prof. dr hab.Krzysztof Stryjkowski

Obszar zainteresowań badawczych:

dzieje najnowsze ze szczególnym uwzględnieniem pierwszych lat po II wojnie światowej, regionalistyka, dzieje sportu, archiwistyka, archiwoznawstwo i zarządzanie dokumentacją

Wybrana bibliografia:

Położenie osób wpisanych na niemiecką listę narodowościową w Wielkopolsce w latach 1945-1950, Poznań 2004, ss. 687;

Organizacja i efekty nadzoru nad narastającym zasobem w archiwach Francji i Szwajcarii, „Archiwista Polski” 2005, nr 2 (38), s. 7-21;

W okresie okupacji hitlerowskiej, Dzieje Murowanej Gośliny, pod red. M. Brusta, Poznań 2006, s. 223-247;

Akta niemieckiej listy narodowościowej i ich pozostałość w Archiwum Państwowym w Poznaniu, https://www.archiwa.gov.pl/images/docs/problemy/KStryjkowski_3.pdf

Skutki obecności Armii Czerwonej w Wielkopolsce pod koniec wojny i w pierwszych latach powojennych, „Kronika Wielkopolski” 2008, nr 1 (125), s. 35-59;

Powojenne początki Archiwum Państwowego w Poznaniu w listach Kazimierza Kaczmarczyka, „Archiwista Polski” 2009, nr 1 (53), s. 21-29;

Nachkriegsfolgen der „Deutschen Volksliste“ in Großpolen und das Schicksal der verbliebenen Deutschen, Deutschsein als Grenzerfahrung Minderheitenpolitik in Europa zwischen 1914 und 1950, M. Beer, D. Beyrau, C. Raum (Hg.), Essen 2009. s. 261-277;

W okresie wojny i okupacji, Dzieje Witkowa pod red. P. Hausera, Poznań 2010, s. 160-199;

Vademecum kancelaryjno-archiwalne, Poznań 2011, ss. 388;

Poznań‘45 Ostatni rok wojny i pierwszy rok odbudowy, Poznań 2013, ss. 402;

Własność archiwaliów – obce i polskie przypadki oraz próby ich rozwiązania (zasada pertynencji terytorialnej i jej zastosowanie), [w:]Dom otwarty/Dom zamknięty? Lekcja pogranicza. Europa Środkowo-Wschodnia (XX/XXI w.), pod red. B. Górczyńskiej-Przybyłowicz, S. Jankowiaka, I. Skórzyńskiej, K. Stryjkowskiego, A. Wachowiak, Poznań 2014, s. 39-62;

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Wielkopolsce w latach 1914-1939, Poznań 2016, ss. 289;

Wyższa Szkoła Rolnicza (1951-1972), Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Historia i luminarze nauki, pod red. M. Kozłowskiej, Poznań 2019, s. 27-86 [współautor M. Kozłowska]

„Obywatele sowieccy” w województwie poznańskim w latach 1945-1949,„Historia Slavorum Occidentis” nr 1(24) z 2020, s. 112-134;

Akademia Rolnicza (1972-2008), Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Historia i luminarze nauki, pod red. M. Kozłowskiej (wydanie II poszerzone), Poznań 2020, s. 125-200 [współautor M. Kozłowska]

Pełnione funkcje:

Kierownik studiów podyplomowych archiwistyki i zarządzania dokumentacją

Inne:

Członek rad redakcyjnych:

„Przegląd Archiwalno-Historyczny” – redaktor naczelny;

„Archiwa Kancelarie Zbiory” – członek Kolegium Redakcyjnego czasopisma Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu;

„Dejiny” – członek Rady Redakcyjnej czasopisma Wydziału Historycznego Uniwersytetu w Preszowie (Słowacja);

Uczestnik m.in:

XIV Międzynarodowego Kongresu Archiwalnego, Sewilla 2000 (Hiszpania);

XV Międzynarodowego Kongresu Archiwalnego, Wiedeń 2004 (Austria);

XVI Międzynarodowego Kongresu Archiwalnego, Kuala Lumpur 2008 (Malezja);

XVIII Międzynarodowego Kongresu Archiwalnego, Seul 2016 (Korea)

V Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich, Olsztyn 2007 (sekretarz naukowy Zjazdu);

VI Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich, Wrocław 2012 (sekretarz naukowy Zjazdu)

VII Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich, Kielce 2017 (sekretarz naukowy Zjazdu)

Dydaktyka:

Zarządzanie dokumentacją współczesną (wykład)

Metodyka opracowania dokumentacji współczesnej (wykład)

Organizacja i zarządzanie archiwami (wykład)

Regionalistyka i archiwa wielkopolskie (warsztaty)

Ochrona dóbr kultury (warsztaty)