drJustyna Budzińska

Wizualizacje przeszłości (ze szczególnym uwzględnieniem historii makro i mikro w sztukach wizualnych oraz wartości źródłowych tychże); źródła ikonograficzne w szkolnej edukacji historycznej i obywatelskiej

J. Budzińska, Mit, stereotyp i fantazmat - między szablonem a inną wizją przeszłości w szkolnym kursie historii (przypadek ikonografii), [w:] Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym, t. 21 (2), Toruń 2012, s. 57-76

J. Budzińska, Planimetria obrazu, [w:] Sensus Historiae. Studia interdyscyplinarne, VI (2012 /1), Bydgoszcz 2012, s. 115-132

J. Budzińska, I. Skórzyńska, Wystawy Instytutu Pamięci Narodowej. Polityka historyczna. Historia i pamięć, [w:] Bez taryfy ulgowej. Dorobek naukowy i edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej 2000–2010, red. A. Czyżewski, S. N. Nowinowski, R. Stobiecki, J. Żelazko, Łódź 2012, s. s. 331-367

J. Budzińska, Historia w obrazach, czyli szkolne spotkania ze źródłem ikonograficznym, [w:] Powtórka przed… IV spotkania z historią dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Informator Instytutu Historii UAM, red. J. Dobosz, D. Konieczka-Śliwińska, Poznań 2011, s. s. 119-128

J. Budzińska, Poznański „Teatr Pamięci” Franciszka Starowieyskiego. Dramat historyczno-artystyczny w pięciu aktach, [w:] Inscenizacje pamięci, red. I. Skórzyńska, Ch. Lavrence, C. Pépin, Poznań 2007, s. 67-80

J. Budzińska, Kolekcje polskich bohaterów tworzone w dobie transformacji, [w:] Historia – Pamięć – Tożsamość. Postaci upamiętniane przez współczesnych mieszkańców różnych części Europy, red. M. Kujawska, B. Jewsiewicki, Poznań 2006, s. 163-173.

Członkostwo w Zespole ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym przy IH UAM

Opiekun praktyk pedagogicznych z ramienia IH UAM (studia stacjonarne).