolitego ruszenia w Wielkopolsce, [w:] „Trzeba dyscypliny – bez niej nie da się pasji składnie wyrazić…”. Studia z dziejów nowożytnych (XVI-XVIII w.), red. M. Forycki, A. Perłakowski, F. Wolański, Poznań 2012, s. 71-92.

M. Zwierzykowski, Szołdrski Antoni Walenty Feliks, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 48 (z. 199), z. 4, Warszawa-Kraków 2013, s. 513.

M. Zwierzykowski, Szołdrski Feliks Antoni Ignacy, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 48 (z. 199), z. 4, Warszawa-Kraków 2013, s. 513-515.

M. Zwierzykowski, Szołdrski Jakub Piotr Kiljan, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 48 (z. 199), z. 4, Warszawa-Kraków 2013, s. 515-516.

M. Zwierzykowski, Szołdrski Ludwik Bartłomiej, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 48 (z. 199), z. 4, Warszawa-Kraków 2013, s. 516-520.

M. Zwierzykowski, Szołdrski Stefan Maciej, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 48 (z. 199), z. 4, Warszawa-Kraków 2013, s. 523.

M. Zwierzykowski, Szołdrski Władysław Józef, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 48 (z. 199), z. 4, Warszawa-Kraków 2013, s. 526-528.

M. Forycki, M. Zwierzykowski, Geneza elekcji Stanisława Leszczyńskiego w 1704 roku w ujęciu Woltera, Klio, 25 (2013), nr 2, s. 5-20.

M. Zwierzykowski, Między Petersburgiem a Berlinem w latach 1763-1766 – nowa książka o dyplomacji w kluczowym okresie dziejów Rzeczypospolitej szlacheckiej, Wiek Oświecenia, 29 (2013), s. 313-319.

M. Zwierzykowski, Starostwo i starostowie kolscy w XVII i XVIII wieku, [w:] Starostwo i starostowie kolscy na przestrzeni wieków, red. K. Witkowski, Koło 2013, s. 9-46.

M. Zwierzykowski, Sejm i sejmiki Rzeczypospolitej w XVIII wieku w dorobku historiografii, Historia Slavorum Occidentis, 2013, nr 2, s. 58-75.

M. Zwierzykowski, Liberum veto, [w:] Polskie miejsca pamięci. Dzieje toposu wolności, red. S. Bednarek, B. Korzeniewski, Warszawa 2014, s. 47-69.

M. Zwierzykowski, Geneza i funkcjonowanie chorągwi policyjnej województw poznańskiego i kaliskiego w latach 1734-1767, [w:] W podróży przez wiek osiemnasty ... Studia i szkice z epoki nowożytnej, red. A. Perłakowski, M. Wyszomirska, M. Zwierzykowski, Kraków 2015, s. 117-134.

M. Zwierzykowski, Swojskość i obcość w realiach życia społecznego oraz polityki doby Rzeczypospolitej szlacheckiej. Wybrane zagadnienia, [w:] „Powtórka przed...”. IX Spotkania z historią dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 21-22 i 23-24 września 2015, red. J. Dobosz, D. Konieczka-Śliwińska, Poznań 2015.

I. Kraszewski, M. Zwierzykowski, Dzieje Kicina w czasach nowożytnych (XVI-XVIII wieku), [w:] Kicin przez wieki. Historia wsi na obrzeżach aglomeracji poznańskiej, red. W. Tyborowski, Kicin 2016, s. 57-110.

A.K. Link-Lenczowski, M. Zwierzykowski, Śmigielski Adam Antoni, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 51 (z. 208), Kraków 2016, s. 91-95.

M. Zwierzykowski, Reprezentacja sejmowa województw poznańskiego i kaliskiego w latach 1696-1763. Uwagi wstępne, [w:] Między barokiem a oświeceniem, red. B. Krysztopa-Czupryńska, J. Kiełbik, Olsztyn 2016, s. 35-46.

