prof. UAM dr hab.Lucyna Błażejczyk-Majka

Ze względu na wykształcenie i doświadczenie zawodowe moje zainteresowania naukowe skupiają się przede wszystkim wokół metod ilościowych w badaniach historycznych, szczególnie tych z zakresu gospodarki i ekonomii. Część publikacji, których jestem współautorem, dotyczy efektywności rolnictwa Unii Europejskiej oraz historii bankowości spółdzielczej. Interesują mnie także historyczne przyczyny zróżnicowania regionalnego. Jestem nauczycielem przedmiotów ekonomicznych i statystycznych.

2018, doktor habilitowany, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Histrorii;

2007, doktor, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydział Ekonomii;

2002, magister, Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu, Wydział Rolniczy;

2010, absolwent Studiów Podyplomowych: Menadżer Projektów Badawczych, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki;

2005, absolwent Studiów Podyplomowych z Matematyki, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Matematyki i Informatyki;

2000, absolwent Studium Przygotowania Pedagogicznego, Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu.

Lucyna Błażejczyk-Majka (2021): Cooperative Banks in Poland – a Brand with a  Long Tradition [in:] Polish Brands. Historical, Cultural, and Economic Contexts, eds. S. Kamosiński, R. Pacanowska, Wydział Historii UAM, Poznań, 29-52.

Lucyna Błażejczyk-Majka (2020): 100 years of Poznań Economic History (Bulletin). Studia Historiae Oeconomicae, 38, 246-252.

Lucyna Błażejczyk-Majka (2020): Rola metod statystycznych w badaniach nad historią gospodarczą, w: Historia gospodarcza. Problemy i metody. Studia w stulecie powstania poznańskiej szkoły historii gospodarczej. Pod red. T. Janickiego, Wydział Historii UAM, Poznań, 129-169.

Lucyna Błażejczyk-Majka (2019): Greater Poland crafts in the light of the census of 1810 in the context of multidimensional grouping. Przeszłość Demograficzna Polski. Materiały i Studia, 41, 123-156.

Lucyna Błażejczyk-Majka (2018): Zastosowanie wybranych metod taksonomicznych w badaniach historycznych. Wydawnictwo Instytutu Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, ss. 338.

Lucyna Błażejczyk-Majka (2017): Application of DEA for evaluating the efficiency of economic policy as exemplified by EU agriculture. Studia Historiae Oeconomicae, 25, 163-176.

Lucyna Błażejczyk-Majka (2017): Zastosowanie analizy skupień w badaniach historycznych na przykładzie występowania chorób zakaźnych w powiatach województwa poznańskiego w 1946 r. Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych, 78, 317-344.

Lucyna Błażejczyk-Majka (2017): Spółdzielczość bankowa jako jeden z czynników wspomagających rozwój regionu pomorskiego [w:] Pieniądz i banki na Pomorzu. Studia nad Dziejami Pieniądza i Bankowości w Polsce. Tom III. Pod red. W. Garbaczewskiego, R. Macyry. Wydawnictwo Muzeum Narodowego w Poznaniu. Poznań.

Roman Macyra, Lucyna Błażejczyk-Majka (2016): Financial crime in Socialist Poland and its causes in the light of Polish Central Statistical Office (GUS) statistics, Studia Historiae Oeconomicae, 24, 7-32.

Lucyna Błażejczyk-Majka (2016): Polskie gospodarstwa mleczne w rankingu efektywności technicznej gospodarstw unijnych z wykorzystaniem modelu SE-CCR. Problemy Rolnictwa Światowego, 16 (XXXI), 3, 20–34.

Lucyna Błażejczyk-Majka (2015): Ziemie Zachodnie we współczesnej gospodarce polskiej: analiza statystyczna na przykładzie województwa lubuskiego i zachodniopomorskiego. [w:] Wrocławskie spotkania z historią gospodarczą - spotkanie VIII. Pod red. T. Głowiński, K. Popiński. Wydawnictwo GAJT, 255-272.

Lucyna Błażejczyk-Majka, Radosław Kala (2015): On a Combined Estimation of Technical Efficiency and Application to Agriculture. Agricultural Economics. Agric.Econ – Czech, 61, 2015 (10), 441–449.

Lucyna Błażejczyk-Majka (2015): Interwencjonizm a wolny rynek w rolnictwie krajów Europy Środkowo-Wschodniej przed i po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Optimum. Studia ekonomiczne. 1 (73) 2015, 110-123.

Lucyna Błażejczyk-Majka, Radosław Kala (2015): Concentration and productivity of livestock and mixed farms in new and old EU member states. A regional level approach, Journal of Central European Agriculture 16(1), 159-176.

Lucyna Błażejczyk-Majka, Radosław Kala, Krzysztof Maciejewski (2013): Do field crop farms and mixed farms of EU members improve productivity at the same rate? Journal of Central European Agriculture, 14(2), 229-242.

Błażejczyk-Majka L., Macyra R. (2012): „Nieprzemysłowa" bogata Wielkopolska 1956-1970: uwagi wstępne.  [w:] Z dziejów przemysłu po 1945 roku VII, 2. Pod red. E. Kościk i R. Klementowskiego. Wydawnictwo GAJT. Wrocław, 197-212.

Błażejczyk-Majka L, Kala R., Maciejewski K. (2011): Productivity and efficiency of large and small field crop farms and mixed farms of old and new EU regions, Agricultural Economics 58, 2011 (2), 61-67.

Lucyna Błażejczyk-Majka, Radosław Kala (2011): Estymacja efektywności technicznej: podejście kombinowane. [w:] Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych XII, 2. Pod red. B. Borkowski. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki. Katedra Ekonometrii i Statystyki. Warszawa, 80-90.

Boczar P., Błażejczyk-Majka L. (2011): Competitiveness for space between cereals and crops. Acta Scientiarum Polonorum, seria Oeconomia, 10 (2) 2011, 5–17.

Pluciński P., Błażejczyk-Majka L. (2011): Orientacje egalitarne w 13 krajach Europy Środkowej i Wschodniej. [w:] Społeczeństwa Europy Środkowo- Wschodniej.Projekt EUREQUAL. Pod red. K. Podemskiego. Wydawnictwo Uniwersytetu im A. Mickiewicza w Poznaniu. Poznań, 293-328.

Błażejczyk-Majka L., Pacanowska R. (2009): Banki spółdzielcze w Wielkopolsce. Rola i miejsce w gospodarce regionu, [w:] Pieniądz i banki w Wielkopolsce. Studia nad Dziejami Pieniądza i Bankowości w Polsce. Tom I. Pod red. W. Garbaczewski, R. Macyra. Wydawnictwo Muzeum Narodowego w Poznaniu. Poznań, 327-348.

Lucyna Błażejczyk-Majka, Radosław Kala (2009): Ekonometryczna weryfikacja podstaw teorii indukowanego rozwoju w sektorze rolnictwa wybranych krajów UE. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Poznań.

Błażejczyk-Majka L., Maciejewski K. (2008): Wyposażenie w czynniki wytwórcze oraz efektywność ich wykorzystania w gospodarstwach UE. [w:] Problemy rolnictwa Światowego, 4 (XIX). Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 42–52.

Błażejczyk-Majka L., Kala R. (2006): Estymacja udziałów metodą regresji grzbietowej. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 60, 35–44.

Błażejczyk-Majka L., Kala R. (2005): Produktywność i dochodowość rolnictwa polskiego i dotychczasowych członków Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego, BTN, Seria B, 57, 41–47.

Członek Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej,

Członek Polskiego Towarzystwa Statystycznego,

Członek Polskiego Towarzystwa Biometrycznego.