prof. UAM dr hab.Łukasz Różycki

Dzieje Cesarstwa Rzymskiego w późnym antyku oraz okresie panowania dynastii macedońskiej, archeologia klasyczna, dzieje Słowian, wojskowość rzymska i bizantyńska, bronioznastwo, rzymska i bizantyńska teoria wojny, nowa historia wojskowości.

2014 Ekspert Narodowego Programu Leśnego (panel dziedzictwo)

2012 wykonawca grantu Bizantyńskie źródło do dziejów Słowian: "Teofilakt Simokatta, Historia; przekład z języka greckiego z komentarzem", wraz z dr hab. Anną Kotłowską, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (11H 12 0239 81)

2012-2015 wykonawca grantu Inwentaryzacja zabytków militarnych Pomorza (XIX i XX wiek) a tak że ich wykorzystanie w działalności dydaktyczno-wychowawczej oraz turystyczno- krajoznawczej, wraz z dr. Andrzejem Drzewieckim, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (11H 11016780)

2007-2011 wykonawca grantu Mauricii Strategicon praktyczny podręcznik wojskowy i dzieło antykwaryczne, (grant promotorski N N108 076940)

Monografie i redakcja prac zbiorowych:

 1. Ł. Różycki, Strach i motywacja na późnoantycznym polu bitwy w świetle rzymskich traktatów wojskowych, Poznań 2018, ss. 219.
 2. Teofilakt Simokatta, Historia powszechna, przekład, wstęp i komentarz A. Kotłowska, Ł. Różycki, Poznań 2016, ss. 498.
 3. Ł. Różycki, Mauricii Strategicon praktyczny podręcznik wojskowy i dzieło antykwaryczne, Poznań 2015, ss.262.
 4. A. Drzewiecki, Ł. Różycki; Militaria Pomorskie (XIX – XX wiek). Historia – Edukacja – Turystyka, Gdynia-Oświęcim 2014, ss. 892.
 5. Militaria w edukacji historycznej t. II Przeszłości nie można zrekonstruować, red. A. Drzewiecki, Ł. Różycki, Oświęcim 2014, ss. 388.

Artykuły w czasopismach naukowych i rozdziały w pracach zbiorowych:

 1. Ł. Różycki, The campaign of 586 and the relief of Adrianople in the context of roman military craft, Zeszyty historyczne 18 (2019),  s. 9-26.
 2. Ł. Różycki, Los jeńców na Bałkanach w świetle dzieła Teofilakta Symokatty, [w:] W niewoli doświadczenia jenieckie i jego konteksty na przestrzeni dziejów, red. M. Jarząbek, M. Stachura, P. Szlanta, Kraków 2019, s. 21-47.
 3. Ł. Różycki, Extraordinary adventures of Tatimer and military tactics of the Slavs in times of emperor Maurice, in: Byzantium and the Slavs: Medieval and Modern Perceptions and Receptions, ed. M. B. Panov, Skopje 2018, pp. 32-49.
 4. A. Kotłowska, Ł. Różycki, The image of Slavs in the work of Theophylact Simocatta, Vestnik Slovani, naša dediščina 27 (2018), s.16-28.
 5. Ł. Różycki, Kagan I jego żony w świetle Historii powszechnej Teofilakta Symokatty, [w:] Kobiety w dziejach Od archeologii do czasów średniowiecznych Mare Integrans t. XIII, red. M. Franz, Z. Pilarczyk, Toruń 2018, s. 66-85.
  1. Ł. Różycki, The besieged: Role and place of civilian population during a siege as presented in military treatises of Late Antiquity, Prace Historyczne 145/45 (2018), s. 705–719.
 6. Ł. Różycki, The Strategikon as a source — Slavs and Avars in the eyes of Pseudo-Maurice, current state of research and future research perspectives, Acta Archaeologica Carpathica 52 (2017), s. 109-131.
 7. A. Biernacki, Ł. Różycki, Early Byzantine Arms and Weapons from the Episcopal Complex in Novae, [w:]Proceedings of the First International Roman and Late Antique Thrace Conference, National Archaeological Institute XLIV, Sofia 2018, s. 453-466.
 8. A. Kotłowska, Ł. Różycki, A. Gkoutzioukostas, De Historiarum indice Theophylacto Simocattae falso attributo observationes selectae, Res Geste 5 (2017), s. 95-110.
 9. Ł. Różycki, How to choose the best field of battle – according to the authors of Roman military treatises, [w:] War in History The History of Polish and General Military Science, red. A. Niewiński, Lublin 2017, s. 23-39.
 10. Ł. Różycki, Nie taki barbarzyńca straszny - obraz Słowian w De Bellis autorstwa Prokopiusza, [w:] Gemma gemmarum studia poświęcone Hannie Kóčce-Krenz, red. A. Różański, Poznań 2017, s. 157- 174.
 11. Ł. Różycki, The story of Novae - from the Construction of the Fortress to the Battle of Adrianople, [w:] The Large Legionary Thermae in Novae (Moesia Inferior) (2nd-4th centuries A.D.), red. A. B. Biernacki, Poznań 2016, s. 455-478.
 12. Ł. Różycki, Po zwycięskiej bitwie w świetle Strategikonu, [w:] Śmierć w dziejach człowieka Starożytność i średniowiecze, red M. Franz, K. Kościelniak, Z. Pilarczyk, Toruń 2016 s. 24-43.
 13. Ł. Różycki, System kontroli społecznej w armii rzymskiej na przykładzie wojskowego prawa, [w:] Psychologia boju na przestrzeni dziejów. Człowiek w doświadczeniu granicznym, red. M. Stachura, Kraków 2016, s. 55-67.
 14. Ł. Różycki, Sztuka wojenna Słowian w świetle dzieła Teofilakta Symokatty, Slavia Antiqua 62 (2016), str. 53-76.
 15. Ł. Różycki, Wszystkie okręty cesarza, rozważania nad stanem rzymskiej marynarki wojennej w czasach panowania Maurycjusza (582–602), [w:] Miasto na skrzyżowaniu mórz i kontynentów Wczesno- i średniobizantyński Konstantynopol jako miasto portowe, Byzantina Lodziensia XXIII, red. M. Leszka K. Marinow, Łódź 2016, s. 17-47.
 16. Ł. Różycki, Byzantine asymmetric warfare in light of “De velitatione bellica”, Prace Historyczne 143/4 (2016), p. 645–662.
 17. Ł. Różycki A. Kotłowska, The Role and Place of Speeches in the Work of Theophylact Simocatta, Vox Patrum 36 (2016) vol. 66, p. 353-382.
 18. Ł. Różycki, Słowianie a las w ujęciu wczesnobizantyńskich źródeł, Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej 15 (2016), s.  223-249.
 19. A. Kotłowska Ł. Różycki, The Battle of Solachon of 586 in light of the works of Theophylact Simocatta and Theophanes Confessor (Homologetes), Travaux et Mémoires 19 (2015), s. 315-327.
 20. Ł. Różycki, Fear - an aspect of Byzantine Psychological Warfare, Vox Patrum 35 (2015) t. 63. p. 459-473.
 21. Ł. Różycki, Fear - elements of Slavic "Psychological Warfare", Journal of Ancient History and Archeology 2.1/2015, s. 23-29.
 22. Ł. Różycki, Strach - elementy słowiańskiej "wojny psychologicznej" w świetle Strategikonu, Prace Historyczne 141/4/2014, s. 853-861.
 23. Ł. Różycki, Description de l’Ukraine in light of De Administrando Imperio: Two Accounts of a Journey along the Dnieper, Byzantinoslavica - Revue internationale des Etudes Byzantines 1-2/2014, s. 122-135.
 24. Ł. Różycki, Through the eyes of the ‘Polish Janissary’ The fall of the Old World, Medieval Warfare Special 2014, s. 53-7.
 25. Ł. Różycki, Wojskowość wczesnosłowiańska w świetle rzymskich źródeł, [w:] Mity i legendy w polskiej historii wojskowości t. 1, red. W. Ceban, J. Smoliński, Kielce 2014, s. 30-37.
 26. Ł. Różycki, Awarskie importy w rzymskiej armii w drugiej połowie VI wieku, [w:] W pancerzu przez wieki, red. A. Niewiński, Oświęcim 2014, s. 16-26.
 27. Ł. Różycki, Quemadmodum idoneus locus eligatur ad pugnam Czyli jak wybrać najlepsze miejsce walki - zdaniem autorów rzymskich traktatów wojskowych, [w:] Pola bitew wczoraj i dziś, red. A. Olejko, P. Korzeniowski, K. Mroczkowski, Oświęcim-Rzeszów 2013, s. 151-158.
 28. Ł. Różycki, The Strategikon as source - Late Roman baggage trains, Ancient Warfare 7\4 (2013), s. 9-14.
 29. Ł. Różycki, Roman-Avar relations from the perspective of the military campaign of 597 and the siege of Tomi, [w:] Barbarians at the Gates Mare Integrans Studies on the history of the shores of the Baltic Sea, Toruń 2013, s. 115-134.
 30. Ł. Różycki, The works of Bryennios and Attaleiates - The art of Byzantine historiography, Medieval Warfare, 3\3 (2013), s. 7-9.
 31. Ł. Różycki, Video games in the process of historical education at the academic level, Colloquium, t. 4/2012, s. 75-82.
 32. Ł. Różycki, Długa Droga do Konstantynopola, Studia Periegetica nr 4, Poznań 2010, s. 53-59.
 33. Ł. Różycki, Od Greków złoto, pawłoki i owoce rozliczne. Rzecz o bizantyńsko-ruskich traktatach handlowych z 912 oraz 945 roku, [w:] Gospodarka ludów morza bałtyckiego Mare Integrans, Toruń 2009, s. 84-100.
 34. Ł. Różycki, Bitwa pod Manzikertem w „Materiałach historycznych” Nikefora Bryenniosa, Teka Historyka, z. 27/28, Warszawa2005, s. 63-69.

Michael Kulikowski, Wojny Rzymu z Gotami: od trzeciego wieku do Alaryka, tł., red. Ł. Różycki, Oświęcim 2015.

H. Elton, Sztuka wojenna w rzymskiej Europie 350-425, tł., red. Ł. Różycki, Oświęcim 2013.

A. K. Goldsworthy, Armia rzymska na wojnie, tł., red. Ł. Różycki, Oświęcim 2013.