M. Zwierzykowski, Elekcja Stanisława Leszczyńskiego w roku 1704 – wynik przypadku czy efekt działań politycznych?, [w:] Wokół wolnych elekcji w państwie polsko-litewskim XVI-XVIII wieku. O znaczeniu idei wyboru - między prawami a obowiązkami, red. M. Markiewicz, D. Rolnik, F. Wolański, Katowice 2016, s. 388-406.

M. Zwierzykowski, E. Tacka, Miejsca obrad sejmików Wielkopolski właściwej od XVI do XVIII wieku, Res Historica, 42 (2016), s. 75-100.

M. Zwierzykowski, Liberum veto w praktyce wielkopolskiej działalności sejmikowej w czasach saskich, Biblioteka Epoki Nowożytnej, 4 (1) 2016, s. 97-125.

M. Zwierzykowski, August Sułkowski i strategia budowy pozycji rodu. Od książąt na Bielski do senatorów Rzeczypospolitej, [w:] Zapomniani książęta? Sułkowscy w XVIII-XX wieku, red. G. Madej, D. Nawrot, Katowice 2016, s. 51-67.

I. Kraszewski, M. Zwierzykowski, Święcicki Mikołaj Stanisław, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 51, z. 3, Warszawa-Kraków 2017, s. 459-466.

M. Zwierzykowski, „Sine iustitia in libertate żyć nie chcemy”. Prawo i sprawiedliwość w dyskursie politycznym kampanii sejmowych lat 1696-1762, [w:] Wartości polityczne Rzeczypospolitej obojga narodów. Struktury aksjologiczne i granice cywilizacyjne, red. A. Grześkowiak-Krwawicz, J. Axer, Warszawa 2017, s. 264-288.

M. Zwierzykowski, Nieznane źródło z 1778 r. do dziejów zamku poznańskiego i starostwa generalnego Wielkopolski, [w:] Staropolski ogląd świata. Nulla dies sine linea, red. E. Kościk, F. Wolański, R. Żerelik, Toruń 2017, s. 573-586.

M. Zwierzykowski, Poetyckie echo sporów politycznych w Wielkopolsce w początkach lat osiemdziesiątych XVII wieku, [w:] Sic erat in votis. Studia i szkice ofiarowane Profesorowi Zbigniewowi Anusikowi w sześćdziesiątą rocznicę urodzin. Rzeczpospolita w czasach nowożytnych, red. M. Karkocha, P. Robak, Łódź 2017, s. 215-239.

M. Zwierzykowski, Pochodzenie i kariera Aleksandra Mikołaja Gorzeńskiego (1671-1754). Od drobnej szlachty do kręgów elity wielkopolskiej, [w:] Dawni właściciele Dobrzycy na tle swoich czasów, red. S. Borowiak, Dobrzyca 2017, s. 37-57.

M. ZwierzykowskiSzlachcic w osiemnastowiecznym Poznaniu. Uwarunkowania obecności wielkopolskiej szlachty w obrębie miasta, Kronika Miasta Poznania, 1 (2018), s. 80-104.

R. Kołodziej, M. ZwierzykowskiMiejsca sejmowania w I Rzeczypospolitej, Warszawa 2018, Wydawnictwo Sejmowe, ss. 34.

M. Zwierzykowski, Sapiehowie w Wielkopolsce w dobie panowania Wettynów i ich rola życiu politycznym prowincji, [w:] Wielkie rody dawnej Rzeczypospolitej XVI-XIX wieku, t. 1: Sapiehowie, red. M. Sawicki, Opole 2018, s. 123-142.

M. Zwierzykowski, Sejm Niemy 1717 r., jego uwarunkowania oraz konsekwencje utrwalone poetyckim i satyrycznym piórem współczesnych obserwatorów, [w:] Studia z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej, red. W. Bondyra, D. Kupisz, J. Ternes, L. Wierzbicki, Lublin 2018, s. 255-270.

M. Zwierzykowski, Sejm Niemy w świetle diariusza autorstwa sekretarza królewskiego Antoniego Sebastiana Dembowskiego oraz dwóch relacji – kanclerza wielkiego litewskiego Karola Stanisława Radziwiłła i anonimowego autora, [w:] Sejm Niemy. Między mitem a reformą państwa, red. M. Zwierzykowski, Warszawa 2019, s. 113-136.

