drJakub Kujawa

nr ORCID: 0000-0001-6415-2984

Obszar zainteresowań badawczych:

Industrializacja na Kujawach/Pomorzu i Wielkopolsce (XIX-XX w.)

Polityka mieszkaniowa w XX wieku

Marki i znaki towarowe w XX –XXI wieku

Historia społeczno-gospodarcza Niemiec w XIX-XX wieku

Najważniejsze publikacje:

Przestrzeń miasta w gospodarce socjalistycznej. Industrializacja i budownictwo mieszkaniowe w latach 1950-1980 w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku, Poznań 2020, ss. 414.

Between Progress and Backwardness. A Look at the Housing Policy of the Period of the People‘ s Republic of Poland from the Social and Economic Perspective after 1989, Studia Historiae Oeconomicae 2020, vol. 38, nr 1, s. 57-82.

Między propagandą a rzeczywistością – obraz hoteli pracowniczych na przykładzie regionu Kujaw i Pomorza w latach 1950–1980, ,,Journal of Humanities and Social Sciences’’, 1,  2020, s. 148–170.

Głód mieszkaniowy w okresie odbudowy państwa polskiego na przykładzie miasta Poznania (1918–1922), [w:] Społeczny bilans otwarcia polskiej niepodległości w 1918 roku, t. 1, red. T. Głowiński, M. Zawadka,  Wrocław 2018, s. 213–226.

Encyklopedia Bydgoszczy, t. 2, red. W. Jastrzębski, Bydgoszcz 2018.

Encyklopedia Bydgoszczy, t. 1, red. W. Jastrzębski, Bydgoszcz 2011.

Zagrożenia ekologiczne na przykładzie regionu Pomorza i Kujaw w Polsce Ludowej,  [w:] Od systemu żarowego do ekorozwoju. Ochrona i wykorzystanie zasobów środowiska naturalnego na ziemiach polskich – aspekt historyczny, red. T. Głowiński, M. Zawadka, Wrocław 2016, s. 237–258.

Spółdzielcze budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne na przykładzie największych miast województwa bydgoskiego w latach 1956–1970, ,,Studia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy’’, 7-8, 2015, s. 53–83.

Problematyka ziem nadodrzańskich i nadbałtyckich w działalności Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Zachodniego w Bydgoszczy 1945–1950,[w:] Kresy Zachodnie. Gospodarcze i społeczne znaczenie polskich kresów, red. T. Głowiński, Wrocław 2015, s. 83–98.

Presja inwestycyjna w budownictwie uspołecznionym na Pomorzu i Kujawach w latach 1976–1980, [w:] Wyzwoleni, ale nie wolni (1945–1989). Studia z historii najnowszej, t.2, red. A. Popławska [et al.], Warszawa  2015, s. 60–74.

Jakość przestrzeni życiowej ludności dużych miast województwa pomorskiego na przykładzie kwestii mieszkaniowej w latach 1945–1949, [w:] Prawne i gospodarcze podstawy bezpieczeństwa, red. S. Kamosiński, T. Kuczur, J. Laskowska, Bydgoszcz 2015, s. 405–420.

Gospodarka mieszkaniowa w Toruniu w latach 1945–1949. Wybrane problemy, ,,Studia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy’’, 5, 2014, s. 37–54.

Przestrzeń transportu i komunikacji na przykładzie sieci rzecznej byłego województwa bydgoskiego w okresie intensywnej industrializacji (1950–1980), [w:] Na lądzie, w wodzie i w powietrzu… Z dziejów transportu i komunikacji na ziemiach polskich na przestrzeni wieków, red. T. Głowiński i R. Klementowski, Wrocław 2014, s. 227–246.

Inne:

Członek Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej