prof. dr hab.Krzysztof Pietkiewicz

Obszar zainteresowań badawczych

prowadzone badania koncentrują się wokół historii Europy Wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Wielkiego Księstwa Litewskiego, ponadto historii Rosji i ZSRR, kultury rosyjskiej, nauk pomocniczych historii – paleografii ruskiej i rosyjskiej neografii oraz kozaczyzny ukraińskiej

Najważniejsze publikacje

Pozycje książkowe:

Kieżgajłowie i ich latyfundium do połowy XVI wieku. Ze studiów nad rozwojem własności ziemskiej w Wielkim Księstwie Litewskim w średniowieczu, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1982, ss. 164.

Wielkie Księstwo Litewskie pod rządami Aleksandra Jagiellończyka. Studia nad dziejami państwa i społeczeństwa litewskiego na przełomie XV i XVI w., Poznań 1995, ss. 256.

Cyrylica. Skrypt do nauki odczytywania pisma staroruskiego i rosyjskiego dla studentów archiwistyki, Wydawnictwo naukowe UAM, Poznań 1996, ss. 85.

Ihumena Daniela z ziemi ruskiej pielgrzymka do Ziemi świętej. «Хожение» Игумена Даниила. (relacja z początku XI wieku), przekł. K. Pietkiewicz, do druku przygotowali J. Grzembowska i K. Pietkiewicz, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2003, ss. 178.

Lietuvos Metrika. Lithuanian Metrica. Литовская Метрика. Knyga Nr. 9. Užrašymų knyga 9, Parengė Krzysztof Pietkiewicz, Vilnius, Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003, ss. 616.

Paleografia ruska, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2015, ss. 612.

Itinerarium króla Aleksandra Jagiellończyka 1492-1506, Instytut Historii PAN, Warszawa 2016, ss. 217.

Eduard Kulpin, Złota Orda. Problemy genezy państwa rosyjskiego, przekład i redakcja naukowa: Krzysztof Pietkiewicz, Wydawnictwo Adam Marszałek (2018), Str. 1-295, Przekład i redakcja naukowa

Mapa etniczna obszaru byłego ZSRR, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2019, ss. 298.

Artykuły:

Dokument ruski w kancelarii litewskiej Aleksandra Jagiellończyka (1492-1506), (w:) Litwa i jej sąsiedzi od XII do XX wieku. Studia ofiarowane Prof. dr. hab. Jerzemu Ochmańskiemu w sześćdziesiątą rocznicę urodzin, Poznań 1994, s. 65-86.

Dwór litewski wielkiego księcia Aleksandra Jagiellończyka (1492–1506), w: Lietuvos Valstybė XII–XVIII a., red Z. Kiaupa, A. Mickevičius, J. Sarcevičienė, Vilnius 1997, s. 75-131.

Казацкое государство; [w:] Раннее государство, его альтернативы и аналоги. Сб. статей под ред. Л.Е. Гринина, Д.М. Бондаренко, А.В. Коротаева, „Учитель”, Волгоград 2006, ss. 280-303, Великое княжество, литовское, [w:] tamże, ss. 304-334.

Переяславска рада в новейшей польской историографии и публицистике, Человек и природа. Противостояние и гармония, pod red. E.S. Kulpina, Siocial-Natural History, XXIX, Moskwa 2007, s. 165-190; to samo w: „История и современность», № 2/2007, «Учитель», Москва 2007, 184-216.

Początki państwowości litewskiej, w: Poznań – Wilnu. Studia historyków w roku tysiąclecia Państwa Litewskiego, red. Z. Wojtkowiak, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2010, s. 145-184.

Rola Tradycyjnych szlaków handlowych na terenie międzymorza w późnym średniowieczu, [w:] Między Bałtykiem a Morzem Czarnym. Szlaki międzymorza IV-I tys. przed Chr., red. Marcin Ignaczak, Aleksander Kośko, Marzena Szmyt, Wydawnictwo Poznańskie, Archeologia Bimaris. Duskusje, T. 4, Poznań 2011, s. 191-202.

Historia państwa Rosyjskiego, [w:] Wprowadzenie do studiów wschodnioeuropejskich, tom 3, Rosja, pod red. A. Mironowicza, Lublin 2013, s. 13-56.

Państwo kozackie i jego tradycja historiograficzna jako wzorzec Euromajdanu, [w:] Relacje polityczne, re. E. Szczot, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, s. 33-55.

Procesy królowej Bony z Mikołajem Pacem w 1537 r. w: Wokół Wielkiego Księstwa Litewskiego i jego tradycji, red.: Zwierzykowski Michał, Manyś Bernadetta, Instytut Historii UAM (2016), s. 37-54.

Pierwsi kniaziowie Sołomereccy w Inter Regnum et Ducatum, red.: Guzowski Piotr, Liedke Marzena, Borody Krzysztof, Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy (2018), s. 427-440.

Polityka narodowościowa Federacji Rosyjskiej, jako próba zmiany tendencji unifikacyjnych okresu radzieckiego [w:] Dezintegracja i upadek ZSRR w perspektywie ćwierćwiecza, red.: Lesiewicz Elżbieta, Stachowiak Paweł, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa (2019), s. 125-142 .

Dyplomatyka aktów carów rosyjskich z XVII w. w zbiorach Biblioteki Kórnickiej, Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej, Z. 36, Kórnik 2019, s. 11–43.

Funkcje:

Kierownik Katedry Studiów Wschodnich