drMagdalena Heruday-Kiełczewska

Obszary zainteresowań badawczych:

- metodyka archiwalna

- archiwa instytucji kulturalnych i naukowych

- archiwa na świecie

- historia Poznania i Wielkopolski

- stosunki polsko-francuskie

Wybrana bibliografia:

Monografie:

M. Heruday-Kiełczewska, Reakcja Francji na wprowadzenie stanu wojennego w Polsce: grudzień 1981 – styczeń 1982, Warszawa 2012, ss. 212.

M. Heruday-Kiełczewska, "Solidarność" nad Sekwaną. Działalność Komitetu Koordynacyjnego NSZZ "Solidarność" w Paryżu (1981-1989) Europejskie Centrum Solidarności, Gdańsk 2016, ss. 334.

Inwentarze archiwalne:

Inventaire des Archives de l’Association Solidarité France Pologne 1980–2004. Inwentarz Archiwum Stowarzyszenia Solidarité France Pologne 1980 – 2004, [par Magdalena Heruday-Kiełczewska], Paris 2013, ss. 171

Redakcja:

Wasza solidarność - nasza wolność. Reakcje emigracji polskiej i świata na wprowadzenie stanu wojennego 13 grudnia 1981 (grudzień 1981 - styczeń 1982)., red.: Łukasiewicz Sławomir, Jaczyńska Agnieszka, Pleskot Patryk, Knoch Konrad, Heruday-Kiełczewska Magdalena, Krzencessa-Ropiak Monika, Instytut Pamięci Narodowej, Europejskie Centrum Solidarności, Gdańsk 2017, ss. 207.

Artykuły:

M. Heruday-Kiełczewska, Francuska lewica a "Solidarność", Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, „Prace Historyczne”, nr 4 (142), 2015, str. 713-723.

M. Heruday-Kiełczewska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w latach osiemdziesiątych. Wpływ wydarzeń politycznych na życie uczelni, w: Polskie uczelnie w latach osiemdziesiątych. Studia, pod red.: T. Gąsowskiego, Warszawa 2015, str. 200-239.

M. Heruday-Kiełczewska, Archiwum Stowarzyszenia Solidarite France-Pologne w zbiorach Biblioteki Polskiej w Paryżu, „Folia Toruniensia”, 17 (2017), str. 175-189.

M. Heruday-Kiełczewska, Archiwum idealne? Archiwum Narodowe w Pierrefitte-sur-Seine, w: Archiwa Polski i Europy, wspólne dziedzictwo, różne doświadczenia, red.: Kulecka Alicja, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2017, str. 311-318.

M. Heruday-Kiełczewska, Association Solidarité France-Pologne dla emigracji solidarnościowej, w: Emigracyjne miscellanea. Studia z dziejów polskiej emigracji politycznej 1939-1990, red.: Łukasiewicz Sławomir, Instytut Pamięci Narodowej, 2017, str. 242-254. (5 pkt.)

M. Heruday-Kiełczewska, Powszechna Wystawa Krajowa en 1929 et ses conséquences pour Poznań, w: Cultures en transit dans l'espace urbain: coexistence, hybridation, metissage, red.: Forycki Maciej, Jakuboszczak Agnieszka, Serwański Maciej, Werly Patrick, Instytut Historii - Université de Strasbourg, Poznań-Strasbourg 2017, str. 87-94. (5 pkt.)

M. Heruday-Kiełczewska, Le Comité de coordination de "Solidarność" à Paris (1981-1989): organisation, activités et importance, w : Exils d'Europe médiane en France dans la seconde moitie du XXe siècle, red.: Marès Antoine, Institut d'études slaves, Paris 2017, str. 193-206.

M. Heruday-Kiełczewska, Dokumentacja współczesnego teatru na podstawie poznańskich archiwów teatralnych, w: Współczesna dokumentacja - współczesne archiwa, red.: Mamczak-Gadkowska Irena, Stryjkowski Krzysztof, Instytut Historii UAM, Poznań 2018, str. 99-107.

M. Heruday-Kiełczewska, Edycja dokumentów na temat Powszechnej Wystawy Krajowej w Poznaniu w 1929 roku. Problemy i wyzwania, w: Edytorstwo wobec masowości źródeł najnowszych, red.: Sikorska-Kulesza Jolanta, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2018, str. 57-68.

M. Heruday-Kiełczewska, Inicjatywy solidarnościowe Polonii i emigracji w latach 1980-1989: Francja, w: Za naszą i waszą Solidarność. Inicjatywy solidarnościowe z udziałem Polonii podejmowane na świecie (1980-1989). Tom II państwa europejskie, red.: Pleskot Patryk, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2018, str. 164-217.

M. Heruday-Kiełczewska, Zagadnienie polskiej emigracji politycznej po 1945 roku w zbiorach francuskich Archiwów Narodowych, w: Archiwalia do dziejów polskiej emigracji politycznej z lat 1939–1990, red.: Łukasiewicz Sławomir, Olczak Mariusz, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2018, str. 74-87.

M. Heruday-Kiełczewska, Materiały dotyczące Powszechnej Wystawy Krajowej w 1929 roku w zbiorach Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej, „Przegląd Archiwalno-Historyczny”, t. 6, 2019, str. 187-198.

M. Heruday-Kiełczewska, Les Opéras du Poznań et Strasbourg et ses archives, w: Les marques du voisinage. L’Alsace et la Posnanie  dans l’ombre des influences germaniques, red. M. Forycki, A. Jakuboszczak, A. Kichelewski, P. Werly, E. Hassler, Poznań-Strasbourg 2019, str. 91-98.

M. Heruday-Kiełczewska, Śniadanie u prezydenta Ratajskiego, czyli co i gdzie jadano w czasie Powszechnej Wystawy Krajowej w Poznaniu, „Dzieje Najnowsze”, nr 3, 2019, str. 119-134.

M. Heruday-Kiełczewska, Dom Studencki „Hanka”. Nowy Dom Akademicki, Kronika Miasta Poznania, „Studenci”, nr 2/2020, s. 130-149.

Pełnione funkcje:

2014-2019 Koordynatorka projektu klas patronackim we współpracy z powiatem czarnkowsko-trzcianeckim

2016-2019 – Członkini Rady Instytutu Historii

2020- Przewodnicząca Komisji Wyborczej Wydziału Historii

Inne:

Udział w projektach:

„Polskie uczelnie w latach osiemdziesiątych” (organizator – Instytut Pamięci Narodowej)

„Polska emigracja polityczna w latach 1939-1990” (organizator – Instytut Pamięci Narodowej)

„ Archiwum o. Tomasza Alexiewicza OP - zebranie, opracowanie, digitalizacja i udostępnienie materiałów” (kierownictwo projektu; finansowanie: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych)

Stypendia, nagrody, staże:

2010-2013 – stypendium rządu francuskiego „Bourse de thèse en co-tutelle”

2010 - II Nagroda w kategorii prac magisterskich III Konkursie na Najlepszy Debiut Historyczny organizowanym przez Instytut Pamięci Narodowej

2013 – I Nagroda w kategorii prac doktorskich w Konkursie na najlepszą pracę naukową organizowanym przez Europejskie Centrum Solidarności

2014 – II Nagroda w kategorii prac doktorskich w konkursie na najlepszy debiut historyczny, organizowanym przez Instytut Pamięci Narodowej

Październik-grudzień 2015 – Staż w Ecole nationale des chartes w Paryżu

2017 – Nagroda Rektora UAM za pracę naukową

2019 – Nagroda im. Stanisława Nawrockiego dla archiwistów z województwa wielkopolskiego, w kategorii dla najlepszego młodego archiwisty