prof. dr hab.Krzysztof A. Makowski

Obszar zainteresowań badawczych

Dzieje ziem polskich w epoce zaborów, w tym zwłaszcza kwestie demograficzne, dzieje społeczno-gospodarcze, mobilność społeczna i procesy migracyjne, dzieje kobiet i rodziny; stosunki narodowościowe na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, zwłaszcza dzieje ludności niemieckiej i żydowskiej oraz stosunków polsko-niemiecko-żydowskich; tożsamość, świadomość i pamięć historyczna na ziemiach polskich w XIX i XX wieku; dzieje historiografii i źródłoznawstwo XIX i XX wieku.

Wybrana bibliografia

Rodzina poznańska w I połowie XIX wieku, Poznań 1992 (wyd. niemieckie: Die Posener Familie 1815-1848, Lüneburg 1996)

Siła mitu. Żydzi w Poznańskiem w dobie zaborów w piśmiennictwie historycznym, Poznań 2004

Mechanizmy zamorskich migracji łańcuchowych w XIX wieku: Polacy, Niemcy, Żydzi, Rusini. Zarys problemu, Kraków 2004 (wspólnie z Dorotą Praszałowicz i Andrzejem A. Ziębą)

Prace pod redakcją:

Ideologie, poglądy, mity w dziejach Polski i Europy XIX i XX wieku. Studia historyczne, Poznań 1991 (wspólnie z Jerzym Topolskim i Witoldem Molikiem)

Samomodernizacja społeczeństw w XIX wieku. Irlandczycy, Czesi, Polacy, Poznań 1999 (wspólnie z Lechem Trzeciakowskim)

O nowy model historycznych badań regionalnych, Poznań 2007

Aktywność kobiet w organizacjach zawodowych i gospodarczych w XIX i XX wieku, Poznań 2007

Sztambuch Witolda Molika, Poznań 2009 (wspólnie z Jerzym Kołackim i Przemysławem Matusikiem).

Dwa życia jak dwa psalmy. Historia mówiona Leona i Toshy Jedwab opowiedziana Evie Urbach, Poznań 2012

Słowianie – idea i rzeczywistość. Zbiór studiów, Poznań 2013 (wspólnie z Moniką Saczyńską).

Approaches to Slavic Unity: Austro-Slavism, Pan-Slavism, Neo-Slavism, and Solidarity Among the Slavs Today, Poznań 2013 (wspólnie z Frankiem Hadlerem).

Dzieje kobiet w Polsce. Dyskusja wokół przyszłej syntezy, Poznań 2014

Od Zjazdu w Łodzi do Zjazdu w Szczecinie. Bilans badań nad dziejami szlachty i ziemiaństwa na ziemiach polskich w XIX wieku, Warszawa 2017 (wspólnie z Kazimierzem Karolczakiem)

Pełnione funkcje

Kierownik Zakładu Historii XIX wieku

Członek Rady Dyscypliny Historia

Inne

Członkostwo w towarzystwach i instytucjach naukowych i pełnione funkcje

Wiceprezydent Międzynarodowego Komitetu Nauk Historycznych (CISH)

Członek założyciel Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich

Przewodniczący Wydziału Wykonawczego Komitetu Organizacyjnego XXIII Międzynarodowego Kongresu Nauk Historycznych Poznań 2020/2021

Członek:

Commission Internationale des Études Historiques Slaves

International Commission of Historical Demography

Komitetu Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk

Komisja Studiów Słowiańskich i Wschodnioeuropejskich Komitetu Nauk Historycznych PAN

Polskiego Towarzystwa Historycznego

Komisji Historycznej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk