prof. UAM dr hab.Jakub Wojtkowiak

Polacy w Armii Czerwonej;

Represje oficerów Armii Czerwonej w czasie wielkiej czystki i proces ich rehabilitacji;

Udział sił zbrojnych Związku Radzieckiego w lokalnych konfliktach zbrojnych;

Radziecka polityka zagraniczna na Dalekim Wschodzie.

Stosunki radziecko-japońskie w latach 1931-1941, Poznań 2000.

Polowanie na „dalniewostoczników”. Represje wobec korpusu oficerskiego dalekowschodniego zgrupowania radzieckich sił zbrojnych w latach 1936-1939, Poznań 2007.

Radziecko-polski konflikt zbrojny we wrześniu 1939 r., w: Kryzys 1939 roku w interpretacjach polskich i rosyjskich historyków, pod red. S. Dębskiego i M. Narinskiego, Warszawa 2009, s. 405-435; wersja rosyjska: Sowietsko-polskij woorużennyj konflikt w sientiabrie 1939 goda, w: Mieżdunarodnyj krizis 1939 goda w traktorkach rossijskich i polskich istorikow, red. M.M. Narinskij i S. Dembskij, Moskwa 2009, s. 446-478.

Japonskij faktor w politikie SSSR i Giermanii w konce 1939 – naczale 1939 g., w: Miunchenskoje sogłaszenije 1938 goda: istorija i sowriemiennost, red. N.S. Lebiediewa, M. Wołos, Moskwa 2009, s. 331-339.

Z dziejów terroru w państwie radzieckim 1917-1953. Wybór źródeł, Poznań 2012.

Polacy w radzieckiej generalicji wojskowej w latach 1935-1941, „Echa Przeszłości” XIII, 2012, s. 285-308.

[red.] Wrogowie, sojusznicy, towarzysze broni. Polsko-rosyjskie stosunki wojskowe w pierwszej połowie XX wieku, Poznań 2013.

Opiekun naukowy Sekcji Historii XX wieku Koła Naukowego Historyków im. Gerarda Labudy