prof. UAM dr hab.Marek Mikołajczyk

Głównym obszarem moich badań naukowych są stosunki międzynarodowe w XX wieku, przede wszystkim dzieje integracji europejskiej po II wojnie światowej oraz zimna wojna. Zajmuję się również problemami związanymi z historią Polski ze szczególnym uwzględnieniem jej sytuacji międzynarodowej w XX wieku. W ostatnim czasie moje zainteresowania badawcze rozszerzyłem o kwestie związane z dziejami UAM oraz stosunkami polsko-ukraińskimi. Jestem autorem 6 monografii z dziedziny integracji europejskiej i stosunków polsko-francuskich. Ostatnia moja praca to „De Gaulle i Polska- relacje wyjątkowe?”, która ukazała się w roku 2018. Jej oficjalna prezentacja miała miejsce w Stacji Naukowej PAN w Paryżu. Opublikowałem także ponad 50 artykułów i rozdziałów w pracach zbiorowych, które ukazały się w j. polskim, francuskim, ukraińskim, słowackim i angielskim. Od wielu też lat staram się działać na rzecz popularyzacji historii, czego efektem są m.in. artykuły opublikowane na łamach „Gazety Wyborczej” i tygodnika „Polityka”. Poza UAM wykładałem na Université Sorbonne Paris-IV i Institut d’études politiques w Paryżu oraz na uczelniach ukraińskich w Charkowie i Mikołajowie.

The main field of my research is international relations in the 20th century, especially the history of European integration after the Second World War and the Cold War. I also deal with issues related to the history of Poland with particular emphasis on its international situation in the 20th century. Recently I have expanded my research interests to include issues related to the history of UAM and Polish-Ukrainian relations. I am an author of 6 monographs on European integration and Polish-French relations. My last work is "De Gaulle i Polska- relacje wyjątkowe" (De Gaulle and Poland - exceptional relations?), which was published in 2018. Its official presentation took place in the Scientific Station of the Polish Academy of Sciences in Paris. I also published more than 50 articles and chapters in collective works, which appeared in Polish, French, Ukrainian, Slovak and English. For many years I have been trying to popularize history, which resulted, among others, in articles published in "Gazeta Wyborcza" and "Polityka". Apart from Adam Mickiewicz University, I lectured at the Université Sorbonne Paris-IV and Institut d'études politiques in Paris and at Ukrainian universities in Kharkiv and Mikolajov.

Monografie

1. De Gaulle i Polska- relacje wyjątkowe?, Wydawnictwo Instytutu Historii UAM, Poznań 2018.

2. Od polityki splendid isolation do członkostwa w EWG. Wielka Brytania wobec integracji europejskiej w latach 1950-1973, Wydawnictwo  Nauka i Innowacje, Poznań 2016.

3. Francois Mitterrand i Europa w latach 1981-1995, Poznań 2014.

4. Rola Francji w procesie integracji europejskiej w latach 1946-1958, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2011.

5. Jean Monnet. Inspirator zjednoczenia Europy, Wydawnictwo Rys, Poznań 2007.

6. Polityka Francji wobec ZSRR w latach 1944-1955, Instytut Historii UAM, Poznań 2004.

Redakcje naukowe

1. M. Mikolajczyk, Człowiek, naród, państwo wobec wyzwań XX wieku, Wydawnictwo Instytutu Historii UAM, Poznań 2016.

2. T. Bitkowa, M. Mikołajczyk, КАРАЗІНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ У ХАРКОВІ — УНІВЕРСИТЕТ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ: 50 РОКІВ СПІВПРАЦІ (1967–2017). UNIWERSYTET KARAZIŃSKI W CHARKOWIE — UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU: 50 LAT WSPÓŁPRACY (1967–2017), Wydawnictwo Instytutu Historii UAM, Poznań 2019.

Rozdziały w monografiach (wybrane pozycje)

1. WSPÓŁPRACA MIĘDZY UAM I UNIWERSYTETEM CHARKOWSKIM W LATACH 1967–1989 w: T. Bitkowa, M. Mikołajczyk (red.), КАРАЗІНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ У ХАРКОВІ — УНІВЕРСИТЕТ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ: 50 РОКІВ СПІВПРАЦІ (1967–2017) UNIWERSYTET KARAZIŃSKI W CHARKOWIE — UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU: 50 LAT WSPÓŁPRACY (1967–2017), Poznań 2019, s. 109-124.

2. Współpraca międzynarodowa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu po roku 1945. w: S. Jankowiak, T. Schramm, Uniwersytet Poznański (1919-2019). Dzieje Uniwersytetu w Poznaniu w latach 1945-2019, Poznań 2019, s. 519-567.

