prof. UAM dr hab.Irena Mamczak-Gadkowska

Obszary zainteresowań badawczych
Archiwoznawstwo
Teoria i metodyka archiwalna
Biografistyka
Źródłoznawstwo
Edukacja archiwalna
Regionalistyka

Wybrana bibliografia

Monografie, redakcje naukowe
Archiwa państwowe w II Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2006, ss. 432.
Dokumentacja masowa. Z problematyki kształtowania zasobu archiwalnego, pod red. I Mamczak-Gadkowskiej i K. Stryjkowskiego, Wydawnictwo Instytutu Historii UAM, Poznań 2012, ss. 242.
Nowe funkcje archiwów, pod red. I. Mamczak-Gadkowskiej i K. Stryjkowskiego, Wydawnictwo Instytutu Historii UAM, Poznań 2015, ss.220.
Współczesna dokumentacja - współczesne archiwa, red. I. Mamczak-Gadkowska, K. Stryjkowski, Wydawnictwo Instytutu Historii UAM, Poznań 2018, ss.172.
Metodyka i standardy opracowania archiwalnego. Rzeczywistość i potrzeby, red. I. Mamczak-Gadkowska, K. Stryjkowski,  Wydawnictwo Instytutu Historii UAM,  Poznań 2019, ss. 189.
Źródła do dziejów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza  w Poznaniu. Protokoły posiedzeń Senatu Uniwersytetu Poznańskiego 1919-1939, t. I. 19 VI 1919 – 17 VII 1925,  wydały A. Domalanus, I. Mamczak-Gadkowska, M. Sak, A. Wysokińska, Wydawnictwo Naukowe UAM,   Poznań 2019, ss. 859.
Źródła do dziejów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza  w Poznaniu. Protokoły posiedzeń Senatu Uniwersytetu Poznańskiego 1919-1939, t. II. 4 IX 1925 – 7 VII 1931 wydały A. Domalanus, I. Mamczak-Gadkowska, M. Sak, A. Wysokińska, Wydawnictwo Naukowe UAM,  Poznań 2020, ss. 764.    
100 lat polskich archiwów państwowych, pod red. I. Mamczak-Gadkowskiej, Wydział Historii UAM, Poznań 2020, ss. 251.

Artykuły w czasopismach i monografiach
Udział archiwistów poznańskich w krajowych i międzynarodowych zjazdach historycznych w okresie międzywojennym, „Poznański Rocznik Archiwalno- Historyczny”, R. VI/VII, Poznań 1999/2000, s.71-86.
Masahito Ando, Feng Huiling, Irena Mamczak-Gadkowska, Silvia Schenkolewski –Kroll, Theo H.P.M. Thomassen, WHAT STUDENTS IN ARCHIVAL SCIENCE LEARN a bibliography for teachers, International Council on Archives. Section for archival education and training, Tokio 2000.
Problematyka kształcenia archiwalnego na konferencjach Sekcji Edukacji i Szkolenia  Archiwalnego Międzynarodowej Rady Archiwów w latach 1996-2000, w: Archiwa i archiwiści w dobie społeczeństwa informacyjnego. Pamiętnik IV Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich, Szczecin, 12-13 września 2002, red. D. Nałęcz, t. 1, Toruń  2002,  s. 405-417.
Archiwa i służba archiwalna na ziemiach polskich w czasie I wojny światowej, w: Między wielką polityką a narodowym partykularyzmem, red. J. Kiwerska, B. Koszel, Poznań 2002, s. 493-506.
Opracowywanie materiałów archiwalnych z XIX-XX wieku (współautor), w: Metodyka pracy archiwalnej, red. S. Nawrocki, S. Sierpowski, Wyd. IV uzupełnione, Poznań 2001, s. 142-196 oraz Wyd. V, Poznań 2004.
Opracowywanie materiałów pozaaktowych (współautor), w: Metodyka pracy archiwalnej, red. S. Nawrocki, S. Sierpowski, Wyd. IV, uzupełnione, Poznań 2001, s.196-234 oraz Wyd. V, Poznań 2004.
Aktualne kierunki kształcenia archiwistów i archiwalnych badań naukowych na świecie w  
świetle badań opublikowanych przez Carola Couture’a, „Archeion”, t. 105, 2003, s. 14-23.
Rola i zadania Sekcji Edukacji Archiwalnej Międzynarodowej Rady Archiwum w kształceniu archiwistów, [w:] Archiwa w nowoczesnym społeczeństwie. Pamiętnik V Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich, Olsztyn 6-8 września 2007,  red. J. Poraziński, K. Stryjkowski, Warszawa 2008, s. 329-339.
Fotografie i filmy w archiwach, [w:] Media audiowizualne w warsztacie historyka, red. D. Skotarczak, Poznań 2008, s. 89-106.
I. Mamczak-Gadkowska, K. Stryjkowski, Deklaracja Bolońska a kształcenie archiwistów w Europie, [w:] Kształcenie archiwistów i zarządców dokumentacji w kontekście wdrażania Procesu Bolońskiego, Studia materiały konferencje Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, Poznań 2009, s 27-51.
Franciszek Paprocki, pierwszy kierownik Zakładu Archiwistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, „Archiwista Polski”, Nr 1(53)/2009, Rok XIV, Bydgoszcz 2009, s. 9-21.
Kierunki zmian w kształceniu archiwistów  na przełomie XX i XXI wieku, „Res Historica”, UMCS, t. 28. Problemy nauczania archiwistyki i jego dziejów w Polsce. Z okazji trzydziestolecia specjalności archiwistycznej w UMCS, red. J. Łosowski, Lublin 2009, s. 9 -21.
Dbałość o wizerunek archiwów polskich w 20-leciu międzywojennym, [w:] Public relations w archiwach,  red. M. Jabłońskiej, Poznań 2010, s. 65-87.
Refleksje na temat literatury do przedmiotu „Podstawy archiwistyki”,[w:] Kształcenie archiwistów i zarządców dokumentacji. Model kompetencji zawodowych, red. W. Kwiatkowska, Poznań 2010, s. 115-121.
„Archeion”. Tradycja i współczesność najstarszego polskiego czasopisma archiwalnego, [w:] Czasopisma naukowe bibliotek, archiwów, muzeów. Tradycje-role-perspektywy, red. A. Królczyk, Poznań 2010, s. 59-75.
Franciszek Paprocki [w:] Wybitni historycy wielkopolscy, pod red. J. Strzelczyka, Poznań 2010, s. 405-417.
Akten der Reichsuniversität Posen in den Archivbeständen der Adam-Mickiewicz-Universität, [w:] Biuletyn Polskiej Misji Historycznej, Bulletin der Polnischen Historischen Mission, Nr 6/2011, s. 168-186.
Problematyka archiwalna na powszechnych zjazdach  historyków polskich w okresie międzywojennym, [w:] Archiwistyka oraz problemy historii Polski, Polonii i dyplomacji  XX wieku. Księga jubileuszowa ofiarowana profesorowi Edwardowi Kołodziejowi w 70.
rocznicę  urodzin, Lublin 2011, s. 47-65.
Co zawdzięczamy archiwom z okresu dwudziestolecia międzywojennego?, [w:] Archiwa polskie wczoraj i dziś, Praca zbiorowa pod red. K. Kozłowskiego  i W. Stępniaka, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych , Warszawa 2012, s. 100-109.
60 lat Archiwum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, „Archiwista Polski”, R.   nr  4 (72) 2013, s. 37-51.
Z historii kształcenia archiwistów w Polsce. Niezrealizowane projekty kształcenia archiwalnego z pierwszych lat II Rzeczypospolitej, [w:] Z uczniami, kolegami i przyjaciółmi w świecie nauki. Prace dedykowane Profesorowi Bohdanowi Ryszewskiemu w osiemdziesiątą rocznicę urodzin, red. W. Chorążyczewski, A. Żeglińska, Olsztyn 2014, s. 239-255.
Czterdzieści lat studiów archiwistycznych na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, "Przegląd Archiwalno-Historyczny",  t. II, Poznań 2015, s. 7-20.
Doświadczenia poznańsko- toruńskiej współpracy w procesie kształcenia i doskonalenia zawodowego archiwistów, [w:] Zarządzanie dokumentacją archiwistyka i …koty. Księga jubileuszowa Profesor Haliny Robótki, red. R. Degen, M. Jabłońska, W. K. Roman, Warszawa 2016, s. 235-249.
I. Mamczak-Gadkowska, K. Stryjkowski, Zarządzanie dokumentacją na specjalności  archiwistyka i zarządzanie dokumentacją na uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, [w:] Zarządzanie dokumentacją. Badania i dydaktyka,  Biblioteka Zarządcy Dokumentacji, t. 7, pod red. R. Degena i M. Jabłońskiej, Wydawnictwo Naukowe UMK Toruń 2016, s. 139-155.
Rozwój szkolnictwa archiwalnego w Polsce w XX wieku, [w:] Archiwa Polski i Europy. Wspólne dziedzictwo różne doświadczenia, red. nauk. A. Kulecka, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2017, s. 197-213.
Zasada przynależności zespołowej w praktyce polskich archiwów państwowych. Wprowadzenie do problematyki, [w:] Zasada zespołowości w praktyce  archiwów państwowych. Studia i materiały, red. E. Rosowska, Wyd. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa  2017, s. 11-27.
Janusz Wiktor Staszewski. Historyk wojskowości i archiwista, [w:] Wokół metodyki archiwalnej, red. W. Chorążyczewski, A. Rosa, M. Zmudziński, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2018, s. 207-223.
Powstanie i rozwój sieci archiwów państwowych i naczelnych organów archiwalnych w niepodległej Polsce, [w:] Archiwa w Niepodległej 1919-1939. Stulecie archiwów państwowych, red. E. Rosowska, Wyd. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2019, s. 13-37.
Drogi do zawodu archiwisty kadry archiwalnej okresu międzywojennego, [w:] Archiwa bez granic. Pamiętnik VII Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich Kielce, 20-21 września 2017 r., red. W. Chorążyczewski i K. Stryjkowski, Warszawa 2019, s. 63-75.  
Józef Paczkowski (1861-1933), [w:] Historia na Uniwersytecie Poznańskim. Od Seminarium Historycznego do Instytutu Historii (1919-2019),  pod red. K. Balbuzy, J. Dobosza, D. Konieczki-Śliwińskiej, K. Kościelniaka, P. Matusika,  Instytut Historii UAM, Poznań 2019, s. 92-93.
Franciszek Paprocki (1911-1978), [w:] Historia na Uniwersytecie Poznańskim. Od Seminarium Historycznego do Instytutu Historii (1919-2019),  pod red. K. Balbuzy, J. Dobosza, D. Konieczki-Śliwińskiej, K. Kościelniaka, P. Matusika,  Instytut Historii UAM, Poznań 2019, s. 97- 99.
Archiwiści II Rzeczypospolitej w służbie państwa i społeczeństwa, „Przegląd Archiwalno-Historyczny”, t. VI, 2019, s. 97-113.
Koncepcje budowy sieci archiwalnej w okresie międzywojennym, [w:] 100 lat polskich archiwów państwowych, pod red. I. Mamczak-Gadkowskiej, Wydział Historii UAM Poznań 2020, s. 89-101.

