prof. UAM dr hab.Izabela Skórzyńska

1. Badania szkolnej narracji podręcznikowej w zakresie edukacji historycznej

- treści równościowe w szkolnej narracji historycznej

- kultury kultury historycznej

2. Pamięć społeczna i historyczna

- widowiskowe praktyki pamięci

- pamięć kobiet w Polsce, byłej NRD i Rumunii okresu komunizmu

3. Historia w działaniu

- historia mówiona

- storytelling

- widowiska przeszłości.

2004-2005. Wykonawca. Raport o stanie polskiego teatru dla dzieci i młodzieży w latach 1989-2003. Centrum Sztuki Dziecka Poznań. Finansowanie: Ministerstwo Kultury i Sztuki.

2010. Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej; 13818/11/TM. Wykonawca/współautorka projektu wraz z kierownikiem prof. UAM dr hab. Bożeną Górczyńską – Przybyłowicz, DomOtwarty/DomZamknięty? Lekcje pograniczy w Europie Środkowo-Wschodniej XX/XXI wiek, Poznań 2011. We współpracy z: Albert – Ludwigs - Universität Freiburg oraz Archiwum Państwowym w Poznaniu.

2010-2014. Wykonawca. Narodowe Centrum Nauki, Projekt badawczy: Niegodne historii. O nieobecności i stereotypowych wizerunkach kobiet w dziejach w świetle analizy polskich podręczników do nauki historii na poziomie gimnazjalnym, kierownik projektu: E. Głowacka – Sobiech, I. Chmura – Rutkowska.

2012-2013. Wykonawca. Polskie miejsca pamięci. Kierownictwo projektu: dr hab. Bartosz Korzeniewski (IEiAK IH UAM); prof. dr hab. Stefan Bednarek (IK U.Wroc.). Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.

2013-2015. Wykonawca. Interdyscyplinarny projekt badawczy: Gender w podręcznikach, Fundacja im. Stefana Batorego/Fundusze Norweskie w ramach PROGRAMU „Obywatele dla Demokracji”, kierownictwo: I. Chmura-Rutkowska, M. Duda, M. Mazurek, A. Sołtysiak-Łuczak, współwykonawca: I. Skórzyńska. 2014-2017. Narodowe Centrum Nauki, Program „Harmonia”: projekt we współpracy z partnerkami z Niemiec oraz Rumunii: Odbudować przeszłość, aby odzyskać przyszłość: Narracje życia kobiet w komunizmie, kierownik projektu: I. Skórzyńska, wykonawcy: A. Wachowiak, B. Jonda, C-F. Dobre.

2015. Kierownik. Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, projekt w ramach Polsko-Niemieckiego Seminarium Naukowego "DomOtwarty/DomZamknięty?". Edycja V Międzynarodowa Konferencja Naukowa Niepamięć wojny, Instytut Historii UAM we współpracy międzynarodowej (dr hab. prof. UAM B. Górczyńska-Przybyłowicz, prof. dr hab. A. Szpociński, dr J. Budzińska, prof. UAM dr hab. M. Bugajewski, prof. UAM dr hab. V. Julkowska, mgr M. Sawicki, prof. UAM dr hab. I. Skórzyńska – kierownik grantu).

2016 - 2017. Wykonawca. Grant Funduszu Wyszehradzkiego (Polska-Czechy-Węgry): Edukacja interkulturowa w krajach V4 w kontekście kryzysu migracyjnego kierowany przez: dr E. Kledzik oraz dr M. Praczyk.

Monografie
2002. Teatry poznańskich studentów (1953-1989). Historie. Konteksty. Interpretacje, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2002.

2010. Widowiska przeszłości. Alternatywne polityki pamięci 1989-2009, Wydawnictwo IH UAM, Poznań 2010.

2015. Z: I. Chmura-Rutkowska, E. Głowacka-Sobiech, "Niegodne historii?". O nieobecności i stereotypowych wizerunkach kobiet w świetle podręcznikowej narracji historycznej w gimnazjum, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

2016. Z: A. Wachowiak, Lokalne polityki pamięci. „Cmentarze Nieistniejących Cmentarzy” w Gdańsku i Wrocławiu, Wydawnictwo Instytutu Historii UAM, Poznań.

Redakcje/monografie współautorskie2001. Dialog(i) w kulturze, red. I. Skórzyńska, J. Ostrowska, Wydawnictwo EMPi2, Poznań 2001.