3. Obchody rocznicowe wybuchu Powstania Wielkopolskiego na łamach prasy poznańskiej i krajowej w latach II Rzeczypospolitej, w: K. Białecki, T. Ceglarz, M, Jurek, Ł. Komorowski, Wielkopolska i ... nie tylko, Poznań 2018, s. 47-62.

4. Początki polskiej niepodległości oczami majora Charlesa de Gaulle'a, w: Pierwsze dni niepodległości. Materiały z konferencji naukowej Białystok 14-16 marca 2018 r., Białystok 2018, s. 175-194.

5. Od de Gaulle’a do Mitterranda- stanowisko Francji w sprawie granicy polsko-niemieckiej po II wojnie światowej, w: M. Mikołajczyk, Człowiek, naród, państwo wobec wyzwań XX wieku, Wydawnictwo Instytutu Historii UAM, Poznań 2016, s. 223-236.

6. Państwa zachodnie wobec rozmów Okrągłego Stołu i wyborów czerwcowych w Polsce w 1989 roku, w:  K. Białecki, S. Jankowiak, R. Reczek (red.), Krok ku wolności. Wybory czerwcowe 1989 i ich konsekwencje, Poznań 2015, s. 161-193.

7. Pamięć o I wojnie światowej we Francji, w: J. Dobrowolska-Polak (red.), Polityka pamięci i dyskursy pamięci w 100 -lecie wybuchu I wojny światowej, Poznań 2014, s. 43-67.

8. Problem zjednoczenia Niemiec w polityce Francji po II wojnie światowej, w: S. Sierpowski (red.), Niemcy jako problem międzynarodowy po II wojnie światowej, Poznań 2010, s. 269-284.

9. Wydarzenia poznańskie w oczach Zachodu, w: K. Białecki, S. Jankowiak (red.), Poznański Czerwiec 1956. Uwarunkowania- przebieg- wydarzenia, Poznań 2007, s. 107-124.

10. L’élargissement de l’Union Européenne en 2004. Le cas de la Pologne, w : K. Rucker, L. Warlouzet (red.), Quelle(s) Europe(s) ? Nouvelles approches en histoire de l’intégration européenne, Bruxelles 2006, s. 255-271.

Artykuły naukowe (wybrane pozycje)

A. Matulewska. M. Mikołajczyk, French engagement versus British commitment . Was it interlingual miscommunication or political manipulation?, SOCIAL SEMIOTICS, 29(3) (2019), s. 377-392.

Antikomunistický odboj v Poľsku v rokoch 1944 – 1947: Banditi alebo hrdinovia?, Forum Historiae 2018/2, s. 106-120.

Od początków niepodległości do odzyskania wolności. Polska w relacjach zachodnich obserwatorów w latach 1918- 1989, Przegląd Zachodni 2018/3, s. 127-162.

Międzynarodowe skutki powrotu generała Charles’a de Gaulle’a do władzy w roku 1958, Dzieje Najnowsze, Rocznik XLIX, r. 2017, 1, s.145-172  

The UK’s  European dilemmas from the Schuman Plan to Brexit, Przegląd Zachodni 2017 II, s. 239-266.

Rola Harolda Macmillana w pracach Zgromadzenia Rady Europy w latach 1949-1951, Historia Slavorum Occidentis 2016, 2(11), s. 222-242.

Traktat elizejski- nieudana próba zbudowania „Europy europejskiej”, „Studia Historica Slavo-Germanica”, t. XXVII, 2006-2007, s. 235-297.

Artykuły popularnonaukowe

Wojna polsko-bolszewicka w oczach de Gaulle’a, Polityka nr 33/2019

Paryski Maj, Pomocnik Historyczny Polityki, 2018/1, s. 78-85

Z punktu widzenia Paryża , Pomocnik Historyczny Polityki, 29.03. 2016

Komunizm przed sądem,Pomocnik Historyczny Polityki, 29.03.2016

Unia Europejska rodziła się z węgla i stali, „Polityka”, 28 kwietnia 2001 r.

Jestem jedynym Europejczykiem, „Gazeta Wyborcza”, 10-12 listopada 2000 r.

Coca-kolonizacja, „Polityka”, 19 lutego 2000 r.

Wielka gra wokół Planu, „Gazeta Wyborcza”, 5 czerwca 1997 r.

Jak de Gaulle kupował PKWN, „Gazeta Wyborcza”, 13 grudnia 1994 r.