prof. UAM dr hab.Magdalena Biniaś-Szkopek

Obszary zainteresowań badawczych:

Moje zainteresowania badawcze z zagadnień związanych z historią rozbicia dzielnicowego w Polsce, obecnie przesunęły się na dzieje Polski późnośredniowiecznej. Skupiają się szczególnie na badaniach kancelarii kościelnych oraz na tematyce związanej z rozwojem prawa kanonicznego oraz instytucji małżeństwa zarówno w Polsce jak i w Europie w XV wieku.

Drugim, ważnym obszarem moich zainteresowań badawczych jest archiwistyka – ze szczególnym nastawieniem na zagadnienia związane z dyplomatyką, rozwojem form kancelaryjnych w dziejach, zagadnieniami edytorstwa źródeł historycznych oraz systemami udostępniania informacji naukowej. W tym obszarze interesuję się przede wszystkim zagadnieniami związanymi z budową i tworzeniem archiwów, bibliotek i repozytoriów cyfrowych (w latach 2017-2019 współpracowałam przy realizacji projektu z dofinansowaniem unijnym „Cyfrowe udostępnianie zasobów Polskiej Akademii Nauk – Biblioteki Kórnickiej”, łącząc wiedzę teoretyczną z praktyką).

Wybrana bibliografia:

Monografie:

Małżonkowie przed sądem biskupiego oficjała poznańskiego w pierwszej ćwierci XV wieku, Wydawnictwo Instytutu Historii UAM, Poznań 2019

M. Biniaś-Szkopek, Bolesław IV Kędzierzawy, książę Mazowsza i princeps, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2009

M. Biniaś-Szkopek, Bolesław Kędzierzawy, (wyd. 2 zmienione i uzupełnione), Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2014

Wybrane artykuły:

Zhańbione kobiety i utracone dziewictwo przed sądem poznańskiego oficjała u progu XV wieku, [w:] Kultury dziewictwa, red. A. Gajewska, M. Michalski, Poznań 2020, s. 165-178

Małżeńska przeszkoda impotencji i oziębłości płciowej w świetle akt poznańskiego konsystorza XV wieku, Kwartalnik Historyczny 126 (2019), z. 2, 253-281

Księga miejska zbąszyńska (1588–1914) – zapomniane źródło do dziejów Zbąszynia w zbiorach Biblioteki Kórnickiej, Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej 35 (2018), s. 109-136

O solenizantkach i solenizantach. Obchody imienin w kręgu rodziny Działyńskich XVIII-XIX wieku, [w:] Dom, codzienność i święto. Ceremonie i tradycje rodzinne. Studia historyczno-antropologiczne, red. B. Popiołek, A. Chłosta-Sikorska, M. Gadocha, Kraków 2018, s. 173-185 (we współautorstwie z Agnieszką Jakuboszczak, WH UAM)

Dyplomatyka jako NPH w nauczaniu archiwalnym – wczoraj i dziś, [w:] Archiwistyka cyfrowa i nauki pomocnicze historii w edukacji archiwalnej. Problemy dydaktyki archiwistyki, red. nauk. A. Kulecka, Warszawa 2016, s. 118-124

Pierwszy polski internetowy program do nauki paleografii łacińskiej. IND – In nomine Domini… (garść refleksji), [w:] Archiwistyka cyfrowa i nauki pomocnicze historii w edukacji archiwalnej. Problemy dydaktyki archiwistyki, red. nauk. A. Kulecka, Warszawa 2016, s. 47-50

Dla kogo Śląsk? Konflikty Piastów w II połowie XII wieku, Opolskie Studia Administracyjno-Prawne, 14 (4) (2016), s. 25-36

Analiza małżeńskich sporów sądowych zanotowanych w najstarszej księdze poznańskiego konsystorza [w:] Stilo et animo. Prace historyczne ofiarowane prof. Tomaszowi Jasińskiemu w 65. rocznicę urodzin, red.: Dorna Maciej, Matla Marzena, Sosnowski Miłosz, Syska Ewa, Poznań, Instytut Historii UAM 2016, s. 257-270

