Prof. UAM dr hab.Igor Kraszewski

Historia nowożytna, zwłaszcza Polski oraz Francji w XVI i XVII wieku, genealogia dynastyczna i szlachecka; historia ustroju oraz stosunków między dworem a szlachtą; historia dworów i domów panujących w Europie; źródła ikonograficzne i muzyczne w historii nowożytnej; nauki pomocnicze historii (heraldyka polska i obca, sfragistyka, genealogia).

Edytorstwo akt sejmikowych w ramach projektów: kierownik grantu NPRH (nr 11H12051481) „Edycja źródłowa: Akta sejmikowe województw poznańskiego i kaliskiego. Lata 1632-1668. (panowanie Władysława IV i Jana II Kazimierza)”.

Artykuły

«L’élection vivente rege en Pologne aux XVIe et XVIIe siècles: l’effondrement d’un événement fondateur?», [w:] Explorations de la mémoire collective. Grands événements et mythes des origines. Actes du XIe colloque franco-polonais de l’Université Adam Mickiewicz de Poznań et de l’Université Marc Bloch de Strasbourg, Presses Universitaires de Strasbourg, 2004, s. 35-47.

«Portret sarmaty oświeconego», [w:] Barok. Historia-Literatura-Sztuka, XI/1 (21) 2004, Wyd. Neriton, Warszawa 2004, s. 87-104 (we współautorstwie z Maciejem Foryckim).

Encyclopaedia Britannica, t. 45, Poznań 2005, hasło autorskie «Walezjusze», s. 146-161, 4 tabl. gen.

Encyclopaedia Britannica, t. 49-suplement, Poznań 2005, hasło autorskie «Andegaweni», s. 15-37, 5 tabl. gen., bibliogr.

«Les mariages entre l’aristocratie et la noblesse française et polonaise au XVIIe siècle. Le problème d’égalité sociale des époux», [w:] Noblesse française et noblesse polonaise. Mémoire, identité, culture XVIe-XXe siècles, red. J. Dumanowski i M. Figeac, Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine, Pessac 2006, s. 315-326;

«Le programme idéologique de l’église du colège jésuite de Poznań dans la première moitié du XVIIIe siècle» [w:] Stratégies de la Contre-Réforme en France et en Pologne, red. Ch. Grell, M. Serwański, I. Kraszewski, Instytut Historii UAM, Poznań 2006, s. 161-172;

«Dynastia a Państwo. Tożsamość i rozbieżność polityki na przykładzie Rzeczypospolitej za panowania Jana Kazimierza», [w:] Spory o państwo w dobie nowożytnej. Między racją stanu a partykularyzmem, red. Z. Anusik, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007, s. 121-132;

La société des princes aux XVIIIe-XXe siècles, [w:] Religion et nation. Entre l’universel et les particularismes. Actes du XIVe colloque Poznań-Strasbourg, red. M. Forycki i M. Serwański, Instytut Historii UAM, Poznań 2008, s. 165-177.

Stolica po raz ostatni, czyli jak Szwedzi uczynili z Poznania siedzibę dworu królewskiego, w: Jak Czarniecki do Poznania, Wydawnictwo pokonferencyjne z konferencji Jak Czarniecki do Poznania, Poznań 26 IX 2008, Wyd. Miejskie, Poznań 2009, s. 37-66; ISBN 978-83-7503-073-0.

Les mariages entre la noblesse polonaise et française au XVIIIe siècle, w: Le rayonnement français en Europe centrale du XVIIe siècle à nos jours, Centre d’Etudes des Mondes Moderne et Contemporain, red. Olivier Chaline, Jarosław Dumanowski, Michel Figeac, Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine, Pessac, 2009, s. 241-258.

Antykrólewskie działania Jerzego Lubomirskiego w oczach Francji (1660-1664), w: Król a prawo stanów do oporu, Red. Mariusz Markiewicz, Edward Opaliński, Ryszard Skowron, Zamek Królewski na Wawelu, 2010, s. 259-270. ISBN 978-83-61866-16-9.

Tradycje heraldyczne akademickiego Poznania, Poznań 2011 (we współautorstwie z Pawłem Stróżykiem).

Wielkopolska i Poznań na przełomie XVI i XVII wieku, w: Wokół jezuickiej fundacji uniwersytetu z 1611 roku, red. D. Żołądź-Strzelczyk, Rafał Witkowski, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2011, s. 15-37. ISBN 978-83-232-2312-2.

Pieczęć herbowa królowej Ludwiki Marii jako zapis historii dynastycznej Gonzagów Niwerneńskich, w: Pieczęcie herbowe – herby na pieczęciach, red. Zenon Piech i Wojciech Drelicharz, DiG, Warszawa 2011, s. 87-108. ISBN 978-83-7181-674-1.

La création de l’aristocratie polonaise – les titres honorifiques et leur réception dans la société nobiliaire égalitaire. Les débuts difficiles, w: Polska-Francja-Europa. Studia z dziejów Polski i stosunków międzynarodowych, red. Maciej Forycki, Agnieszka Jakuboszczak, Jan Jurkiewicz, Igor Kraszewski, Mikołaj Pukianiec, Poznań 2011, s. 639-649. ISBN 838940795-5.

Tradycje heraldyczne akademickiego Poznania, w: Vivat Academia! 400 lat tradycji akademickich Poznania, Poznań 2012, s. 113-129; ISBN 978-83-7768-053-7 (we współautorstwie z Pawłem Stróżykiem).

Deputaci do Trybunału Koronnego w latach 1626-1646. Przyczynek prozopograficzny, w: „Trzeba dyscypliny – bez niej nie da się pasji składnie wyrazić…”. Studia z dziejów nowożytnych, Poznań 2012, s. 229-271. ISBN 978-83-63047-07-8.

Between politics and science: Pierre des Noyers – a correspondent of Johannes Hevelius at the Polish court w: Johannes Hevelius and His World. Astronomer, Cartographer, Philosopher and Correspondent, ed. Richard L. Kremer, Jarosław Włodarczyk, Studia Copernicana XLIV, Warsaw 2013, s. 213-229 (we współautorstwie z Chantal Grell).

Adiunkt

Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Historyków w IH UAM

Członek Komisji Programowej Instytutu Historii UAM

Członek Zarządu Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Historycznego

Sekretarz Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Heraldycznego

Stypendia

1990-1994 stypendysta Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci.

Listopad 2001 oraz październik-listopad 2002 stypendysta rządu Republiki Francuskiej.

Staże i kwerendy zagraniczne

Czerwiec 1999 na Université Marc Bloch de Strasbourg.

Październik 2007 na Université Paris VII Denis Diderot.

Listopad 2001, październik-listopad 2002, wrzesień 2007, luty 2010 w Archives du Musée Condé w Chantilly.