2007. Inscenizacje pamięci, red. I. Skorzyńska, Ch. Lavrence, C. Pépin, Wydawnictwo Poznańskie we współpracy z Chaire de recherche du Canada en histoire comparée de la mémoire, Université Laval Québec oraz Instytutem Historii UAM, Poznań.

2010. Doświadczenie i pamięć. Europa Środkowo-Wschodnia między przestrzenią doświadczenia i horyzontem oczekiwań, red. I. Skórzyńska, M. Kujawska, Wydawnictwo Instytutu Historii UAM, Poznań.

2012. Do zobaczenia za rok w Jerozolimie. Deportacje polskich Żydów w 1938 roku z Niemiec do Zbąszynia, See You Next Year in Jeruzalem. Deportations of Polish Jews from Germany to Zbąszyń in 1938, red. I. Skórzyńska, W. Olejniczak, Wydawnictwo Fundacji Tres, Zbąszyń – Poznań.

2012. Zbigniew Cynkutis. Aktor – animator twórczych procesów, wybór: J. Cynkutis, red. I. Skórzyńska, Wydawnictwo PWSFTviT, Łódź.

2010. Społeczeństwo PRL. Historia, red. S. Jankowiak, D. Skotarczak, I. Skórzyńska, Wydawnictwo IH UAM, Poznań.

2015. Społeczeństwo PRL. Kultura i pamięć, red. S. Jankowiak, D. Skotarczak, I. Skórzyńska, Wydawnictwo IH UAM, Poznań.

2013. Co Betty Friedan mówi dziś kobietom. Szkice, eseje i komentarze z kręgu gender studies, red. I. Skórzyńska A. Wachowiak, Wydawnictwo OR TWP.

2013. Historia ludzi. Historia dla ludzi. Krytyczny wymiar edukacji historycznej, red. I. Skórzyńska, I. Chmura – Rutkowska, E. Głowacka-Sobiech, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.

2014. DomOtwarty/DomZamknięty? Lekcje pogranicza. Europa Środkowo-Wschodnia (XX/XXI w.), red. I. Skórzyńska, A. Wachowiak, B. Górczyńska-Przybyłowicz, S. Jankowiak, K. Stryjkowski, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań.

2014. DomOtwarty/DomZamknięty?. Pogranicza wobec różnicy, red. I. Skórzyńska, Wydawnictwo Instytutu Historii UAM, Poznań.

2014. Kryzys definiensu regionalizmu w Polsce?, red. I. Skórzyńska, A. Wachowiak, W. Urbanik, Wydawnictwo Instytutu Historii UAM, Poznań.

2014. Performing the Past, red. I. Skórzyńska, Ch. Lavrence, Wydawnictwo Instytutu Historii UAM, Poznań.

2016. B. Jewsiewicki, Praca pamięci i historii. Studia z antropologii historycznej pamięci, red. M. Forycki, M. Bugajewski, I. Skórzyńska, Wydawnictwo Instytutu Historii UAM, Poznań.

2017. Ziemia skrywa kości. Zapomniane krajobrazy pamięci - cmentarze protestanckie w Wielkopolsce po 1945 roku , red. J. Kołacki, I. Skórzyńska, Wydawnictwo Instytutu Historii UAM, Poznań.

Artykuły w czasopismach naukowych i monografiach (wybór)I. Skórzyńska, I. Chmura-Rutkowska, E. Głowacka-Sobiech, „Niegodne historii”. O nieobecności kobiet w dziejach w kontekście analiz wybranych podręczników do nauki historii w Polsce. “Unworthy of History”: the Absence of Women in History in a Frame of Analysis the Selected History Textbooks in Poland, „Sensus Historiae”. Studia interdyscyplinarne, XIII (2013/4) (2013), ss. 47-71.

I. Skórzyńska, Historyk w świecie widowisk przeszłości, ROCZNIK ANTROPOLOGII HISTORII, III (2013/1(4) (2013), ss. 143-160.

I. Skórzyńska, B. Jonda, A. Wachowiak, C-F Dobre, Regaining the future by rebuilding the past? Women’s narratives of life during communism, „Sensus Historiae”. Studia Interdyscyplinarne, Vol. XVIII (2015/1) (2015), ss. 11-34.

