prof. UAM dr hab.Krzysztof Fedorowicz

Zainteresowania naukowe:

Politologia: systemy polityczne państw poradzieckich, transformacja polityczno-ustrojowa na obszarze byłego ZSRR, systemy wyborcze, polityka zagraniczna.

Kaukaz Południowy: konflikty etniczno-terytorialne (Armenia, Gruzja, Azerbejdżan), państwa nieuznawane (Abchazja, Górski Karabach, Osetia Południowa, transformacja ustrojowa Armenia, Gruzja, rewolucje i przewroty, systemy polityczne i wyborcze.

Europa Środkowo-Wschodnia: polityka wschodnia Polski, stosunki polityczne Polski z Białorusią, polityka zagraniczna Białorusi, przemiany ustrojowe na Białorusi.

Publikacje:

Działania Sojuszu Północnoatlantyckiego wobec Gruzji, w: Sojusz Północnoatlantycki w środowisku niepewności i zmiany. Dwadzieścia lat członkostwa Polski, red. Paruch Waldemar, Pietraś Marek, Surmacz Beata, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2020, s. 250-277.

Republika Górskiego Karabachu – atrybuty państwowości a realia polityczne, w: Problem państw nieuznawanych we współczesnym świecie, red. Plis Jan, Wilk Jan, Nowak Krystian, Serzhanowa Victoria, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2019, s. 108-120.

Białoruś – zapomniany sąsiad Polski, w: Stosunki Polski z Litwą, Białorusią i Ukrainą 450 lat po unii lubelskiej, red. Stępniewski Tomasz, Surmacz Beata, Wydawca Instytut Europy Środkowej, Lublin 2019, s. 111-139.

Ormiański Kościół Apostolski w procesie transformacji ustrojowej w Armenii, „Our Europe. Ethnography – Ethnology – Anthropology of Culture” 2019, vol. 8, PTPN 2019, s. 7-13.

Transformacja ustrojowa w Armenii w latach 1991-2016, Wydawca Instytut Wschodni UAM, Poznań 2017, ss. 433.

Służby specjalne w systemie ustrojowym Armenii, „Studia Politologiczne” 2017, nr 43, s. 36-60.

Kaukaz Południowy po upadku ZSRR - próby transformacji i konflikty etniczne, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” 2017, tom XIV, nr (3), s. 127-155.

Kształtowanie się systemu politycznego i proces transformacji ustrojowej, w: Armenia. Dziedzictwo a współczesne kierunki przemian kulturowo-cywilizacyjnych, red. Paweł Nieczuja-Ostrowski, Poznań 2016, s. 27-57.

Pozycja ustrojowa prezydenta w systemie politycznym Armenii, „Białostockie Studia Prawnicze” 2016, z. 20/B, s. 349-361.

Konflikty na Kaukazie Południowym jako czynniki destabilizujące rzeczywistość społeczno-polityczną, „Studia Europejskie UW” 2015, nr 4 (76), s. 173-196.

Perspektywy rozwoju stosunków polsko-białoruskich w zmieniającej się rzeczywistości geopolitycznej, w: Polska i Białoruś we współczesnej Europie, red. Józef Tymanowski, Aleksandra Daniluk, Józef Bryll, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015, s. 49-65.

Ukraińskie rewolucje a parlamentaryzm, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 2014, zeszyt 2(12), s. 57-76.

Białoruś i Polska dwadzieścia lat w stosunkach międzynarodowych: stan obecny i perspektywy, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 2012, zeszyt 1(10), s. 71-90.

Polska i Białoruś - trudne sąsiedztwo. Polityka "krytycznego dialogu" wobec autorytarnej Białorusi, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2012, nr 3, s. 169-196.

System rządów parlamentarnych na obszarze poradzieckim: casus Mołdawii i Łotwy, „Przegląd Politologiczny” 2012, nr 2, s. 115-130.

Rola siły i przemocy w kształtowaniu systemu politycznego Armenii, w: Kaukaz: mechanizmy legitymizacji i funkcjonowania elit politycznych, Tom VII, red. Tadeusz Bodio, Warszawa 2012, s. 35-70.

Polityka Polski wobec Rosji, Ukrainy i Białorusi w latach 1989-2010, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2011, ss. 343.

National Identity and National Interest in Polish Eastern Policy, 1989–2004, „Nationalities Papers” 2007, vol. 35 (3), s. 537-553.

Ukraina w polskiej polityce wschodniej w latach 1989-1999, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2004, ss. 248.

Staże naukowe

2005 Belarusian Institute of Law (Białoruski Instytut Prawoznawstwa), Mińsk.

2006 Christian Albrechts Universitat, Kiel, Niemcy.

2009 Kiev Slavonic University (Uniwersytet Słowiański w Kijowie), Ukraina.

2013 Yerevan State University (Erywański Uniwersytet Państwowy), Erywań, Armenia.

2015 Vanadzor State University after H. Tumanian (Państwowy Uniwersytet im. Tumaniana w Wanadzor), Armenia.

2016 Yerevan State University, Erywań, Armenia; Caucasus Institute, Erywań.

2018 Belarusian State University (Białoruski Uniwersytet Państwowy), Mińsk.

Inne:

Przynależność do stowarzyszeń naukowych

Towarzystwo Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie

Instytut Badań Ormiańskich w Gdańsku