prof. UAM dr hab.Jan Miłosz

Zakład Historii Gospodarczej Wydział Historii UAM

Zainteresowania naukowe:

Samorząd terytorialny;

Gospodarka komunalna;

System gospodarczy PRL;

Samorząd gospodarczy i zawodowy;

Krajowe i międzynarodowe organizacje społeczne i gospodarcze;

Kancelaria współczesna – organizacja obiegu dokumentacji;

Mniejszości religijne w Polsce w XX w. - Świadkowie Jehowy;

Publikacje:

1994:

- Komisja specjalna do walki z nadużyciami i szkodnictwem gospodarczym w Poznaniu 1945 – 1948 - Wstęp do zespołu; Poznań 1994.

1995:

- Wykorzystanie materiałów archiwalnych znajdujących się w zespołach akt z byłego archiwum Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Poznaniu - Konferencja – Archiwa partii komunistycznych w Europie Wschodniej – Stara Wieś 1995.

1996:

- Archiwum Zakładowe KW PZPR w Poznaniu, – Konferencja – Archiwa administracji państwowej, instytucji społecznych i partii politycznych w Europie Środkowo Wschodniej - Puławy 1996.

- Źródła do dziejów stomatologów wielkopolskich w okresie międzywojennym, Poznań 1996.

1997:

- Księgi metrykalne gmin wyznaniowych w Archiwum Państwowym w Poznaniu i ich zawartość źródłowa, Poznań 1997.

- Kwerenda archiwalna dotycząca materiałów źródłowych dokumentujących dzieje miejscowości Łekno i Tarnowo Pałuckie w gminie Wągrowiec w województwie pilskim. Opracowanie wykonano w ramach programu resortowego „1000-lecie Zjazdu Gnieźnieńskiego” na zlecenie Ekspedycji „Łekno” przy IH UAM w Poznaniu, Poznań 1997.

1998:

Porządkowanie akt w archiwach zakładowych, [w:} Praktyczny poradnik kancelaryjno – archiwalny, praca zbiorowa pod redakcją T. Dzwonkowskiego i K. Stryjkowskiego, Poznań – Zielona Góra 1998.

2002:

- W socjalistycznej Polsce (1945 – 1989), [w:] Dzieje Turku, praca zbiorowa pod redakcją E. Makowskiego i Czesława Łuczaka, Poznań 2002.

2003:

- Jak rozwalić ministrantów ?, [w:] „Biuletyn IPN”, nr 6, 2003.
Przesiedlenia ludności polskiej z ZSRR na teren Wielkopolski, [w:] „Biuletyn IPN”, nr 11/2003.

2004:

- Świadkowie Jehowy w Wielkopolsce w oczach Służby Bezpieczeństwa 1962 – 1970, [w:] „Biuletyn IPN”, nr 3/2004.

- Stan zachowania źródeł dotyczących stanu wojennego na Pomorzu Zachodnim w archiwach IPN – w: „Stan wojenny w skali kraju i regionu. Informacje źródłowe i refleksje” Szczecin 2004.

- Aparat bezpieczeństwa a Kościół katolicki w Polsce. Wybór źródeł, Katowice 2004, kilka dokumentów.

2005:

- Likwidacja CARITAS w Wielkopolsce. w: Kościół wobec dwóch totalitaryzmów 1939–1950 w Polsce północno – zachodniej, Poznań 2005.

- Przebieg Marca, 68 w Poznaniu. w: Marzec 1968 r. w Wielkopolsce, Poznań 2005.

2006:

- Marzec 1968 w Wielkopolsce. Materiały pomocnicze IPN nr 8. Praca zbiorowa pod red. K. Białeckiego, S. Jankowiaka, F. Leśniaka, J. Miłosza, A. Skupień, Poznań 2006.

- Przebieg Marca ’68 w Poznaniu, [w]: Marzec 1968 w Wielkopolsce – Materiały pomocnicze IPN nr 8, Poznań 2006.

- Kadra SB w województwach poznańskim, szczecińskim, zielonogórskim, [w] Aparat bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza. tom II, Warszawa 2006 –– redaktor części.

- Tworzenie się struktur aparatu bezpieczeństwa na terenie powiatu złotowskiego, [w]: Złotów nasz i wasz – materiały z seminarium 31 stycznia 2006 r., Złotów 2006.

2007:

- Milenium kontra Tysiąclecie 1966 – w serii „Konferencje IPN” Poznań 2007 – redakcja tomu.