I. Skórzyńska, A. Wachowiak, Działania obywatelskie w wymiarze regionalnym na Ziemiach Zachodnich i Północnych (ZZiP) Polski wobec historii pamięci niemieckiej. Jaka przeszłość dla przyszłości?, „Edukacja Humanistyczna”, 1(32) (2015), ss. 19-34.

2016. I. Skórzyńska, Commemoration du declenchement de la guerre a Westerplatte (1939-2009): etre politiques d'Etat et attentes de communates w Affrontements identitaires, tension politiques et luttes symboliques autour du passe, red. O. Ostriitchouk, P.I.E. Peter Lang.

2016. I. Skórzyńska, B. Jonda, A. Wachowiak, The Complexity of Relationship Between Researcher and Narrator Sharing the Same Experience of the Past w Biography in the Humanities. Differencies - Limits - Possibilities, red. P. Misiewicz, F. Mudzo, M. Sawicki, Wydawnictwo Instytutu Historii UAM, Poznań.

I. Skórzyńska, E. Głowacka-Sobiech, I. Chmura-Rutkowska, The critical orientation in research on historical school narrative and its relation with the history of women, „The Journal for Critical Education Policy Studies”, 15(1) (2017).

I. Skórzyńska, Wyjścia nie ma... Rzecz o teatrze pamięci Teatru NN, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa”, 3 (318) (2017).

2017. I. Skórzyńska, A. Wachowiak, Myth-Making and Myth-Breaking in Polish-German Relationships after II WW w Quest for the Suitable Past. w MYTHS AND MEMORY IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE , red. C-F. Dobre, C_E. Ghiţă, Central European University PRESS, Budapeszt.

Redakcja numerów monograficznych/bloków tematycznych czasopism naukowych„Sensus Historiae”. Studia interdyscyplinarne, O pamięci historycznej, 2011/4, red. M. Bugajewski, I. Skórzyńska.

„Sensus Historiae”. Studia interdyscyplinarne, O pamięci historycznej II, 2012/1, red. M. Bugajewski, I. Skórzyńska.

„Sensus Historiae”. Studia interdyscyplinarne, XIII (2013/4) (2013), red. I. Skórzyńska, blok tematyczny: „Dekolonizacja historii szkolnej”, ss. 11-135.

„Sensus Historiae”. Studia interdyscyplinarne, XVII (2014/4) (2014), red. M. Bugajewski, I. Skórzyńska, "Pamięci - Obrazy - Transgresje", ss. 8-281.

„Sensus Historiae”. Studia interdyscyplinarne, Vol. XVIII (2015/1) (2015), M. Bugajewski, I. Skórzyńska, „Pamięci - Obrazy - Transgresje II” (redakcja wspólna bloku tematycznego), ss. 7-287.

p/o kierownika Zakładu Dydaktyki Historii IH UAM (2007-2009)

p/o kierownika Studiów Podyplomowych Historii (2010 – 2011)

Opiekun naukowy Sekcji „Nowa humanistyka i edukacjia” 2002-2004 oraz Sekcji Turystyki Historycznej i Animacji Historii Koła Naukowego Historyków im. G. Labudy przy IH UAM (od 2010 do 2015)

Kierownik Zakładu Dydaktyki Historii IH UAM (od 2012)

Członek Wydziałowej Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia (2010-2012)

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia (od 2012)

Członek Komisji Rekrutacyjnej IH UAM (od 2000-2004; od 2006)

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej IH UAM (od 2013 do 2016)

Przewodnicząca Komisji Programowej IH UAM (od 2015 - 2017)

Członek Rady Muzeum UAM (od 2017)

Członek Rady Programowej półrocznika myśli społeczno-pedagogicznej „Edukacja Humanistyczna” (od 2013)

Członek komitetu naukowego „MemoScapes. Romanian Journal of Memory and Identity Studies” (od 2016).

Stypendium Młodych Twórców Prezydenta miasta Poznania (1993)

Nagroda zespołowa JM Rektora UAM III stopnia za osiągnięcia dydaktyczne (2001)

Stypendium postdoktoranckie w Chaire de recherche du Canada en Histoire comparée de la mémoire - Université Laval, Quebéc, Kanada - Pod kierunkiem prof. Bogumiła Jewsiewickiego (rok akademicki 2004-2005).

Nagroda indywidualna III stopnia JM Rektora UAM za osiągnięcia naukowe (2010)

Nagroda indywidualna III stopnia Rektora UAM za osiągnięcia organizacyjne (2014)

Medal Komisji Edukacji Narodowej.