drMagdalena Lachowicz

Kierownik Kierunku Wschodoznawstwo

Przewodnicząca Rady Programowej Kierunku Wschodoznawstwo

Zakład Studiów Wschodnich Wydział Historii UAM


Szczegółowe informacje

Zainteresowania badawcze:

Od początku kariery naukowej moje zainteresowania badawcze koncentrowały się wokół  zagadnień socjologii narodu, stosunków etnicznych i ruchów regionalnych na obszarze  Eurazji. Zakres prowadzonych badań dotyczył współczesnej polityki narodowościowej państw Europy Środkowo – Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem Polski, Ukrainy i Słowacji, a szczególnie funkcjonowania grupy Rusinów Karpackich w kontekście polityki  regionalnej i globalnych procesów społecznych. Obecne zainteresowania badawcze koncentrują się wokół badania pamięci i polityki tożsamościowej w zakresie kreowania pamięci kulturowej w  Europie Wschodniej. Badam także zagadnienia związane z rozwojem trzeciego sektora w Federacji Rosyjskiej.


Przebieg kariery naukowej:

Od stycznia 2020 Kierownik Kierunku Wschodoznawstwo

od 2017 do grudnia 2019 r. wicedyrektor Instytutu Wschodniego UAM ds. studenckich, adiunkt w Zakładzie Badań nad Przemianami Politycznymi i Społecznymi Europy Wschodniej i Azji

w 2018 r. stypendystka w programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

2017-2018 Sekretarz Podkomisji Rekrutacyjnej

2018 Członek Komitetu Głównego Konkursu Wiedzy o Europie Wschodniej, Syberii, Kaukazie i Azji Środkowej „Zostań Wschodoznawcą”

Od 2013 r. Wiceprezes Centrum Wspierania Inicjatyw Międzynarodowych w Poznaniu

Od  2011 roku adiunkt w Zakładzie Stosunków  Międzynarodowych i  Gospodarczych  Instytutu Wschodniego Uniwersytetu  im. Adama Mickiewicza.

2011 r - uzyskanie stopnia  naukowego doktora nauk  humanistycznych w zakresie  historii. Temat dysertacji doktorskiej: Rusini i ich współczesne aspiracje  narodowotwórcze.

2006 r. - ukończenie  studiów podyplomowych w zakresie  kwalifikacji  pedagogicznych

2002 r. - ukończenie studiów na kierunku: Stosunki  Międzynarodowe, spec. wschodoznawstwo. w Instytucie Wschodnim UAM w Poznaniu Temat pracy magisterskiej: Etniczność Łemków polskich na  przykładzie  wsi Kunkowa w powiecie gorlickim.


Zrealizowane projekty naukowe:

Od 2020 kierownik projektu badawczego pt. „Konsekwencje wdrożenia ustawy o statusie agentów zagranicznych dla organizacji trzeciego sektora w Federacji Rosyjskiej. Projekt analityczno-badawczy - diagnoza NKO, perspektywa 2019/2020 r.”, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w Warszawie

2019 Projekt naukowy: Ukraińcy w Polsce, organizator: Ukraiński Katolicki Uniwersytet we Lwowie (kierownik projektu: Oksana Mikheeva, kierownik Katedry Socjologii UCU Lwów, Ukraina, konsultant i koordynator merytoryczny polskiej grupy badawczej Poznań,

Nowa Narracja - dezinformacja a dialog i współpraca w sferze NGO, 2018, Centrum Wspierania Inicjatyw Międzynarodowych, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, wiodący wykonawca

W latach 2007 – 2010 realizacja projektu badawczego w ramach grantu promotorskiego pod  tytułem: Rusini i ich współczesne aspiracje narodowotwórcze pod kierownictwem prof. dra hab. Piotra Kraszewskiego. Rejony terenowych badań naukowych: Zakarpacie na  Ukrainie i Preszowszczyzna na Słowacji

Od 2013- inicjatorka i organizatorka kilkudziesięciu wydarzeń naukowych, w tym konferencji, debat akademickich, wykładów z udziałem gości zagranicznych. Propagatorka w współpracy Uniwersytetu z organizacjami pozarządowymi, instytucjami państwowymi i międzynarodowymi. Z powodzeniem organizowała wizyty studyjne młodzieży z Europy Wschodniej w ramach Study Tours to Poland, Polsko-Rosyjskiej Wymiany Młodzieży 2020, 2021. Koordynator praktyk terenowych opartych o współpracę międzynarodową i krajową dla studentów kierunku wschodoznawstwo.


Wybrane publikacje naukowe:

 • Lachowicz Magdalena; ROSYJSKI TRZECI SEKTOR WE WSPÓŁCZESNEJ FEDERACJI ROSYJSKIEJ, Studia Europaea Gnesnensia, 17 (2018), str. 153-175
 • Lachowicz Magdalena; Historia Literatury Karpackorusińskiej, Muzealna Zahoroda. Rocznik Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej, 1(2) (2017), str. 146-151
 • Lachowicz Magdalena; RUSSKIJ MIR- po(d)stępy kultury czy kultura w natarciu? Rosyjska strategia soft power jako element rosyjskiej kultury politycznej, Rocznik Filozoficzno - Społeczny Civitas Hominibus, 1(12) (2017), str. 133-147
 • Lachowicz Magdalena; Słowo wstępne w Historia Literatury Karpackorusińskiej, red.: Padiak Walerij, Oficyna Wydawnicza RuthenicArt (2017), Str. 7-14
 • Lachowicz Magdalena; Społeczno - polityczna sytuacja a problem separatyzmu na Zakarpaciu po rewolucji godności w Monografia naukowa, red.: Lachowski Tomasz, Mazurenko Vitalii, Uniwersytet Łódzki (2017), Str. 53-63
 • Lachowicz Magdalena; Russia and the prospect of OECD membership: between de jure and de facto modernization, ROCZNIK INSTYTUTU EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ, 14(4) (2016), str. 151 – 172
 • Lachowicz Magdalena; Pogranicze imperiów. Sprawa rusińska w I wojnie światowej w W cieniu walczących imperiów. Europa Wschodnia w I wojnie światowej, red.: Nakoneczny Tomasz, Lachowicz Magdalena, Garczyk Bartłomiej, Figura Marek, Instytut Wschodni, Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód (2016), Str. 241 – 252
 • Lachowicz Magdalena, Smólczyńska Agnieszka; УСНА ІСТОРІЯ — МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ У СУЧАСНІЙ ПОЛЬСЬКІЙ ПЕРСПЕКТИВІ ТА ЇЇ ПРАКТИКА, Народознавчі зошити, 126(6) (2015), str. 1406
 • Lachowicz Magdalena; Euromajdan w publicznym dyskursie. Potoczny obraz polityki i karnawał rewolucyjny Euromajdanu we Lwowie 2013-2014 w Rewolucja w imię godności. Ukraiński euromajdan 2013-2014, red.: Skrukwa Grzegorz, Studenna-Skrukwa Marta, Wydawnictwo Adam Marszałek (2015), Str. 85-106
 • Lachowicz Magdalena; Pamięć zbiorowa na wielokulturowym pograniczu (przykład Preszowszczyzny) w Słowacy- Historia i kultura, red.: Kłodnicki Zygmunt, Stolicna Rastislava, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie (2015), Str. 251-263
 • Lachowicz Magdalena; Biografistyka w edukacji etnoregionalnej: bohaterowie, wieszcze, budziciele narodu w Biografia w edukacji etnoregionalnej, red.: Skrzyniarz Ryszard, Kuryluk Edmund, Drozd Bartłomiej, Wydawnictwo Episteme (2014), Str. 19-30
 • Lachowicz Magdalena; Polityka narodowościowa Ukrainy w okresie transformacji: od autonomizacji do nieuznania w Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce i Europie. Aspekty polityczne i społeczne, red.: Sakson Andrzej, Wydawnictwo Adam Marszałek (2014), Str. 219-235
