drJan Witczak

Witczak Jan Krzysztof (ur.18.11.1979 w Kaliszu) absolwentem Wydziału Historycznego UAM został w roku 2003. W latach 2003-2008, w ramach Zakładu Historii Europy Wschodniej Instytutu Historii UAM odbył studia doktoranckie, ukoronowane monografią pt. Historycy rosyjscy wobec rewolucji bolszewickiej, (wyd. 2012, 661.ss. Wyd. A. Marszałek, Nagroda Rektora UAM trzeciego stopnia, 2013). Od roku 2009 adiunkt w Zakładzie Historii Europy Wschodniej Instytutu Wschodniego UAM. Od roku 2019 adiunkt Katedry Studiów Wschodnich Instytutu Historii UAM.

Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki historii Rosji XVIII-XX w., historii rosyjskiej myśli społeczno-politycznej i rosyjskiego ruchu rewolucyjnego, dziejów historiografii rosyjskiej XVIII-XX w. W ostatnich latach (od 2016 r.), wskazany zajmuje się głównie badaniami nad historią państwa radzieckiego w latach 1917-1941 (z uwypukleniem zjawisk dotyczących kultury artystycznej RFSSR, z rolą kinematografii w szczególności). Przygotował monografię habilitacyjną (obecnie w druku) pt. Rosyjskie kino nieme. Szkice historyczne,1918-1934,oraz kilka szkiców poświęconych tej właśnie problematyce.

1) Losy S. F. Płatonowa w bolszewickiej Rosji(1917-1933), [w:] „Sprawy Wschodnie”, 2009.zeszyt 1-2.
2) Wasilij O. Kluczewski - uczony, pedagog, człowiek. W 100-ną rocznicę śmierci (1841-1911). Księga ofiarowana P. Prof. M Kosmanowi z okazji jubileuszu 50-lecia pracy naukowej. Poznań 2011.
3) Słowo o Dawidzie Riazanowie (1870-1938), [w:] „Sensus Historiae, 2012/1, Vol. 6.
4) K. Marks i A. Hercen - wielość antynomii, [w:] „Forum Wschodnie”, nr 2013/1.
5) Stiepan Wiesiołowski-rys biograficzny, [w:] „Forum Wschodnie”, nr 2014/2.
6) Najnowsza historiografia rosyjska wobec rewolucji bolszewickiej, rzeczywistości oraz władzy radzieckiej - tendencje, propozycje, interpretacje, [w:] „Forum Wschodnie”, nr 2016/4.
7) Michaił N. Pokrowski i Dawid B. Riazanow. Historycy a bolszewizm, [w:] „Historyka”. 2017. T.47.
8) Nikołaj I. Kariejew - życie i dzieło. W setną rocznicę rewolucji 1917 roku w Rosji, [w:] „Rok 1917 w Rosji. Carat – Rewolucja - Nowa Rzeczywistość (szkice i studia)”,Toruń 2019.

1. Recenzent i zastępca redaktora naczelnego rocznika „Forum Wschodnie”
2. Recenzent zewnętrzny rocznika „Historyka” (rok 2019)

1. Pierwsze miejsce w Studenckim Plebiscycie „Wykładowca roku 2017”, Wydział Historyczny, Studenckie Koło Naukowe IW
2. Członek PTPN (od 2011 r.).