prof. UAM dr hab.Grzegorz Skrukwa

Historia Ukrainy XX-XXI wieku, w tym zwłaszcza historia Południa Ukrainy (regionu nadczarnomorskiego) oraz ukraińska rewolucja, wojna domowa i Ukraińska Republika Ludowa 1917-1921. Historia kształtowania się nowoczesnej ukraińskiej tożsamości narodowej. Historia najnowsza stosunków międzynarodowych na obszarze postradzieckim po 1991. Historia Europy Wschodniej i Środkowej w XX-XXI wieku

Monografie:

Skrukwa Grzegorz, Formacje wojskowe ukraińskiej „rewolucji narodowej” 1914-1921, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, ss. 718.

Skrukwa Grzegorz, O Czarnomorską Ukrainę: procesy narodowotwórcze w regionie nadczarnomorskim do 1921 roku w ukraińskiej perspektywie historycznej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2016, seria Historia, nr 229, ss. 494.

Redakcje naukowe:

Rewolucja w imię godności: ukraiński Euromajdan 2013-2014, red. G. Skrukwa i  M. Studenna-Skrukwa, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015, seria Poznańskie Studia Wschodoznawcze, nr 10, ss. 222.

Publikacje w czasopismach naukowych i pracach zbiorowych (wybór):

Skrukwa G., Nacja czy naród, ukraińska czy Ukrainy: w stronę rozstrzygnięć? „Czas Kultury” nr 2 (201), 2019, s. 98-105.

Skrukwa G., Rewizjonizm dziś: rewolucja rosyjska w świetle Krytycznego Słownika Rewolucji Rosyjskiej Edwarda Actona, Władimira Czerniajewa i Williama G. Rosenberga, w: Rok 1917 w Rosji: carat – rewolucja – nowa rzeczywistość, red. B. Garczyk, P. P. Repczyński, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2019, s. 453-469.

Skrukwa G.; "Za Rubikonem trzydziestki zaczynają się inne sprawy". Słoweńska kontestacja 1968-1972 i jej bohaterowie po latach, Czas Kultury, nr 2 (197), 2018, s. 48-54.

Skrukwa G.; Megawydarzenia sportowe na obszarze postradzieckim a kreowanie wizerunku państw-gospodarzy, „Przegląd Zachodni”, 2018 nr (4 (369), s. 117-132.

Skrukwa G., Krym w niepodległej Ukrainie: ojczyzna Tatarów Krymskich i obiekt rosyjskich aspiracji w: Ukraina: czas przemian po rewolucji godności, red. A. Furier, FNCE, Poznań 2017, s. 193-231.

Skrukwa G., ‘Masters of Situation': German and Austro-Hungarian Intervention in Ukraine in 1918 in the Light of Ukrainian Memoirs, Acta Poloniae Historica, 113 (2016), s. 37-64.

Skrukwa G., Pretorianie, korupcjonerzy i patrioci. Formacje siłowe państwa ukraińskiego w dobie Euromajdanu, w: Rewolucja w imię Godności: Ukraiński Euromajdan 2013-2014, red G. Skrukwa, M. Studenna-Skrukwa, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015, s. 130-158.

Skrukwa G., Radziecka plaża czarnomorska: między kolektywizmem a intymnością, w: Zmysłowy komunizm. Somatyczne doświadczenie epoki, red. M. Bogusławska, Z. Grębecka, R. Kulmiński, Libron, Warszawa-Kraków 2014

Skrukwa G., Ukrainians and the Black Sea. Nationalist Geography in the Post-Soviet Reality, “Sensus Historiae. OA Interdyscyplinary Journal”, vol. 12 (2013/3), http://www.sensus-historiae.amu.edu.pl/index.php/sensus/article/view/57/56

Skrukwa G. Partnership or Disrespect? The Republic of Moldova in Ukraine’s Policy at the Beginning of the 21st Century, w: Moldova: in Search of Its Own Place in Europe, ed. N. Cwicinskaja, P. Oleksy, Epigram, Bydgoszcz 2013, s. 40-54.

Skrukwa G., Udział Polski i Ukrainy w międzynarodowych operacjach i misjach wojskowych na rzecz pokoju (do 2001 roku), w: Ukraina – Polska – Unia Europejska. Polityczny, gospodarczy i społeczno-kulturalny wymiar współpracy, red. K. Jędraszczyk, O. Krasiwśkyj, W. Sobczak, Wydawnictwo PTPN, Poznań 2012, s. 165-186.

Skrukwa G, Ukraińska Halicka Armia podczas epidemii tyfusu (listopad 1919 – kwiecień 1920), w: Choroba i śmierć w perspektywie społecznej w XIII-XXI wieku, red. D. K. Chojecki, E. Włodarczyk, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2010, s. 301-319.

Skrukwa G., Daleki Wschód w badaniach Gwidona Sadkowskiego, w: Polskie ślady na Dalekim Wschodzie. Polacy w Harbinie, red. A. Furier, Książnica Pomorska, Szczecin 2008, s. 136-145.

Skrukwa G., Osyp Nazaruk – ukraiński polityk i publicysta wobec Polski i Polaków, „Гуманітарні Наукі. Науково-практичний журнал” 2008, nr 2 (16), s. 89-94.

2001-2004 „Formacje wojskowe ukraińskiej rewolucji narodowej 1914-1921”, Komitet Badań Naukowych, główny wykonawca

Członek rady programowej kierunku wschodoznawstwo
Członek Komitetu Głównego Konkursu Wiedzy o Europie Wschodniej, Syberii, Kaukazie i Azji Środkowej „Zostań Wschodoznawcą” (edycja 2019/2020 i poprzednie)
Wicedyrektor Instytutu Wschodniego ds. naukowych 2016-2019
Wicedyrektor Instytutu Wschodniego ds. dydaktycznych 2012-2016
P.o. wicedyrektora Instytutu Wschodniego ds. dydaktycznych 2010-2012

Nagroda indywidualna III stopnia Rektora UAM: 2014, 2017, 2019
Nagroda indywidualna II stopnia Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego: 2009

Członek Rady Naukowej serii Poznańskie Studia Wschodoznawcze
Członek rady redakcyjnej Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки» (V. N. Karazin Kharkiv National University Bulletin ‘History of Ukraine. Ukrainian Studies: Historical and Philosophical Sciences’)
Członek Rady Programowej Polsko-Ukraińskiego Forum Partnerstwa przy Ministrze Spraw Zagranicznych RP (od 2017)