 • Lachowicz Magdalena; Regionalizm w kontekście międzynarodowym. Współczesny ruch rusiński na ukraińskim Zakarpaciu jako przykład procesu integracyjnego i jego rola w budowaniu tożsamości grupowej w Nowe strategie na nowy wiek-granice i możliwości integracji regionalnych i globalnych, red.: Chrośnicki Michał, Węc Janusz Józef, Czubik Agnieszka, Głogowski Aleksander, Krzyżanowska-Skowronek Iwona, Nitszke Agnieszka, Szczepankiewicz-Rudzka Ewa, Tarnawski Marcin, Wydawnictwo KONTekst (2013), Str. 125-136
 • Lachowicz Magdalena; „Rusinizm” jako idea czwartego narodu wschodniosłowiańskiego a jego lokalny wymiar na ukraińskim Zakarpaciu i słowackiej Preszowszczyźnie, KULTURA - HISTORIA - GLOBALIZACJA, 13 (2013), str. 31-42
 • M. Lachowicz, Starsze pokolenie mieszkańców Zakarpacia wobec aktualnej polityki  narodowościowej Ukrainy [w:] Osoby starsze wobec polityki. Rola osób starszych w kształtowaniu polityki, red. D. Gauza, M. Krzysztofik, Zielona Góra 2010
 • M. Lachowicz, Symbolika „dużej” i „małej” Ojczyzny w świadomości współczesnych Rusinów Karpackich w warunkach pogranicza kulturowego [w:] „Duża i mała ojczyzna” w świadomości historycznej, źródłach i edukacji, red. B. Burda, M. Szymczak,    Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2010
 • M. Lachowicz, Rusińskie Zakarpacie - przestrzeń pogranicza niedostrzeganego. Symbolika ojczyzny w  konstrukcie  tożsamościowym Rusinów Karpackich na Ukrainie [w:] „Rocznik Ruskiej  Bursy”, Gorlice 2009
 • M. Lachowicz, Rola sacrum w życiu etnicznym Łemków [w:] „Sprawy Wschodnie” zeszyt 1-2 (16-17), Poznań 2008
 • M. Lachowicz, System rusińskich szkół niedzielnych na Zakarpaciu – teraźniejszość i perspektywy rozwojowe [w:] Łemkowie, Bojkowie, Rusini – historia, współczesność, kultura materialna i duchowa, Legnica – Zielona Góra 2007
 • M. Lachowicz, Problem tożsamości rusińskiej w rejonie Zakarpacia [w:] Łemkowie. Historia i kultura, Szreniawa 2007
 • M. Lachowicz, Determinanty procesów integracyjnych mniejszości łemkowskiej w Polsce 1989 r. [w:] Актуальные проблемы социально – гуманитарных наук в услобиях цовременных интеграционных процессов, ред. С. Ф. Сокол, С. А Самал, В. К. Бонько, Минск 2006
 • M. Lachowicz, Rola terytorium autochtonicznego w świadomości Łemków polskich, [w:] „Sprawy Wschodnie”, 2004, zeszyt 2-3 (6-7)

Redakcja naukowa:

Obrazy władzy we współczesnej kulturze rosyjskiej, red.: Lachowicz Magdalena, Nakoneczny Tomasz, Garczyk Bartłomiej, Brzeziński Bartłomiej, Jedliński Marek, Oficyna Wydawnicza Epigram (2017), Str. 1-224

Język polski jako nośnik tożsamości, red.: Lachowicz Magdalena, Polasik-Wrzosek Karolina, Instytut Wschodni (2017), Str. 1-254

Wschodnie i zachodnie szlaki migracji Polaków. Ślady działalności kulturalnej, red.: Lachowicz Magdalena, Kraszewski Piotr, Nakoneczny Tomasz, Instytut Wschodni (2017), Str. 1-318

W cieniu walczących imperiów. Europa Wschodnia w I wojnie światowej, red.: Lachowicz Magdalena, Nakoneczny Tomasz, Garczyk Bartłomiej, Figura Marek, Instytut Wschodni, Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód (2016), Str. 1-400