M. Zwierzykowski, Geneza i konsekwencje reform sejmików w konstytucjach Sejmu Niemego, [w:] Sejm Niemy. Między mitem a reformą państwa, red. M. Zwierzykowski, Warszawa 2019, s. 241-265.

M. Zwierzykowski, Jerzy Topolski prof. dr hab. – historyk i teoretyk wiedzy historycznej, [w:] Uniwersytet Poznański (1919-2019). Luminarze nauki Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1919-2019, red. Z. Pilarczyk, Poznań 2019, s. 727-732.

M. Zwierzykowski, Nowe źródło do badań pierwszego „panowania” Stanisława Leszczyńskiego, Wieki Stare i Nowe, 14 (2019), s. 285-294.

M. Zwierzykowski, „Wolność nasza niewolna i swawolna pod jarzmo wkrótce pójdzie”. Groźba upadku Rzeczypospolitej w dyskursie politycznym w świetle wielkopolskich akt sejmikowych z lat 1668-1763, [w:] Najwyższa Pani swoich praw... Idee wolności, niepodległości i suwerenności Rzeczypospolitej 1569-1795, red. A. Grześkowiak-Krwawicz, Warszawa 2020, s. 153-171.

M. Zwierzykowski, Z dziejów negocjacji warszawskich przed Sejmem Niemym – geneza dwóch konstytucji: o regulaminie punktualnej płacy i dyscyplinie wojskowej w świetle diariusza autorstwa Antoniego Sebastiana Dembowskiego, [w:] Studia nad konfederacją tarnogrodzką i Sejmem Niemym, red. T. Ciesielski, Warszawa 2020, s. 105-129.

M. Zwierzykowski, Między sejmem a samorządem terytorialnym. Konsekwencje ustrojowe funkcjonowania sejmików dawnej Rzeczypospolitej, [w:] Unie międzypaństwowe. Parlamentaryzm. Samorządność. Studia z dziejów ustroju Rzeczypospolitej Obojga Narodów, red. W. Uruszczak, Z. Noga, M. Zwierzykowski, K. Fokt, Warszawa 2020, s. 453-468.

M. Zwierzykowski, Wpływ unii personalnej z Saksonią na funkcjonowanie systemu parlamentarnego Rzeczypospolitej obojga narodów, Historia Slavorum Occidentis, 2020 nr 1 (24), s. 98-111.

Członek Rady Dyscypliny Wydziału Historii w kadencji 2020-2024.

Członek Rady Wydawniczej Wydawnictwa Wydziału Historii UAM od 2021 r.

Przewodniczący Zespołu ds. rekrutacji do Szkoły Doktorskiej UAM w dyscyplinie historia w latach akademickich 2019/2020, 2020/2021.

W latach 2019-2020 członek Rady Dziekańskiej Wydziału Historii.

W latach 2014-2020 Kierownik Zakładu Historii Nowożytnej do XVIII wieku.

Funkcje poza UAM:

Zastępca sekretarza generalnego Polskiego Towarzystwa Historycznego (członek prezydium Zarządu Głównego).

Członek Zarządu Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Historycznego.

Członek Komitetu Głównego Olimpiady Historycznej.

Skarbnik Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym (członek Zarządu Głównego).

Członek Rady Naukowej Polskiego Słownika Biograficznego.

Członek Komitetu Redakcyjnego Polskiego Słownika Biograficznego.

W latach 2008-2016 sekretarz generalny Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym.

W latach 1998-2009 skarbnik Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Historycznego.

W latach 2013-2019 prezes Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Historycznego.

Granty i projekty badawcze:

KBN (2 H01G 003 25) „Akta sejmikowe województw poznańskiego i kaliskiego za lata 1696-1732” – kierownik projektu (2003-2007), projekt zakończony i rozliczony, książka wydana drukiem.

