prof. dr hab.Grzegorz Błaszczyk

Obszar zainteresowań badawczych:

W tej chwili kończę pracę nad tematem: Dorpatczycy. Studenci polscy na Uniwersytecie Dorpackim (Juriewskim) od 1802 do 1918 roku i ich dalsze losy. W ramach tego tematu przedstawiono również słuchaczy farmacji, pracowników naukowych, autorów dysertacji naukowych napisanych na tym Uniwersytecie i innych osób, Polaków, związanych w jakimś stopniu z tym Uniwersytetem w odrębnej publikacji. Osobna praca dotyczy jeszcze Litwinów na Uniwersytecie Dorpackim.

Drugim tematem badawczym, do którego wracam po kilkuletniej przerwie, to szlachta żmudzka od XVIII do początku XX wieku. Zamierzam kontynuować prace nad ciągiem dalszym herbarza szlachty żmudzkiej.

Najważniejsze publikacje:

Książki:

 1. Żmudź w XVII i XVIII wieku. Zaludnienie i struktura społeczna, Poznań 1985.
 2. Diecezja żmudzka od XV do początku XVII wieku. Ustrój, Poznań 1993.
 3. Litwa współczesna, Warszawa-Poznań 1992.
 4. Dzieje stosunków polsko-litewskich od czasów najdawniejszych do współczesności. T. 1: Trudne początki, Poznań 1998; T. 2: Od Krewa do Lublina, Poznań 2007.
 5. Litwa na przełomie średniowiecza i nowożytności 1492-1569, Poznań 2002.
 6. Herbarz szlachty żmudzkiej, Warszawa 2015-2016, T. 1-6.

Artykuły (wybór):

 1. Rzeczpospolita w latach 1569-1795. Węzłowe problemy stosunków polsko-litewskich, „Zapiski Historyczne”, T. 63: 1998 z. 1 s. 59-80.
 2. Pierwsi Polacy na Uniwersytecie Dorpsckim w latach 1802-1832, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, R. 52: 2007 nr ¾ s. 185-223.
 3. Polscy pracownicy naukowi na Uniwersytecie Dorpackim (Juriewskim) do początku XX wieku, w: Historia na źródłach oparta. Studia ofiarowane Profesorowi Tadeuszowi Srogoszowi w 65. rocznicę urodzin. Pod red. A. Stroynowskiego, Częstochowa 2017 s. 577-597.
 4. „Był na Żmudzi możny ród Billewiczów”. Zarys genealogii jednego rodu (XV-XIX wiek), w: Studia z dziejów Europy Wschodniej. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Arturowi Kijasowi w 70. rocznicę urodzin. Pod red. G. Błaszczyka i P. Kraszewskiego, Poznań 2010 s. 79-98.
 5. Narutowiczowie w dziejach Polski i Litwy, w: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos atodangos: profesoriaus M. Jučo 90-mečio jubiliejui skirtas mokslinių  straipsnių rinkinys. Sudarytojai: V. Dolinskas, R. Petrauskas, E. Rimša, Vilnius 2016 s. 579-590.
 6. Landsbergowie: Niemcy, Polacy, Litwini, w: Inter Regnum et Ducatum. Studia ofiarowane Profesorowi Janowi Tęgowskiemu w 70. rocznicę urodzin. Pod red. P. Guzowskiego, M. Liedke i K. Borody, Białystok 2018 s. 33-50.

Funkcje:

Członek Komisji Lituanistycznej PAN w Warszawie.