Funkcjonowanie sądu konsystorskiego w Poznaniu w pierwszych latach XV wieku [w:] Sacrum w mieście. 1 Średniowiecze i wczesna epoka nowożytna. Wymiar religijny, kulturalny i społeczny, red. D. Quirini-Popławska, Ł. Burkiewicz, Kraków 2016, s. 189-200

Nie tylko edycja – współczesne metody udostępniania średniowiecznych ksiąg wpisów, [w:] Belliculum diplomaticum VI Thorunense. Od dyplomatyki i archiwistyki do dokumentu elektronicznego, red. K. Kopiński, J. Tandecki, Toruń 2016, s. 61-72 (we współautorstwie z Adamem Kozakiem, IH PAN)

Od grodu do miasta lokacyjnego - Gniezno w XI - XV wieku [w:] Dzieje Gniezna pierwszej stolicy Polski, red. J. Dobosz, Gniezno 2016, s. 94-159

Mid-twelfth-century Poland between East and West – conflicts, alliances, marriages, Historia Slavorum Occidentis, 9(2) (2015), s. 15-35

Wykorzystanie interaktywnych programów do nauki paleografii łacińskiej w nauczaniu archiwistów. Ocena przydatności programów polskich i europejskich, [w:] Dziedzictwo audiowizualne w warsztacie badawczym historyka i procesie dydaktycznym, red. R. Reczek, Poznań 2015, s. 193-201

Edycje źródłowe:

Jadwiga Zamoyska w domu rodzinnym i na emigracji, Wspomnień część I, wyd. i oprac. naukowe E. Bątkiewicz, M. Biniaś-Szkopek, Kórnik 2013, ss. 208, (do książki dołączono płytę CD „Ze wspomnień Jadwigi Zamoyskiej” z cyklem dziesięciu audycji nagranych przez autorki redakcji w Radiu Emaus)

Jadwiga Zamoyska między Londynem a Stambułem, Wspomnień część II, wyd. i oprac. naukowe E. Bątkiewicz-Szymanowska, M. Biniaś-Szkopek, Kórnik 2014, ss. 270 (do książki dołączono płytę CD „Ze wspomnień Jadwigi Zamoyskiej” z cyklem dziesięciu audycji nagranych przez autorki redakcji w Radiu Emaus)

Maria Zamoyska, Wspomnienia, wyd. i opracowanie naukowe M. Biniaś-Szkopek, I. Kraszewski, K. Rataj, Kórnik 2017

Pełnione funkcje:

Opiekun praktyk zawodowych na kierunku archiwistyka (1 i 2 stopień)

Członek Rady Programowej na kierunku studiów Historia (27 X 2020 – 30 IX 2024)

Członek Rady Dyscypliny Historia (od 2019 do dziś)

Członek Rady Naukowej Biblioteki Kórnickiej Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2011-2015, członek i sekretarz Rady na kadencję 2016-2020.

Polskie Towarzystwo Historyczne, Członek Zarządu Oddziału w Poznaniu, od 2013 roku do dziś, (sekretarz Oddziału w latach 2013-2017)

Inne:

Realizowałam projekt stażowy pt. „Program internetowy do nauki paleografii łacińskiej” (umowa o staż realizowana w ramach projektu nr POKL.04.02.00-00-051/11 pt. „Zacieśnienie współpracy sfery nauki i przedsiębiorczości drogą do komercjalizacji rezultatów prac badawczych”, finansowanego z Priorytetu IV: Szkolnictwo wyższe i nauka, Działania 4.2. Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki). W wyniku stażu powstał program do zdalnej, samodzielnej nauki paleografii łacińskiej skierowany szczególnie dla studentów, dostęp:

www. http://paleografia.home.amu.edu.pl/