MNiSW (N N 108 033335) „Akta sejmikowe województw poznańskiego i kaliskiego za lata 1733-1763” – kierownik projektu (2008-2012), projekt zakończony i rozliczony, książka wydana drukiem.

NPRH (11H 11 000280) „Edycje źródłowe: Akta sejmikowe województw poznańskiego i kaliskiego. Lata 1669-1695 oraz Akta sejmikowe województwa bełskiego 1572-1772 (ukończenie edycji Wojciecha Hejnosza)” – kierownik projektu (2012-2017), projekt zakończony i rozliczony; grant zespołowy, książka wydana drukiem w 2 tomach.

NPRH (11H 12 0514 81) „Edycja źródłowa: Akta sejmikowe województw poznańskiego i kaliskiego. Lata 1632-1668 (panowanie Władysława IV i Jana II Kazimierza)” – grant zespołowy, jeden z głównych wykonawców projektu (2013-2019), projekt zakończony.

NPRH (1aH 15 0046 83) „Edycja źródłowa: Akta sejmikowe województw Wielkopolski właściwej w latach 1764-1793 oraz druk tomu „Akta sejmikowe województw poznańskiego i kaliskiego. Lata 1668-1695” – kierownik projektu (2015-2020); grant zespołowy, projekt w trakcie realizacji.

NPRH (31H 17 0445 8) „Akta sejmikowe województwa łęczyckiego do 1695 r. Druk trzech tomów akt sejmikowych województwa bełskiego z lat 1572-1668, 1669-1717, 1718-1772” – jeden z głównych wykonawców projektu (2018-2022), projekt w trakcie realizacji.

NPRH (11H 18 0011 86) „Krytyczna edycja diariusza negocjacji pacyfikacyjnych i Sejmu Niemego – 12 VI 1716 - 1 II 1717, autorstwa A.S. Dembowskiego z aneksami oraz korespondencją; druk tomu „Akta sejmikowe województw poznańskiego i kaliskiego. Lata 1633-1668” – kierownik projektu (2018-2023); grant zespołowy, projekt w trakcie realizacji.

Udział w innych projektach naukowych:

Współpraca w projekcie KBN (KO 68/H01/2003/2) – jeden z wykonawców, projekt zakończony i rozliczony (2004-2007).

Narodowe Centrum Kultury Warszawa, „Polskie miejsca pamięci” – wykonawca w projekcie kierowanym przez: dr. hab. Bartosza Korzeniewskiego (IEiAK IH UAM) i prof. dr. hab. Stefana Bednarka (IK UWroc.) (2012-2013) – projekt zakończony i rozliczony.

NPRH (2aH 15 0080 83) „Wiek XVIII jako zmiana: oświecenie polskie w ujęciu paralaktycznym” – wykonawca w projekcie kierowanym przez dr. Macieja Parkitnego (IFPiK UAM) (2015-2018) – projekt w trakcie realizacji.

Projekt badawczo-edytorski finansowany ze środków Instytutu Historii UAM „Z dziejów wojny o sukcesję polską. Listy Wielkopolan do Jana Tarły wojewody lubelskiego z lat 1734-1735” – kierownik projektu i jeden z dwóch głównych wykonawców – projekt zakończony i rozliczony, książka wydana drukiem.

Wypromowani doktorzy:

dr Robert Tomczak (2018) temat rozprawy: „Kontakty naukowe Polaków z uniwersytetami praskimi do końca XVIII wieku”; rozprawa wyróżniona.

dr Artur Makowski (2019) temat rozprawy: „Życie codzienne mieszkańców Pleszewa w 2. połowie XVIII wieku”.

dr Tomasz Kościański (2019) temat rozprawy: „Samorząd sejmikowy województw poznańskiego i kaliskiego w latach 1733-1763”.

dr Grzegorz Glabisz (2019) temat rozprawy: „Sejmiki województw Wielkopolski właściwej w latach 1764-1793”; rozprawa wyróżniona.

Udział w gremiach eksperckich i recenzenckich:

Recenzent rozpraw habilitacyjnych: dr. Witolda Filipczaka z Uniwersytetu Łódzkiego (2013); dr. Pawła Klinta z Uniwersytetu Wrocławskiego (2017).

