prof. dr hab.Jarosław Nikodem

Unia polsko-litewska, husytyzm, historia późnośredniowiecznej Polski, historia historiografii.

Zbigniew Oleśnicki w historiografii polskiej, Kraków 2001.

Polska i Litwa wobec husyckich Czech w latach 1420-1433. Studium o polityce dynastycznej Władysława Jagiełły i Witolda Kiejstutowicza, Poznań 2004.

Jadwiga, król Polski, Wrocław 2009.

Witold, wielki książę litewski (1354 lub 1355 – 27 października 1430), Kraków 2013.

Średniowiecze. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, profilowanego i technikum (zakres podstawowy i rozszerzony), Warszawa 2004.

Litwa, Poznań 2018.

(red. z K. Kaczmarkiem), Docendo discimus. Studia historyczne ofiarowane Profesorowi Zbigniewowi Wielgoszowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Poznań 2000.

(red. z D. A. Sikorskim), Vademecum historyka mediewisty, Warszawa 2012.

(red.) Kazimierz Tymieniecki. W pięćdziesiątą rocznicę śmierci mistrza nauk mediewistycznych, Poznań 2019.

Członek Rady Naukowej „Czasopisma Prawno-Historycznego”

Nagrody Rektora UAM (II i trzykrotnie III stopnia – 2002 r., 2005 r., 2010 r., 2014 r.)

Stypendium naukowe Rektora UAM za wybitne osiągnięcia w pracy naukowej w 2019 r.