Pełnione funkcje
Kierownik Zakładu Archiwistyki UAM -2012-2020.
Przewodnicząca Rady Archiwum UAM – 2002 - 2020
Wiceprzewodnicząca Sekcji Edukacji Archiwalnej SAP 2007-2017

Inne
Członkostwo w organizacjach, towarzystwach i gremiach naukowych:
Członek Stowarzyszenia Archiwistów Polskich od 1984 r.
Członek Polskiego Towarzystwa Historycznego
Członek Rady Naukowej PAN Archiwum w Warszawie na kadencję 2019-2022
Członek Rady Archiwalnej przy Ministrze Edukacji Narodowej 1998 – 2000
Członek Rady Naukowej czasopisma „Archeion” – od 2019 r.
Członek Rady Naukowej czasopisma „Przegląd Archiwalno-Historyczny”(wcześniej „Poznańskiego Rocznika Archiwalno-Historycznego”), od 2014 r.
Członek Kapituły Nagrody im. profesora Stanisława Nawrockiego dla archiwistów województwa wielkopolskiego.
Członek Sekcji Edukacji Archiwalnej i Szkolenia Międzynarodowej Rady Archiwów (International Council on Archives, Section for Archival Education and Training- ICA/SAE) od 1996 r. (w latach 1996-2000- członek Komitetu Wykonawczego ICA/SAE).
Członek Międzynarodowego Programu (Zespołu) ds. opracowania bibliografii archiwalnej dla nauczycieli archiwistyki. Program realizowany przez Sekcję Edukacji i Szkolenia archiwalnego Międzynarodowej Rady Archiwów (ICA/SAE), 1996-2000.
Członek Zespołu ds. Opracowania Historii Uniwersytetu w Poznaniu 2011-2019
Członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma „Archival Science”. International Journal on Record Information, Kluver Academic Publishers, 2001-2008

Nagrody
Nagroda indywidualna Rektora UAM za działalność naukową – 2006 r.
Nagroda  zespołowa Rektora UAM za osiągnięcia w pracy organizacyjnej – 2007 r.
Nagroda indywidualna Rektora UAM  za osiągnięcia w pracy organizacyjnej – 2018 r.

Odznaczenia
Medal Złoty za Długoletnią Służbę – 2016 r.