dr hab.Jędrzej Paszkiewicz

Dzieje społeczno-polityczne narodów i państw na Półwyspie Bałkańskim w XIX i XX wieku.

Zagadnienie bezpieczeństwa międzynarodowego na Bałkanach w XIX i XX wieku.

Współczesna problematyka ustrojowa i polityczna państw bałkańskich.

Etniczne uwarunkowania geopolityki bałkańskiej w przeszłości i obecnie.

Polityka Włoch wobec Bałkanów i wschodniej części Morza Śródziemnego w XIX i XX wieku.

Miejsce i rola Grecji w geopolityce Europy południowo-wschodniej w XX wieku.

Grecja a bezpieczeństwo międzynarodowe na Bałkanach 1923–1936, Poznań: Instytut UAM 2012, ss. 317.

Jugosławia w polityce Włoch w latach 1914–1941, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 2004, ss. 248.

Stereotypy bałkańskie. Księga jubileuszowa Profesor Ilony Czamańskiej, red. J. Paszkiewicz, Z. Pentek, Poznań: Instytut Historii UAM 2011, ss.253.

Polityka Włoch wobec ziem chorwackich w latach 1941–1943, „Studia z dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, t. XLI, 2005, s. 119–133.

Problem bezpieczeństwa narodowego w relacjach między byłymi republikami komunistycznej Jugosławii w latach dziewięćdziesiątych XX wieku, “Obóz”, nr 51/2, 2009, s. 213–235.

Rola klientelizmu w ewolucji greckiego systemu politycznego (do 1974 r.), „Prace Komisji Środkowoeuropejskiej Polskiej Akademii Umiejętności”, t. XIX, 2011, s. 87–97.

The problem of the Greek national security against the political changes in the Balkans after the signing of the peace treaty of Lausanne (1923—1934), „Studia Balcanica” (Sofia), t. XXVIII, 2010/2011, s. 224–244.

Influence of immigrants from Asia Minor on the social and economic modernization in interwar Greece, w: Migrationsprozesse und gesellschaftlicher Wandel in der Geschichte, red. P. Matusik, P. Kehne, Poznań: Instytut Historii UAM 2011, s. 221–239.

Macedoński problem narodowościowy w greckiej polityce zagranicznej w latach dwudziestych XX wieku, w: Macedoński dyskurs niepodległościowy, red. I. Stawowy-Kawka, M. Kawka, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2011, s. 191–203.

Miejsce dialogu międzyreligijnego w serbsko-chorwackich relacjach historycznych po II wojnie światowej, w: Chrześcijański Wschód – Zachód. Formy dialogu, wzory kultury, kody pamięci, red. B. Zieliński, Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu im. A. Mickiewicza 2012, s. 35-47.

Exodus Serbów z Chorwacji i główne problemy związane z ich powrotem (1991–2002), w: Europa-Polska-migracja, red. S. Wojciechowski, R. Fiedler, Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 2003, s. 119–135.