drMariusz Menz

Obszary zainteresowań badawczych:

Galicja doby autonomicznej (myśl polityczna i biografie krakowskich stańczyków).

Dydaktyka historii i wiedzy o społeczeństwie.

Wybrana bibliografia:

Redakcje:

M. Menz (red.): Album amicorum Waldemara Łazugi, Instytut Historii UAM, Poznań 2012;

M. Menz, K. Raźniewska (red. polskiego wydania): Francis Fukuyama, Ład polityczny i polityczny regres. Od rewolucji przemysłowej do globalizacji demokracji, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2015;

Z. Lenart, M. Menz (red.): Kulturotwórcza rola samorządów terytorialnych. Historia-współczesność-perspektywy, Oficyna Wydawnicza Verbum, Warszawa 2018.

Publikacje materiałów źródłowych:

Stanisław Koźmian, Autobiografia (do druku przygotował, wstępem i przypisami opatrzył Mariusz Menz), „Galicja. Studia i materiały”, 1 (2015), str. 397-438.

Rozdziały w monografiach:

M. Menz, Patriota i obywatel – razem czy osobno? [w]  „Wychowanie patriotyczne. Tradycja i wyzwania współczesności. Materiały pokonferencyjne”, Warszawa 2007;

M. Menz, Rola tradycji w stańczykowskiej myśli politycznej [w:] „Marzyciele i realiści. O roli tradycji w polskiej myśli politycznej od upadku powstania styczniowego do XXI wieku”, [red.:] T. Sikorski, A. Wątor, Szczecin 2009, s. 35-42;

Menz M.,Kapitał społeczny – społeczeństwo obywatelskie – demokracja. Dlaczego polska młodzież tego nie ceni? [w:] „Animacja środowiska a edukacja i wychowanie na potrzeby jutra”, red. K. Segiet, K. Słupska-Kwiatkowska, Gniezno 2010, s. 71-81;

M. Menz, Stan badań nad myślą polityczną krakowskich stańczyków (ze szczególnym uwzględnieniem Stanisława Koźmiana) [w:] „Galicja 1772-1918. Problemy metodologiczne. Stan i potrzeby badań,  [red.] A. Kawalec, W. Wierzbieniec, L. Zaszkilniak, T. 1, Rzeszów 2011, s. 372-384;

M. Menz, Od "śpiącej królewny" do Holocaustu. Fotografia na lekcjach historii [w:] Foto-historia. Fotografia w edukacji historycznej, red. V. Julkowska, Instytut Historii UAM, Poznań 2012;

M. Menz, Powstanie styczniowe w myśli politycznej Stanisława Koźmiana [w:] „Galicja a powstanie styczniowe”, red. M. Hoszowska, A. Kawalec, L. Zaszkilniak, Wydawnictwo DiG, Warszawa-Rzeszów 2013;

M. Menz, Pamięć historyczna; Patriotyzm [w:] „Modi memorandi. Leksykon kultury pamięci”, red.: Satyusz-Wolska M., Traba R., Wydawnictwo Naukowe Scholar Spółka z o.o., Warszawa 2014, s. 328-329; 357-359;

M. Menz, Jan Kiliński jako patron szkół i bohater szkolnych narracji historycznych [w:] „Jan Kiliński. Historia i pamięć”, red.:  V. Julkowska, Instytut Historii UAM, Poznań 2015, s. 82-97;

M. Menz, Stanisław Koźmian - od lojalizmu austro-polskiego do trójlojalizmu [w:] „Między polityką, historią a pamięcią historyczną. Studia z dziejów Polski okresu porozbiorowego”, red.: Łazuga W., Paczos S., Instytut Historii UAM, Poznań 2015, s. 139-154;

M. Menz, Szkolna edukacja historyczna w Polsce w latach 1918-1939. Koncepcje-dyskusje-realizacje w Współczesna edukacja historyczna. Doświadczenia. Oczekiwania, red.: Budzińska J., Strykowska J., Instytut Historii UAM, Poznań 2015, s. 99-126;

M. Menz,Polskie podręczniki do historii jako źródło informacji o polityce historycznej państwa [w:] Schola-2016. Политическая текстология и история идей, red.: Szirinianc A. A., Szutow J. T., Wydawnictwo Uniwersytetu im. Łomonosowa , Moskwa 2016, s. 312-316;

M. Menz, Powstanie styczniowe w szkolnej edukacji historycznej od końca XIX wieku do czasów współczesnych [w:] Powstanie styczniowe w pamięci zbiorowej, red.: Kawalec A., Kuzicki J., Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2017, s. 63-90;

M. Menz, Antoniny Hoffmann portret prywatny [w:] Kobiece spojrzenie: o aktorstwie Antoniny Hoffmann, [red.:] Kraśnicka-Wilk I., Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 2017, s. 23-32;

M. Menz, Von Gołuchowski bis zu den Stańczyken. Die Wendedekade der 1860er Jahre in Galizien [w:] Kontinuitäten und Zäsuren - die 1860er Jahre : Symposium 4. November 2016, red.: Ortner M. Ch., Dybaś B., Heeresgeschichtliches Museum Wien, Wien 2017, s. 13-24;

M. Menz, Die Rezeption galizischer Lehrbücher für den Schulunterricht zur Zeit der Zweiten Polnischen Republik [w:] Lehrbücher für den Geschichtsunterricht in Galizien, red.: Dybaś B., Kąkolewski I., Polska Akademia Nauk - Stacja Naukowa w Wiedniu, Wiedeń 2018, s. 161-183;

M. Menz , Konstytucja marcowa i kwietniowa - dwie ustrojowe wizje państwa [w:] "Powtórka przed...". XII Spotkania z historią dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 24-25 września oraz 26-27 września 2018 r. Informator Instytutu Historii UAM”, red.: Dobosz J., Konieczka-Śliwińska D., Instytut Historii UAM, Poznań 2018, s. 93-103;

M. Menz, Historia w mediach i medialność historii w Historia w przestrzeni publicznej, red.: Wojdon J., PWN, Warszawa 201, s. 337-345;

M. Menz, Uniwersytet w przestrzeni publicznej w latach 1989-2019 [w:] Dzieje Uniwersytetu w Poznaniu w latach 1945-2019, red.: Jankowiak S. i Schramm T., Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2019, s. 143-232.

Publikacje w czasopismach naukowych:

M. Menz, Czy polskiej szkole potrzebna jest edukacja obywatelska? [w:] „Wiadomości Historyczne” 5/2006, s. 40-45;

M. Menz, Patriotyzm – ale jaki? [w:] „Problemy Humanistyki”13/2007, s. 113-124;

M. Menz ,Metoda projektu edukacyjnego na lekcjach wiedzy o społeczeństwie. Od wolności wyboru do nakazu jej stosowania, „Wiadomości Historyczne” 5/2011 s. 13-19;

W. Łazuga, M. Menz, Kontinuita nebo změna? Haličští konzervativci vůči projevům demokratizace, emancipace a modernizace v Rakousku na přelomu 19. a 20. StoletíModerní dějiny. [w:] „Časopis pro dějiny 19. a 20. Století”, t. 20 (2), Praga  2012;

M. Menz, Recepcja Galicji we współczesnej historiografii polskiej, „Sensus Historiae. Studia interdyscyplinarne”, 3 (2014), str. 75-101;

M. Menz, Edukacja polityczna w Polsce i w Niemczech. Historia, wyzwania, perspektywy, „Przegląd Zachodni”, 354(1) (2015), str. 255-25;

M. Menz, Obrazy Galicji w szkolnych podręcznikach historii do szkół średnich od końca wieku XIX do upadku PRL-u: przyczynek do polityki historycznej, [w:] „Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym”, 38(3)/2016, s. 75-120;

M. Menz, Polityczna aspekty obchodów Millenium w Polsce w 1966 roku na przykładzie Gniezna, [w:] „Historia Slavorum Occidentis”, 6(1)/2016, s. 239-252;

M. Menz, Sprawa polska do Aktu 5 listopada w ocenie Stanisława Koźmiana, [w:] „Historia Slavorum Occidentis”, 13 (2)/2017, s. 102-116;

M. Menz, Rzecz o roku 1863 – argument z historii w myśli politycznej krakowskiego stańczyka Stanisława Koźmiana, [w:] „Klio Polska. Studia i Materiały z Dziejów Historiografii Polskiej”, 11/2019, s. 7-28.

Recenzje:

M. Menz, Siła Wielkopolan. Rec. książki Aliny Hinc Obraz dziejów ojczystych w pozaszkolnej edukacji historycznej społeczeństwa polskiego w Wielkim Księstwie Poznańskim w pierwszej połowie XIX wieku, Poznań 2007[w:] „Wiadomości Historyczne” 5/2008, s. 48-51

M. Menz, Niemoralna demokracja?. Rec. książki Zbigniewa Stawrowskiego Niemoralna demokracja, Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej, Wyższa szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, 2008 [w:] „Zeszyty Karmelitańskie” 2(47)/2009, s. 164-167;

M. Menz, [rec.]: Bogusława Jodłowska, Pedagogika sokratejska, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2012 [w:] „Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym”, t. 21 (2), 2012;

M. Menz, Styczniowa insurekcja nad dolną Wisłoką. Rec. książki Jerzego Skrzypczaka Pamięć gorzkiej chwały. Ziemia Mielecka wobec powstania 1863 roku,[w:] „Rocznik Mielecki”, XVI-XVII (2013-2014), s. 277-281;

M. Menz (rec.), Czy Stanisław Koźmian rozpoznałby samego siebie...? O książce Wojciecha Dutki „Zapomniany Stańczyk. Rzecz o Stanisławie Koźmianie (1836-1922)” [w:] Galicja. Studia i materiały. Codzienność w Galicji, t.4,red.: Kozak Sz., Kawalec A., Sierżęga P., Kuzicki J., Kawa E., Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2018, s. 340-360.

Pełnione funkcje:

Koordynator ds. studiów podyplomowych - Kierownik studiów podyplomowych historii.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Historycznego – Oddział w Poznaniu.

Członek Rady Dyscypliny Historia.

Członek Rady Programowej kierunku historia.

Członek Zespołu ds. zapewniania i oceny jakości kształcenia.

Inne:

Sekretarz Komitetu Redakcyjnego czasopisma „Wiadomości Historyczne z Wiedzą o społeczeństwie” (od XI 2020 r.).

Członek Rady Naukowej czasopisma „Galicja. Studia i materiały” (od 2015 r.).

Kierownik dydaktyczny podprojektu Klasy Akademickie w projekcie Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020” (od 2018 r.).

Autor podręczników szkolnych do historii i wiedzy o społeczeństwie (aktualna współpraca z Wydawnictwem Nowa Era, a w przeszłości także z Wydawnictwem Edukacyjnym Zofii Dobkowskiej Żak oraz z Wydawnictwem REA).

Członek Rady Ekspertów Polsko-Niemieckiego Podręcznika do Historii.

Członek Polsko-Czeskiego Towarzystwa Naukowego.

Koordynator wykładów z dziejów współczesnej myśli politycznej w Gnieźnieńskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku.

Członek Komitetu Okręgowego Olimpiady Historycznej w Poznaniu.

Nagrody JM Rektora UAM: indywidualna III stopnia za działalność organizacyjną (2015); indywidualna III stopnia za działalność naukową (2019).