drJakub Kujawiński

1. Historia historiografii średniowiecznej.

2. Kultura historyczna społeczeństw południowej Italii (VI-XV w.).

3. Historia i piśmiennictwo krajów romańskich w średniowieczu.

4. Historia pisma łacińskiego i książki rękopiśmiennej w średniowieczu.

Spotkanie z „innym”. Średniowieczny misjonarz i jego sacrum w oczach pogan, Roczniki Historyczne LXX (2004), s. 7-64.

Sociological and Anthropological Inspirations to Research into the Identity of Early Medieval European Societies. Around the Works of Walter Pohl, Acta Poloniae Historica 94 (2006), s. 173-188

Le immagini dell’„altro” nella cronachistica del Mezzogiorno longobardo, Rivista storica italiana 118 (2006), fasc. 3, s. 767-815

Strategie budowania tożsamości zbiorowych wśród Longobardów z Italii południowej (VIII-XI w.), [w:] Scripta minora IV, red. B. Lapis, Poznań 2006, s. 7-198.

„Pro salute animae et gentis nostre salvatione”. Uwagi na temat ideologii politycznej Liutpranda, króla Longobardów, [w:] Cognitioni Gestorum. Studia z dziejów średniowiecza dedykowane Profesorowi Jerzemu Strzelczykowi, red. D.A. Sikorski, A.M. Wyrwa, Poznań-Warszawa 2006, s. 71-98.

Etniczność w badaniach nad wczesnym średniowieczem, [w:] Pierwsze polsko-czeskie forum młodych mediewistów. Materiały z konferencji naukowej, Gniezno 27-29 września 2005 roku, red. J. Dobosz, J. Kujawiński, M. Matla-Kozłowska, Poznań 2007, s. 135-147.

Alla ricerca del contesto del volgarizzamento della Historia Normannorum di Amato di Montecassino: il manoscritto francese 688 della Bibliothèque nationale de France, Bullettino dell’Istituto Storico Italiano per il Medio Evo 112 (2010), s. 91-136 (http://hdl.handle.net/10593/4576)

Italia sacra w czasach Brunona [w:] Bruno z Kwerfurtu. Osoba - dzieło - epoka, red. M. Dygo, W. Fałkowski, Pułtusk 2010, s. 63-99.

Zainteresowanie historią antyczną w południowej Italii pod panowaniem Andegawenów (rekonesans) [w:] Antyk, prawda i fałsz w średniowieczu, red. J. Kowalski, T. Ratajczak, Poznań 2011, s. 279-295.

Ystoire de li Normant – una testimonianza del secolo XI? [w:] La Reliquia del Sangue di Cristo: Mantova, l’Italia e l’Europa al tempo di Leone IX, a cura di Arturo Calzona e Glauco Maria Cantarella, Verona 2012, s. 359-371.

2009 i 2010: Stypendium „Start” Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

2010-2012: staż podoktorski (assegno di ricerca), Sapienza. Università di Roma

2011: Nagroda Prezesa Rady Ministrów RP za rozprawę doktorską.