Recenzent rozpraw doktorskich: dr. Bartosza Staręgowskiego z UMCS (2019)

Członek komisji habilitacyjnej: dr. Sławomira Górzyńskiego, dr. Jarosława Kuczera, dr. Wiesława Nowosada, dr. Andrzeja Korytki, dr K. Bucholc-Srogosz, dr. Wojciecha Sajkowskiego.

Recenzent wydawniczy książek.

Recenzent wniosków o finansowanie projektów badawczych MNiSW, NCN oraz NPRH.

Członek Zespołu do spraw ewaluacji jednostek naukowych przy KEJN (ewaluacja w 2013 i 2017 r.).

Członek Rady Redakcyjnej czasopisma „Rocznik Kaliski”.

Członek gremiów recenzenckich czasopism naukowych: „Kwartalnik Historyczny”, „Studia Źródłoznawcze”, „Klio”, „Res Historica”, „Historia Slavorum Occidentis”, „Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie”, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica”, „Wieki Stare i Nowe”, „Studia Zachodnie” i „Biuletyn Historii Wychowania”, „Echa Przeszłości”, Śląski Kwartalnik Historyczny „Sobótka”.

Stypendia:

Stypendia Ministra Edukacji Narodowej „Za wysokie wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia naukowe” (1996/1997, 1997/1998).

Stypendium Soros Open Society Foundation (1999).

Stypendium Funduszu im. Rodziny Kulczyków „Za szczególne osiągnięcia w pracy naukowej” (1999/2000).

Stypendium Herder Institut e.V. (2000).

Stypendium Rady Miasta Poznania dla młodych badaczy z poznańskiego środowiska naukowego (2000).

Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla młodych naukowców (2004 i 2005).

Staże i kwerendy zagraniczne:

AUSTRIA, Haus-, Hof- und Staatsarchiv w Wiedniu oraz Kriegsarchiv w Wiedniu, 4 tyg.

BIAŁORUŚ, Narodowe Archiwum Historyczne Białorusi w Mińsku, 5 tyg.

LITWA, Biblioteka Litewskiej Akademii Nauk im. Wróblewskich i Biblioteka Uniwersytetu Wileńskiego, 6 tyg.

NIEMCY, Herder Institut e.V., Marburg, kwerenda, 2 tyg., Staatsarchiv Dresden, 3 tyg.

ROSJA, Rosyjska Biblioteka Narodowa, Petersburg, kwerenda, 2 tyg.

UKRAINA, Centralne Państwowe Historyczne Archiwum Ukrainy we Lwowie, 10 tyg.; Centralne Państwowe Archiwum Historyczne w Kijowie i Narodowa Biblioteka Ukrainy im. Vernadskoho, 6 tyg.

WĘGRY, Central European University w Budapeszcie, 2 tyg.

Odznaczenia, wyróżnienia i nagrody:

Medal Uniwersytetu im. A. Mickiewicza „Za wybitne osiągnięcia w nauce i wyróżniający udział w pracy Uniwersytetu” (1998).

Nagroda Prezesa Rady Ministrów za rozprawę doktorską (2003).

Indywidualna nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego II stopnia za wybitne osiągnięcia naukowe (2009).

Medal brązowy za długoletnią służbę (nadany przez Prezydenta RP w dniu 12 września 2013).

I Nagroda „Studiów Źródłoznawczych” im. Profesora Stefana K. Kuczyńskiego za 2015 r. w kategorii edycji źródłowych – za edycję „Akta sejmikowe województw poznańskiego i kaliskiego. Lata 1733-1766”.

Nagrody Rektora UAM:

Indywidualna II stopnia za wybitne osiągnięcia w pracy naukowej (2011).

Indywidualna III stopnia za wybitne osiągnięcia w pracy naukowej (2005, 2016, 2019).

Zespołowa III stopnia za pozyskiwanie środków na badania naukowe (2011).

Zespołowa III stopnia za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej (2018).