dr hab.Maria Musielak

Historia starożytnej Grecji: epigrafika, prosopografia, historia społeczna, kształtowanie się klasycznej polis, miasta greckie a ludy barbarzyńskie, miasta greckie w imperium rzymskim, delficka polis, kolonie greckie na zachodnim wybrzeżu Morza Czarnego.

Współwykonawca projektu badawczego „Transformacja Imperium Rzymskiego w czasach flawijskich” ( 4 listopada 2008- 3 listopada 2011), kierownik projektu badawczego promotorskiego "Religia w polityce Filipa II Macedońskiego" ( 4 maja 2011- 4 listopada 2013).

Miasto-państwo Delfy w IV w. p.n.e., Poznań 1989

Społeczeństwo greckich miast zachodnich wybrzeży Morza Czarnego, Poznań 2003

Trajan jako uosobienie ideału obywatela i władcy w świetle propagandy politycznej swoich czasów, Eos 67, 1979, s. 119-130

Wejście Delfijczyków do Amfiktionii delfickiej na tle przemian politycznych w IV w. p.n.e., Balcanica Posnaniensia 3, 1984, s. 121-126

Delfon politeia [w:] Aristote et Athènes. Aristoteles and Athens. (Actes de la table ronde Centenaire de l' Athenaion Politeia, Fribourg (Suisse) 23-25 mai 1991. Études rassemblées par M. Piérart. Paris 1993, s. 303-310

Histria, Tomis und Kallatis: Moglichkeiten der prosopographischen Forschung: Kataloge, Prosopographia Histriaca im 2 Jh. Artemidoros der Sohn des Herodoros und M. Ulpius Artemidoros, der Pontarch [w:] Prosopographica, red. L. Mrozewicz, K. Ilski, Poznań 1993, s. 97-114

Wojna fokejska (356-346) – ideologia i propaganda, [w:] Ideologia i propaganda w starożytności, Rzeszów 2004

Religia w polityce Związku Beockiego w IV w. przed Chr., [w:] Społeczeństwo i religia w świecie antycznym, red. S. Olszaniec, P. Wojciechowski, Wydawnictwo UMK, Toruń 2010, s. 41-49

Friendship in the Works of Plutarch, [w:] Studia Lesco Mrozewicz ab amicis et discipulis dedicata, ed. S. Ruciński, K. Balbuza, K. Królczyk, Poznań 2011, s. 255-264

Kult cesarski w prowincji Achai za panowania dynastii flawijskiej, [w:] Świat starożytny, jego polscy badacze i kult panującego, red. L. Mrozewicz, K. Balbuza, Poznań 2011, s. 369-384

Zastępca przewodniczącego komisji dyscyplinarnej dla studentów 2008-2012

Kierownik Zakładu Historii Społeczeństw Antycznych

Członek Polskiego Towarzystwa Historycznego, Polskiego Towarzystwa Filologicznego, Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk