prof. UAM dr hab.Krzysztof Królczyk

Obszary zainteresowań badawczych:

- Historia starożytnego Rzymu ze szczególnym uwzględnieniem okresu wczesnego Cesarstwa Rzymskiego (I-III w. po Chr.)

- Udział weteranów w życiu prowincji nadgranicznych Imperium Romanum

- Polityka zewnętrzna Cesarstwa Rzymskiego okresu pryncypatu

- Limes Imperii Romani

- Dzieje rzymskich prowincji nad Renem i Dunajem

- Epigrafika łacińska

- Historia badań nad starożytnością w Polsce i za granicą

Wybrana bibliografia:

Monografie:

- Rzymskie prowincje nad Renem i Dunajem w okresie flawijskim (69-96 r. po Chr.): res militares et externae, Poznań 2019

- Weterani w prowincjach naddunajskich w okresie wczesnego Cesarstwa Rzymskiego (I-III w. n.e.), Oświęcim 2017

- Propagatio Imperii. Cesarstwo Rzymskie a świat zewnętrzny w okresie rządów Septymiusza Sewera (193-211 r.), Poznań 2014 (wydanie drugie rozszerzone: Oświęcim 2016)

- Veteranen in den Donauprovinzen des Römischen Reiches 1.-3. Jh. n. Chr., Poznań 2005

- Tituli veteranorum. Veteraneninschriften aus den Donauprovinzen des Römischen Reiches (1.-3. Jh. n. Chr.). Inskrypcje weteranów z prowincji naddunajskich Cesarstwa Rzymskiego (I-III w. po Chr.), Poznań 2005

- Pseudo-Hygini De metatione catrorum. Pseudo-Hyginus, O wytyczaniu obozów wojskowych, Poznań 2010 (edycja, tłumaczenie, komentarz; wespół z Ireneuszem Łuciem)

Redakcje naukowe książek:

- Nowy adres Wrocław 1946-1948. Korespondencja Ryszarda i Zofii Gansińców, Warszawa 2020 (wespół z Radością Gansiniec)

- Meministine? Pamięć i niepamięć w świecie starożytnym – świat starożytny w pamięci i niepamięci, t. 2, Poznań 2020 (wraz z Katarzyną Balbuzą i Marią Musielak)

- Meministine? Memory and Oblivion in the Ancient World – Ancient World in the Memory and Oblivion, t. 1, Poznań 2019 (wraz z Katarzyną Balbuzą i Marią Musielak)

- T. Siuta, Datames, Poznań 2019

Studia Lesco Mrozewicz ab amicis et discipulis dedicata, Poznań 2011 (wraz z Katarzyną Balbuzą i Sebastianem Rucińskim)

Artykuły i opracowania w monografiach wieloautorskich:

- Die Außenpolitik des Kaisers Marcus Aurelius während der Markomannenkriege – ein Beispiel der propagatio Imperii?, [w:] M. Erdrich et all. (red.), Marcomannic Wars and Antonine Plague. Selected essays on two disasters that shook the Roman World. Die Markomannenkriege und die Antoninische Pest. Ausgewählte Essays zu zwei Disastern, die das Römische Reich erschütterten, Brno – Lublin 2019, s. 59-69

- Badania nad antykiem na Reichsuniversität Posen (1941-1945) – zapomniana karta z dziejów nauki, [w:] K. Balbuza, M. Musielak, K. Królczyk (red.), Meministine? Pamięć i niepamięć w świecie starożytnym – świat starożytny w pamięci i niepamięci, t. 2, Poznań 2020, s. 279-294

- Próba utworzenia katedry historii Bizancjum na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. Przyczynek do dziejów bizantynistyki w Polsce, „Studia Europaea Gnesnensia” 21, 2020, s. 77-102

- Hic finis Antoninorum nomini in re publica fuit. Death of emperor Elagabalus and condemnation of his memory, „Res Historica” 48, 2019, s. 37-54

- Rozwój nauki w okresie starożytności klasycznej, [w:] J. Dobosz, D. Konieczka-Śliwińska(red.), „Powtórka przed…”. XIII Spotkania z historią dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, Poznań 2019, s. 13-26

- Septimius Severus – restitutor castrorum (et portus) Ostiensium, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2019, 3, s. 91-104 (współautorstwo z Anną Tatarkiewicz)

- Die Altertumswissenschaften an der Reichsuniversität Posen (1941–1945). Ein vergessenes Kapitel Wissenschaftsgeschichte, „Gymnasium. Zeitschrift für Kultur der Antike und humanistische Bildung” 126, 2019, s. 335-354

Der Versuch der Errichtung eines Lehrstuhls für byzantinische Geschichte an der Universität in Lemberg. Ein Beitrag zur Geschichte der Byzantinistik in Polen, [w:] S. Turlej et all.(red.), Byzantina et Slavica. Studies in Honour of Professor Maciej Salamon, Kraków 2019, s. 227-238

- Polityka dynastyczna cesarza Septymiusza Sewera, „Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym” 47.4, 2018, s. 181-201

- Spartacus Posnaniensis, [w:] D. Słapek (red.), Spartacus – History and Tradition, Lublin 2018, s. 195-205

- Ludwig Ćwikliński (1853-1942) – Professor für klassische Philologie an der Universität Lemberg, „Мнемон” (St. Petersburg) 18, 2018, s. 263-282

- Wurde Tyras in das Römische Reich inkorporiert? Ein Beitrag zur Geschichte der römischen Anwesenheit an der nördlichen Schwarzmeerküste, „Studia Europaea Gnesnensia”, 16, 2017, s. 399-414

- Q. Anicius Faustus i seweriańska propagatio Imperii w Afryce, [w:] M. Pawlak (red.), Rzymski zachód. Od Augusta do upadku cesarstwa. Studia poświęcone pamięci Profesora Tadeusza Kotuli w 10. rocznicę śmierci, Kraków 2017, s. 87-96

- Rzymska obecność wojskowa na północnym wybrzeżu Morza Czarnego”: casus ‘Miasta Szczęśliwego’ (Olbii) – uwagi wstępne, [w:] A. Aksamitowski i in. (red.), Wojna – wojsko – bezpieczeństwo przez stulecia i epoki. Studia i materiały, t. II, Szczecin 2017, s. 279-292

- Rzymski cesarz jako „Nowy Sulla” – casus Kommodusa, Septymiusza Sewera i Karakalli, [w:] E. Dąbrowa, T. Grabowski, M. Piegdoń (red.), Florilegium. Studia ofiarowane profesorowi Aleksandrowi Krawczukowi z okazji dziewięćdziesiątej piątej rocznicy urodzin, Kraków 2017, s. 319-331

- Śmierć cesarza Heliogabala, [w:] D. Słapek, I. Łuć (red.), Przemoc w świecie starożytnym. Źródła – struktura – interpretacje, Lublin 2017, s. 269-279

- Зв’язки між польськими та українськими дослідниками стародавнього світу в міжвоєнний період – вибрані питання, [w:] С. Литовченко (red.), Laurea II. Античный мир и Средние века: Чтения памяти профессора Владимира Ивановича Кадеева, к 90-летию со дня рождения, Харьков 2017, s. 146-152

- Historia starożytna, [w:] J. Maternicki, J. Pisulińska, L. Zaszkilniak (red.), Historia w Uniwersytecie Lwowskim. Badania i nauczanie (do 1939 r.), Rzeszów 2016, s. 177-201

- Исследования античности в Львовском Университете Яна Казимира в межвоенный период (1919–1939 гг.), „Новое прошлое / The New Past” (Rostów nad Donem), 1, 2017, s. 98-112

- Ludwik Ćwikliński – profesor filologii klasycznej na Uniwersytecie Lwowskim, [w:] P. Brzegowy, S. Dorocki (red.), Przedwojenny Lwów i jego uczeni. Sylwetki – działalność naukowa – osiągnięcia, Kraków 2016, s. 87-114

- Oktawian August i weterani – przyczynek do dziejów Imperium Romanum przełomu Republiki i Cesarstwa, [w:] P. Sawiński, L. Olszewski, A. Ziółkowski (red.), August i Rzym: pamięć, rytuały i praktyki życia codziennego, Poznań – Gniezno 2016, s. 45-57

- Tiberius Julius Sauromates (II.), Freund der Römer und des Kaisers. Ein Nachkomme von Marcus Antonius auf dem bosporanischen Thron, [w:] D. Słapek, I. Łuć (red.), Marcus Antonius – History and Tradition, Lublin 2016, s. 225-241

- Идея propagatio Imperii в период правления Септимия Севера (193-211 гг.), „Мнемон” (St. Petersburg), 16.2, 2016, s. 213-234

- Aspekty polityczne i militarne „Roku czterech cesarzy” (68-69 r. po Chr.), cz. 1: Do śmierci Galby, „Studia Europaea Gnesnensia” 11, 2015, s. 29-54, cz. 2: Od śmierci Galby do zwycięstwa Wespazjana, „Studia Europaea Gnesnensia” 12, 2015, s. 33-60 (wespół z Jakubem Kozłowskim)

- Expeditio Persica i triumf cesarza Sewera Aleksandra nad Persami (231-233 r.), [w:] S. Sprawski (red.), Wojna i wojskowość w świecie starożytnym, Kraków 2015, s. 137-156

- Rzymski garnizon w Tyras w II i III w. n.e., [w:] H. Kowalski, P. Madejski (red.), Armia, systemy obronne i ideologiczno-religijne aspekty wojny w imperium rzymskim, Lublin 2015, s. 73-90

- Propagatio Imperii w polityce Septymiusza Sewera — casus Brytanii, [w:] M. Cieśluk (red.), Elity w świecie starożytnym, Szczecin 2015, s. 267-281

- Historia starożytna na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie w okresie międzywojennym, [w:] Л. Зашкільняк, П. Серженґа (red.), Історія та історики у Львівському університеті: традіції та сучасність 1661-2015, Львів 2015, s. 122-132

- Константин Хилинский (1881-1939) – польский исслиедователь античности, „Мнемон” (St. Petersburg) 14, 2014, s. 419-442

- „Ein neuer Sulla”. Zur Rezepzion Sullas in der Hohen Kaiserzeit: Commodus, Septimius Severus und Caracalla, [w:] S. Słapek, I. Łuć (red.), Lucius Cornelius Sulla. History and Tradition, Lublin 2014, s. 159-175

- Kazimierz Zakrzewski (1900-1941), [w:] Złota księga historiografii lwowskiej XIX i XX w., t. 2, Rzeszów 2014, s. 551-564

- Konstanty Chyliński (1881-1939), [w:] Złota księga historiografii lwowskiej XIX i XX w., t. 2, Rzeszów 2014, s. 343-364

- Bunt Windeksa, [w:] L. Mrozewicz (red.), Studia Flaviana II, Poznań 2012, s. 19-43

- Pomiędzy Lwowem, Wiedniem i Poznaniem – Ludwik Ćwikliński (1853-1942) i jego badania nad światem starożytnym, [w:] L. Mrozewicz, K. Balbuza (red.), Świat starożytny, jego polscy badacze i kult panującego, Poznań 2011, s. 141-172

- Der Germanenfeldzug des Kaisers Caracalla im Lichte der epigraphischen Quellen, [w:] S. Ruciński, C. Balbuza, C. Królczyk (red.), Studia Lesco Mrozewicz ab amicis et discipulis dedicata, Poznań, 2011, s. 203-220

Ludwik Ćwikliński (1853-1942): lwowski uczony, działacz społeczny i polityk drugiej połowy XIX wieku, [w:] L. Zaszkilniak, J. Pisulińska, P. Sierżęga (red.), Історія – ментальність – ідентичність, вип. ІV: Історична память українців і поляків у період формування національної свідомості в ХІХ – першій половині ХХ століття. Historia – mentalność – tożsamość, t. IV: Pamięć społeczna Ukraińców i Polaków w okresie kształtowania się ich świadomości narodowej (wiek XIX i pierwsza połowa XX), Львів 2011, s. 96-114

- Pomiędzy damnatio memoriae a consecratio. Potępienie pamięci i ubóstwienie w walce politycznej w Rzymie w okresie Sewerów (193 – 235 po Chr.), [w:] R. Gałaj-Dempniak, D. Okoń, M. Semczyszyn (red.), Damnatio memoriae w europejskiej kulturze politycznej, Szczecin 2011, s. 79-94

- Prowincje rzymskie nad Renem i górnym Dunajem w okresie rządów cesarzy flawijskich (69-96 rok po Chr.), [w:] L. Mrozewicz (red.), Studia Flaviana, Poznań 2010, s. 41-66

- Expeditio Germanica cesarza Karakalli (213 r. po Chr.), [w:] S. Olszaniec, P. Wojciechowski (red.), Społeczeństwo i religia w świecie starożytnym. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej (Toruń, 20-22 września 2007 r.), Toruń 2010, s. 263-279

- Idy Marcowe w historiografii i literaturze polskiej, [w:] L. Mrozewicz (red.), Idy Marcowe 2050 lat później, Poznań 2008, s. 253-268

- Polscy badacze starożytności na Uniwersytecie Lwowskim (1873-1939) – szkic do portretu, [w:] P. Berdowski, B. Blahaczek (red.), Haec mihi in animis vestris templa. Studia Classica in Memory of Professor Lesław Morawiecki, Rzeszów 2007, s. 23-46

Działalność budowlana Sewerów w Rzymie, [w:] K. Nawotka, M. Pawlak (red.), Grecy, Rzymianie i ich sąsiedzi, Wrocław 2007, s. 665-682

Die römische Stadt Brigetio und ihre Munizipalaristokratie in den epigraphischen Quellen, [w:] A. Łoś, K. Nawotka (red.), Elite in Greek and Roman Antiquity, Wrocław 2005, s. 133-140

Veteranen im Leben des antiken Mainz (Mogontiacum, Germania superior), [w:] L. Ruscu et al. (ed.) Orbis Antiquus. Studia in honoren Ioannis Pisonis, Cluj-Napoca 2004, s. 89-99

Die Rechtsstellung der Veteranen im Römischen Reich, „Eos” 91, 2004, s. 85-107

Veteranen in lateinischen Inschriften aus den Donauprovinzen des Römischen Reiches (1.-3. Jahrhundert n. Chr.), [w:] P. Noelke (hrsg.), Romanisation und Resistenz in Plastik, Architektur und Inschriften der Provinzen des Imperium Romanum. Neue Funde und Forschungen. Akten des VII. Internationalen Colloquiums über Probleme des Provinzialrömischen Kunstschaffens Köln 2.bis 6. Mai 2001, Mainz am Rhein 2003, s. 327-335

Roman Veterans in Novae (Moesia Inferior), „Novensia” 14, 2003, s. 273-285

Inskrypcje łacińskie, [w:] Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu. Źródłoznawstwo starożytności klasycznej, t. 1/2, red. E. Wipszycka, wyd. 2 zm., Warszawa 2001, s. 186-251 (wespół z Janem Trynkowskim)

- Veterans in the Politics in Rome in the late Roman Republic (from Marius to Octavian), „Eos” 88.2, 2001, s. 285-298

Pełnione funkcje

- członek Zarządu Stowarzyszenia Historyków Starożytności

- członek Komitetu Głównego Olimpiady Historycznej Juniorów

- pełnomocnik Dziekana Wydziału Historii ds. Muzeum UAM

- członek rady programu studiów magisterskich „Становление современной западной цивилизации” (Uniwersytet w Petersburgu, Rosja)

Inne

Przynależność do stowarzyszeń naukowych:

- Polskie Towarzystwo Historyczne

- Stowarzyszenie Historyków Starożytności

- Towarzystwo Historiograficzne

Udział w komitetach redakcyjnych:

- Xenia Posnaniensia. Series tertia

Działalność popularyzatorska:

- kilkukrotny udział w cyklicznych „Powtórkach przed…”, organizowanych przez b. Instytut Historii

- wykłady dla klas akademickich w III Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu

Uzyskane nagrody:

- Nagroda III stopnia JM Rektora UAM za osiągnięcia w pracy naukowej (czterokrotnie: 2006, 2010, 2015, 2019)

- Medal Komisji Edukacji Narodowej (2017)

- Dyplom wydany przez Południowy Federalny Uniwersytet w Rostowie nad Donem za wkład we współpracę w dziedzinie humanistyki (Rosja, 2015 r.).