- Atlas podziemia niepodległościowego w Polsce. Praca zbiorowa pod redakcją Rafała Wnuka, Lublin - Warszawa 2007 – notki dotyczące oddziałów i organizacji w południowej Wielkopolsce.

- Założenia i realizacja Wielkiej Nowenny na przykładzie archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej – [w:] Milenium kontra Tysiąclecie 1966, Poznań 2007.

- Przebieg śledztwa prowadzonego przed „procesem dziesięciu” w świetle zachowanych materiałów UB – [w:] Poznański Czerwiec 1956 – uwarunkowania – przebieg – konsekwencje, Poznań 2007.

2008:

- Śladami zbrodni - Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Złotowie. 1945 – 1956. Wydawnictwo IPN, Poznań 2008.

- Świadkowie Jehowy w Wielkopolsce w latach 1945 – 1956, [w:] Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1945 – 1956, pod red. K. Białecki. Instytut Pamięci Narodowej, Poznań 2008.

2009:

- Już nie szpiedzy, jeszcze nielegalni – świadkowie Jehowy w oczach wielkopolskiej SB w latach 1956–1970, [w:] Władze wobec kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1956–1970, pod red. Konrada Białeckiego, Poznań 2009.

- Świadkowie Jehowy w PRL – uznani, zwalczani, tolerowani, [w:] O wielowymiarowości badań religioznawczych. Człowiek i społeczeństwo t. XXIX, pod red. Z. Drozdowicza, Poznań 2009.

2010:

- Świadkowie Jehowy w dobie gierkowskiego otwarcia, [w:] Władze wobec kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1970–1980, pod red. Konrada Białeckiego, Poznań 2010.

- Twarze zielonogórskiej bezpieki, katalog wystawy Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko narodowi polskiemu Oddział w Poznaniu, pod red Waldemara Handke, Jana Miłosz, Przemysława Zwiernika, Poznań 2010.

2011:

- Świadkowie Jehowy w latach osiemdziesiątych XX wieku jako obiekt zainteresowania władz, [w:] Władze wobec kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1980–1986, pod red. Konrada Białeckiego, Poznań 2011.

2012:

- Local government and local labor economics  in Pila in the late 20th centry and beginning of the 21 st centry, [w:] Studia Historiae Oeconomice, t. 30, Poznań 2012.

- Lasy prywatne a państwowe – nacjonalizacja lasów w PRL, [w:] Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej, t. 11, Gołuchów 2012.

2014:

- Koleje samorządowe w Wielkopolsce i ich upaństwowienie w początkach PRL, [w:] „Mkną po szynach…” Z dziejów transportu i komunikacji na ziemiach polskich na przestrzeni wieków, pod red. T. Głowiński, R. Klementowski, Wrocław 2014.

2015:

- Użyteczność administracji publicznej i samorządowej na tzw. ziemiach zachodnich, [w:] kresy Zachodnie. Gospodarcze i społeczne znaczenie polskich kresów, pod red. T. Głowińskiego, Wrocław 2015.

- Oddział Stowarzyszenia Archiwistów Polskich w Poznaniu w pięćdziesięciolecie Stowarzyszenia Archiwistów Polskich 1965-2015, [w:] „Stowarzyszenie Archiwistów Polskich”, Anna Grzelachowska, Jan Miłosz, ,pod red. Krzysztofa Stryjkowskiego, Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, Warszawa 2015 s. 109-128.

- Wielkopolska i Kujawy – zagłębie solne XIX i XX wieku – uzdrowiska i kopalnie, [w:] „Od regaliów po dobro narodowe. Ochrona i wykorzystanie zasobów środowiska naturalnego na ziemiach polskich – aspekt historyczny:, pod red. Tomasza Głowińskiego i Marka Zawadki, Wydawnictwo GAJT i Autorzy, Wrocław 2016s. 205-228.

- Black Market – Financial Crimes Committed for Personal Puroses, [w:] „Studia Historiae Oeconomicae”, t. 34, Instytut Historii UAM 2016,, s. 45-62.

- Występowanie chorób zakaźnych w Wielkopolsce w latach 1945-1953 w świetle dokumentów Archiwum Państwowego w Poznaniu, Lucyn Błażejczyk-Majka Lucyna, Jan Miłosz, [w:] „Przegląd Archiwalno-Historyczny”, t. III, Instytut Historii UAM-Archiwum Państwowe w Poznaniu 2016, s. 113-143.

- Obchody Milenium Chrztu Polski w Poznaniu i Gnieźnie 9-22 kwietnia 1966 roku (warsztaty), [w:] „’Powtórka przed…’ X Spotkania z historią dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych”, pod red. Józefa Dobosza i Danuty Konieczki-Śliwińskiej, Instytut Historii UAM 2016, s. 144-146.

- Kicin w XX i XXI wieku, [w:] „Kicin przez wieki. Historia wsi na obrzeżach aglomeracji poznańskiej”, pod red. Witolda Tyborowskiego, Gmina Czerwonak 2016, s. 139-179.

- Miedzy czerwcem a październikiem 1956 roku – zmiany w aparacie władz miejskich Poznania, [w:] „Społeczeństwo PRL 1956”, pod red. Doroty Skotarczak, Instytut Historii UAM, 2016, s. 117-138.

- Obchody Millenium Chrztu Polski w Poznaniu i w Gnieźnie, [w:] „Wiadomości Historyczne z Wiedzą o Społeczeństwie”, nr 2 z 2017 r. s. 46-50.

- Dekonstrukcja mitu. Obywatel versus władza(1975-1980), Roman Macyra, Jan Miłosz [w:] „PRL na pochylni (1975-1980), pod red. Marcina Bukały, Dariusza Iwaneczki, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie, 2017, s. 247-287.

- Edukacja seksualna i planowanie potomstwa w PRL. – Towarzystwo Świadomego Macierzyństwa/Towarzystwo Planowania Rodziny – Michalina Wisłocka – Zbigniew Lew Starowicz,. [w:] „Poradnictwo w PRL”, pod red. K. Bitner, D. Skotarek , Poznań 2018, s. 307-320.

- Finanse, gospodarka i rynek pracy Poznania w latach 1945-1956, artykuł do „Księgi pamiątkowej z okazji jubileuszu prof. dr hab. Stanisława Jankowiaka”, pod red. K. Białeckiego, Instytut Historii UAM 2018, s. 141-171.

-  Zarządzanie dokumentacją korporacji (w archiwum zakładowym i w outsourcingu), [w:] „Współczesna dokumentacja – współczesne archiwa” Instytut Historii UAM, 2018,s. 147-160.

-Władza versus społeczeństwo – problem wzajemnej alienacji: uwagi wstępne, Roman Macyra, Jan Miłosz, artykuł z konferencji „>>Aby Polska rosła w siłę, a ludzie żyli dostatniej…<<. PRL w latach 1970-1975”, pod red. Marcina Bukały, Dariusza Iwaneczki, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie 2019, s. 26-57.

- Edukacja w socjalistycznym mieście. Szkolnictwo i jego wpływ na rozwój miasta Poznania w latach 1945-1973, [w:] „Edukacja a gospodarka i społeczeństwo na ziemiach polskich w ujęciu historycznym”, pod red. Tomasza Głowińskiego i Marka Zawadki, Wydawnictwo GAJT i Autorzy, Wrocław 2019,s. 25-54.

- Świadkowie Jehowy w Wielkopolsce – część I (lata 1918–1950), [w:] „Przegląd Archiwalno-Historyczny” t. VI, r. 2019, s. 31-51.

- notki biograficzne – Andrzej Dmitrzak, Marian Grycz, Marcin Graban, [w:] „Historia na Uniwersytecie Poznańskim. Od Seminarium Historycznego do Instytutu Historii (1919-2019” Poznań 2019. 5 pkt.

- dr Marcin Graban (3 kwietnia 1976 r. – 12 maja 2019 r.), [w:] „Studia Historiae Oeconomicae”, t. 37, Wydział Historii UAM 2019, s. 1-4. 20 pkt.

Udział w konferencjach i sympozjach naukowych:

31.I.2006 – Złotów. Seminarium naukowe: „Kształtowanie się społeczności lokalnej Złotowa w pierwszych latach powojennych”. Wygłoszony referat: Tworzenie się struktur aparatu bezpieczeństwa na terenie powiatu złotowskiego.

25 – 26.IV.2006. - Gniezno – Poznań. Konferencja ogólnopolska: „Milenium kontra Tysiąclecie 1966”. Wygłoszony referat: Założenia i realizacja Wielkiej Nowenny na przykładzie archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej.

24 - 25.VI.2006. - Poznań. Konferencja naukowa „Poznański Czerwiec 1956 – uwarunkowania – przebieg – konsekwencje”. Wygłoszony referat: Przebieg śledztwa prowadzonego przed „procesem dziesięciu” w świetle zachowanych materiałów UB.

7.XII.2006 - Poznań. Konferencja naukowa „Utrwalanie władzy ludowej w Wielkopolsce 1945 – 1956”. Wygłoszony referat: Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Złotowie.

8.XI.2007 – Poznań. Konferencja naukowa „Władze wobec kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1945 – 1956” Wygłoszony referat: Prześladowania Świadków Jehowy na terenie województwa poznańskiego w okresie stalinowskim.

21 – 23.IX.2008 – Poznań. Konferencja międzynarodowa „Międzynarodowy Kongres Religioznawczy”. Wygłoszony referat: Świadkowie Jehowy w PRL – tolerowani, prześladowani, nielegalni.

21.XI.2008 – Poznań. Konferencja naukowa „Władze wobec kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1956 – 1970”. Wygłoszony referat - Już nie szpiedzy, jeszcze nielegalni – świadkowie Jehowy w oczach wielkopolskiej SB w latach 1956 – 1970.

8 – 10.VI.2009 – Międzyzdroje. Międzynarodowa konferencja „Ekonomiczne wyzwania XXI wieku: Polska –Unia Europejska – Świat – VI Zjazd Katedr Ekonomii”. Wygłoszony referat: Samorząd terytorialny i jego wpływ na gospodarkę regionu w dobie transformacji na przykładzie miasta Poznania i gmin sąsiednich.

18.XI.2009 – Poznań. Konferencja naukowa „Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1970–1980”. Wygłoszony referat: Świadkowie Jehowy w dobie gierkowskiego otwarcia.

9 – 11.VI.2010 – Międzyzdroje. Międzynarodowa konferencja „Ekonomiczne wyzwania XXI wieku: Polska – Unia Europejska – Świat – VII Zjazd Katedr Ekonomii”. Wygłoszony referat: Wpływ samorządu terytorialnego na aktywizację gospodarczą społeczności lokalnej na przykładzie miasta Piły i gmin północnej Wielkopolski na przełomie XX i XXI wieku

5.X.2010 – Poznań. Konferencja naukowa „Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1980–1989”. Wygłoszony referat: Świadkowie Jehowy w latach osiemdziesiątych XX wieku jako obiekt zainteresowania władz.

6 - 8.VI.2011 – Międzyzdroje. Międzynarodowa konferencja „Ekonomiczne wyzwania XXI wieku: Polska – Unia Europejska – Świat – VIII Zjazd Katedr Ekonomii”. Wygłoszony referat: Turystyka i wypoczynek jako czynniki wspomagające gospodarkę lokalną na przykładzie regionu północnej Wielkopolski.

26 - 27.X.2011 – Gołuchów. Konferencja naukowa „Las i historia”. Wygłoszony referat: Lasy prywatne a lasy państwowe – nacjonalizacja lasów w PRL.

17 – 19.05.2013 – Stary Gierałtów. Konferencja naukowa „Klęski elementarne na ziemiach polskich i ich skutki”. Współautor referatu: Występowanie chorób zakaźnych w Wielkopolsce w latach 1945 – 1953 w świetle dokumentów Archiwum Państwowego w Poznaniu.

23 – 25.05.2014 – Stary Gierałtów. Konferencja naukowa „ Transport i komunikacja na ziemiach polskich na przestrzeni wieków”. Wygłoszony referat: Koleje samorządowe w Wielkopolsce i ich upaństwowienie w początkach PRL.

29.01.2015 – Poznań. Konferencja naukowa „KW PZPR w Poznaniu. Struktura, kadry, działanie”. Wygłoszony referat: „Taka jest prawda i innej prawdy nie ma” – KW PZPR w Poznaniu wobec Marca 1968.

22 – 24.05.2015 – Stronie Śląskie. Konferencja naukowa „Kresy Wschodnie – Kresy Zachodnie. Gospodarcze i społeczne znaczenia polskich kresów”. Wygłoszony referat: Użyteczność administracji publicznej i samorządowej na tzw. Ziemiach Zachodnich.

10 – 12.06.2015 – Przemyśl - Arłamów. Konferencja naukowa „PRL na pochylni 1975 – 1980”. Współautor referatu: Dekonstrukcja mitu – obywatel versus władza 1975 – 1980.

2016, Przebieg Wielkiej Nowenny w archidiecezji gnieźnieńskiej, Konferencja i wystawa „Sacrum Poloniae Millenium”, Poznań.

2016, Czarny rynek – przestępczość gospodarcza na własny użytek, Konferencja „Studia nad przestępczością gospodarczą na ziemiach polskich – Polska Ludowa: przestępczość gospodarcza w warunkach systemu nakazowo-rozdzielczego”, Poznań.

2016, Wielkopolska i Kujawy – zagłębie solne XIX i XX wieku – uzdrowiska i kopalnie, XI Wrocławskie Spotkania z Historią Gospodarczą - „Ochrona i wykorzystanie zasobów środowiska naturalnego na ziemiach polskich na przestrzeni wieków”, Sobótka.

2016, Zarządzanie dokumentacją korporacji (w archiwum zakładowym i w outsourcingu), Konferencja „Współczesna dokumentacja – współczesne archiwa”, Poznań.

2016, Produkcja ziemniaka oraz jego przetwórstwo w Wielkopolsce w latach PRL, Konferencja „<<Jabłka zaś, a po teraźniejszemu kartofle>>. Znaczenie ziemniaka w Europie i na ziemiach polskich ze szczególnym uwzględnieniem Dolnego Śląska w kontekście historii i teraźniejszości”, Wrocław.

2016, Edukacja seksualna i planowanie potomstwa w PRL – Towarzystwo Świadomego Macierzyństwa/Towarzystwo Planowania Rodziny – Michalina Wisłocka – Lew Starowicz, Konferencja „Poradnictwo w PRL”, Poznań.

2017, Mundurowi i cywile – spojrzenie przez kraty. Więzienia w Wielkopolsce w okresie PRL, XII Wrocławskie Spotkania z Historią Gospodarczą - „Mundurowi i cywile – społeczno-gospodarcze relacje na ziemiach polskich na przestrzeni wieków”, Sobótka.

2017, Władza vs społeczeństwo – problem wzajemnej alienacji – analiza przesłanek gospodarczych, Konferencja „’Aby Polska rosła w siłę, a ludzie żyli dostatniej…’. PRL w latach 1970–1975”, Rzeszów-Łańcut.

2017, Najważniejsze przemiany struktury ekonomicznej Wielkopolski w pierwszych latach po II wojnie światowej, Konferencja „Województwo poznańskie w latach 1945-1950”, Poznań.

2019, Edukacja w socjalistycznym mieście. Szkolnictwo i jego wpływ na rozwój miasta Poznania w latach 1945-1973, Konferencja „Edukacja a gospodarka i społeczeństwo na ziemiach polskich w ujęciu historycznym”, Sobótka.

2019, Aparat wyznaniowy Polski „ludowej” wobec Świadków Jehowy i ich delegalizacja 1948-1956, Konferencja „Struktury administracji wyznaniowej i pierwsze lata działalności Urzędu ds. Wyznań w Polsce „ludowej” (1945-1956)”, 25-27 IX 2019, IPN Warszawa.

2019, Od industrializacji stalinowskiej do gierkowskiego przyspieszenia. Przemiany gospodarcze w województwie poznańskim w latach 1950-1975, Konferencja „Województwo poznańskie w latach 1950-1975” Wydział Historii UAM, IPN Oddział w Poznaniu, 30.10.2019, Poznań.

2020, Działania Urzędu ds. Wyznań – wobec Świadków Jehowy i związków badaczy Pisma Św. w latach 1956 -1975 – próby legalizacji i podporządkowania Konferencja „Urząd ds. Wyznań: struktury, działalność, ludzie w latach 1957-1975” IPN Warszawa, 01-03.09.2020, Wólka Magierowa.

Funkcje:

- Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej przeprowadzającej nabór na studia w latach 2011-2019;

- Członek zespołu w Instytucie Historii ds. ujednoliceniem efektów kształcenia - koordynuję działania z tym związane w ramach Zakładu Historii Gospodarczej;

- Członek Zespole ds. kontaktów z otoczeniem społeczno – gospodarczym powołany prze Dyrektora Instytutu Historii;

- Wraz z prof. UAM dr hab. Lucyną Błążejczyk-Majką w Zakładzie Historii Gospodarczej koordynuję działania związane z organizacją dodatkowych praktyk studenckich dla studentów kierunku Gospodarka i ekonomia w dziejach;

- Sekretarz i członek Rady Dyscypliny Wydziału Historii;