dr hab.Marzena Matla

Dzieje Czech w średniowieczu

Stosunki polsko-czeskie

Piśmiennictwo średniowiecznej Polski i Czech

Monografie:

Pierwsi Przemyslidzi i ich państwo (od X do połowy XI wieku). Ekspansja terytorialna i jej

polityczne uwarunkowania, Poznań 2008

Początki Czech, Poznań 2013

Artykuły, prace redakcyjne:

Kwestia zależności polskiego i czeskiego rocznikarstwa od drugiej połowy XI w. do połowy XIII w., Studia Źródłoznawcze 43 (2005), s. 27-52

Qui a quo – wzajemne wpływy polskiego i czeskiego rocznikarstwa we wczesnym średniowieczu (X – XI w.), [w:] Causa creandi. O pragmatyce źródła historycznego, Wrocław 2005, s. 67-89

Źródła Annales Magdeburgenses brevissimi w kontekście zapisek „obcych” polskiego i czeskiego rocznikarstwa, Studia Historyczne 48 (2005), z. 2, s. 135-150

Zapiski korbejskie w zaginionym Roczniku praskim w świetle Annales Magdeburgenses brevissimi, Mediaevalia Historica Bohemica 10 (2005), s. 71-88

Czy państwo Przemyślidów u schyłku X w. „zasługiwało” na arcybiskupstwo? Na marginesie dyskusji o planach ufundowania arcybiskupstwa św. Wojciecha w Pradze, [w:] Cognitioni Gestorum. Studia z dziejów średniowiecza dedykowane Profesorowi Jerzemu Strzelczykowi, red. D.A. Sikorski, A.M. Wyrwa, Poznań-Warszawa 2006, s. 131-147

Państwa Piastów i Przemyślidów u schyłku X wieku – walka o „regnum ablatum”, [w:] Pierwsze polsko-czeskie forum młodych mediewistów, Gniezno 2007, s. 17-46

Rocznik krótki w kontekście wzajemnych wpływów polskiego i czeskiego rocznikarstwa, [w:] Inter laurum et olivam. Z pomocnych věd historických XVI. Acta Universitatis Carolinae, Philosophicae et Historica, 1-2/2002, Praha 2007, s. 379-393

Red. Pierwsze polsko-czeskie forum młodych mediewistów. Materiały z konferencji naukowej Gniezno 27-29 września 2005, Poznań 2007 [wspólnie z J. Dobosz, J. Kujawiński]

Czy kobieta zasługiwała na zainteresowanie rocznikarzy? Rozważania na podstawie najstarszej annalistyki polskiej i czeskiej, [w:] Hominem quaerere. Człowiek w źródle historycznym, red. S. Rosik, P. Wiszewski, Wrocław 2008, s. 385-400

Gall i Kosmas o wydarzeniach końca lat 30 XI wieku w Polsce: wyprawa Brzetysława w wersji "polskiej" i "czeskiej" [z W. Baran-Kozłowski], [w:] Wielkopolska-Polska-Czechy. Studia z dziejów średniowiecza ofiarowane Profesorowi Bronisławowi Nowackiemu, red. J. Jaskulski, Z. Górczak, Poznań 2009, s. 33-46

Red. Drugie polsko-czeskie forum młodych mediewistów. Mediewista wobec źródeł - teoria i praktyka. Materiały z konferencji naukowej Gniezno 25-28 września 2007 roku, Poznań 2009 [wspólnie z J. Dobosz, J. Kujawiński]

Wstęp, [w:] Kronika mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem, red. S. Sierpowski, Łódź/Diepholz 2009, II wyd. 2010, s. V-XIII

Wstęp, [w:] Gall Anonim Kronika polska, red. S. Sierpowski, Łódź/Diepholz 2009, II wyd. 2010, s. V-XII

Dušan Třeštík (1933-2007), [w:] Mediewiści, red. J. Strzelczyk, Poznań 2011

Czy Bolesław Śmiały uświetnił swoją koronację fundacją złotego kodeksu?, [w:] Gnieźnieńskie koronacje królewskie i ich środkowoeuropejskie konteksty, red. J. Dobosz, M. Matla, L. Wetesko, Gniezno 2011, s. 115-140

Red. Gnieźnieńskie koronacje królewskie i ich środkowoeuropejskie konteksty, Gniezno – Poznań 2011 [wspólnie z J. Dobosz, L. Wetesko]

Brno we wczesnym średniowieczu na tle kontaktów polsko-morawskich, [w:] Na styku kultury polskiej i czeskiej: dziedzictwo, kontynuacje, inspiracje, red. M. Balowski, Poznań 2011, s. 13-35

Czeskie wpływy kulturowe w języku i piśmiennictwie państwa piastowskiego w świetle historiografii polskiej, Historia Slavorum Occidentis 2(3) (2013)

Red. Commemoratio praeteritorum – społeczności średniowieczne wobec przeszłości. III polsko-czeskie forum młodych mediewistów, Poznan 2012 [wspólnie z H. Krzyżostaniak, J. Kujawiński]

Red. Czechosłowacka Nowa Fala, Poznan 2012 [wspólnie z L. Németh Vítová]

Członek Rady Instytutu Historii UAM

Opiekun Filologiczno-historycznych studiów środkowoeuropejskich

Członek Polskiego Towarzystwa Historycznego (Oddział w Poznaniu)

Członek zespołu redakcyjnego czasopisma "Historia Slavorum Occidentis"

Rodzaj i tematyka prowadzonych zajęć, wykładów i seminariów: nauki pomocnicze historii, wstęp do badań historycznych, myśl i ustrój Europy Środkowej, dzieje i kultura Czech w średniowieczu i okresie nowożytnym, instytucje życia politycznego w średniowieczu.

Nagrody:

Indywidualna nagroda III stopnia Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

I Nagroda imienia Aleksandra Gieysztora