Prof. UAM dr hab.Maria Solarska

Obszary zainteresowań badawczych:

— metodologia historii

— historia historiografii

— historiografia jako praktyka społeczna i kulturowa

— aksjologiczne uwarunkowania poznania i badania historycznego

— historyczne konstrukcje naturalności

— historyczne problematyzacje relacji płci

Wybrana bibliografia:

Monografie:

Historia zrewoltowana. Pisarstwo historyczne Michela Foucaulta jako diagnoza teraźniejszości i projekt przyszłości, IH UAM, Poznań 2006.

(http://www.ekologiasztuka.pl/pdf/fe0020Solarska.pdf)

(z Maciejem Bugajewskim) Współczesna francuska historia kobiet. Dokonania — perspektywy — krytyka, Oficyna Wydawnicza Epigram, Bydgoszcz 2009.

S/przeciw-historia. Wymiar krytyczny historii kobiet, Oficyna Wydawnicza Epigram, Bydgoszcz 2011.

(Rozdział 2: http://www.ekologiasztuka.pl/pdf/Solarska_2011_rozdz2.pdf)

(z Maciejem Bugajewskim) Doświadczanie przeszłości. Poznanie historyczne wobec pluralizmu czasu historycznego, IH UAM, Poznań 2018.

tłum. ang: Experiencing the Past. Historical Cognition Toward Pluralism of Historical Time, trans. Anna Topolska, IH UAM, Poznań 2019.

Tłumaczenia:

Francuski feminizm materialistyczny. Wybór tekstów Colette Guillaumin, Christine Delphy, Monique Wittig, red. i tłum. Maria Solarska i Martyna Borowicz, IH UAM, Poznań 2007.

Ilana Löwy, Okowy rodzaju. Męskość, kobiecość, nierówność, tłum. Maria Solarska, Karolina Polasik-Wrzosek, współpraca: Martyna Borowicz, red. Maria Solarska, Oficyna Wydawnicza Epigram, Bydgoszcz 2012.

(Rozdział 1: http://www.ekologiasztuka.pl/pdf/Ilana_Lowy_2012_rozdz_I.pdf)

Redakcje tomu:

(z Violettą Julkowską i Maciejem Bugajewskim) O historii historiografii, cz. 1, „Historia@Teoria” 2017/1 (3)

(z Violettą Julkowską i Maciejem Bugajewskim) O historii historiografii, cz. 2, „Historia@Teoria” 2017/2 (4)

Pełnione funkcje:

Członek Rady Dyscypliny Historia

Inne:

Członkini Poznańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego