dr hab.Jakub Kujawiński

1. Historia historiografii średniowiecznej.
2. Historia pisma łacińskiego, książki rękopiśmiennej oraz bibliotek w średniowieczu i wczesnej epoce nowożytnej.
3. Publikacja i transmisja tekstów w kulturze rękopiśmiennej.
4. Historia południowej Italii w średniowieczu.

Wybrane publikacje

Alle soglie della storiografia: Il codice miscellaneo come forma di scrittura storica nell'Italia meridionale medievale, [w:] Scrivere storia nel Medioevo: Regolamentazione delle forme e delle pratiche nei secc. XII-XV, a cura di F. Delle Donne, P. Garbini, M. Zabbia, Roma 2021, s. 153-169.

Constructing Historical Knowledge, Inventing Historical Method: the Evidence of Medieval Commentaries and Glosses on Historical Writings, "The Medieval Chronicle" 12, 2019, s. 116-145.

La venuta dei Normanni come tema della storiografia medievale meridionale, [w:] La conquista e l'insediamento dei Normanni e le città del Mezzogiorno italiano. Atti del Convegno Internazionale di studi, Salerno-Amalfi, 10-11 novembre 2017, Amalfi 2019, s. 35-111

Commentare storici nell'Italia meridionale del XIV secolo. Intorno alle glosse presenti nel ms. BAV, Vat. lat. 5001, [w:] Per Enzo. Studi in memoria di Vincenzo Matera, a cura di L. Capo, A. Ciaralli, Reti Medievali E-book 25, Firenze 2015, s. 131-169

Komentowanie historiografii w średniowiecznej Europie. Próba charakterystyki zjawiska na postawie wybranych zabytków z obszaru Europy romańskiej (XI-XV w.), [w:] Komentarz Jana z Dąbrówki do Kroniki biskupa Wincentego, red. A. Dąbrówka, M. Olszewski, Studia Staropolskie. Series nova XLII, Warszawa 2015, s. 105-134.

Quand une traduction remplace l'original: la méthode du traducteur de l'Historia Normannorum d'Aimé du Mont-Cassin, [w:] The Medieval Translator. Traduire au Moyen Age. In principio fuit interpres, ed. by A. Petrina, The Medieval Translator 15, Turnhout 2013, s. 63-74.

Alla ricerca del contesto del volgarizzamento della Historia Normannorum di Amato di Montecassino: il manoscritto francese 688 della Bibliothèque nationale de France, "Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo" 112 (2010), s. 91-136.

Italia sacra w czasach Brunona [w:] Bruno z Kwerfurtu. Osoba - dzieło - epoka, red. M. Dygo, W. Fałkowski, Pułtusk 2010, s. 63-99.

Etniczność w badaniach nad wczesnym średniowieczem, [w:] Pierwsze polsko-czeskie forum młodych mediewistów. Materiały z konferencji naukowej, Gniezno 27-29 września 2005 roku, red. J. Dobosz, J. Kujawiński, M. Matla-Kozłowska, Poznań 2007, s. 135-147.

Le immagini dell'„altro" nella cronachistica del Mezzogiorno longobardo, "Rivista storica italiana" 118 (2006), fasc. 3, s. 767-815.

Strategie budowania tożsamości zbiorowych wśród Longobardów z Italii południowej (VIII-XI w.), [w:] Scripta minora IV, red. B. Lapis, Poznań 2006, s. 7-198.

Większość publikacji dostępna na stronie:

https://amu.academia.edu/JakubKujawi%C5%84ski?from_navbar=true

IV 2021-IX 2021: staż podoktorski, Uniwersytet w Jyväskylä (projekt Akademii Fińskiej, "Late Medieval and Early Modern Libraries as Knowledge Repositories, Guardians of Tradition and Catalysts of Change") <https://staff.jyu.fi/Members/merisalo/lamemoli>.


X 2017-III 2022: staż podoktorski / badacz wizytujący, Uniwersytet Helsiński (projekt ERC "Medieval Publishing from c. 1000 to 1500) <https://www2.helsinki.fi/en/researchgroups/medieval-publishing>.


X 2014-XII 2016: staż podoktorski, Uniwersytet w Jyväskylä (projekt Akademii Fińskiej "Transmission of Knowledge in the Late Middle Ages and the Renaissance") <https://staff.jyu.fi/Members/merisalo/Transmission>.


XI 2010-X 2012: staż podoktorski, Sapienza. Università di Roma.

2010-2012: staż podoktorski (assegno di ricerca), Sapienza. Università di Roma

2011: Nagroda Prezesa Rady Ministrów RP za rozprawę doktorską.

2009 i 2010: Stypendium „Start” Fundacji na rzecz Nauki Polskiej