prof. dr hab.Ewa Domańska

website: www.ewadomanska.pl

Od 2002 roku visiting professor, Department of Anthropology/Archaeology Center, Stanford University; affiliated faculty of the Center for Russian, East European & Euroasian Studies – CREEES, Stanford University

- współczesna teoria i historia historiografii

- metodologia historii

- porównawcza teoria nauk humanistycznych i społecznych

- badania ekobójstwa i ludobójstwa

- historia nieantropocentryczna i nie-europejskie podejścia do przeszłości

Monografie:

Nekros. Wprowadzenie do ontologii martwego ciała. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017, ss. 370.

Redakcje naukowe:

Ekshumacje polityczne. Teoria i praktyka, red. Alexandra Staniewska i Ewa Domańska. Gdańsk: słowo / obraz terytoria, 2021 (w druku)

Hayden White w Polsce: fakty, krytyka, recepcja, red. Ewa Domańska, Edward Skibiński, Paweł Stróżyk. Kraków: Universitas, 2019, ss. 368.

Jerzy Topolski, Teoretyczne problemy wiedzy historycznej. Antologia, wybrała, do druku przygotowała i wstępem opatrzyła Ewa Domańska. Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2016, ss. 345.

Artykuły naukowe i rozdziały w monografiach zbiorowych:

Unbinding from Humanity: Nandipha Mntambo's Europa and the Limits of History and Identity. "Journal of the Philosophy of History", vol. 14, 2020: 310–336.

Dekonstruktywistyczne podejście do przeszłości. „Historyka", vol. 50, 2020: 131-155.

The Environmental History of Mass Graves. “Journal of Genocide Research”, vol. 22, nr 2, 2020: 241-255 (numer tematyczny: “Environmental History of the Holocaust”, red. Ewa Domańska i Jacek Małczyński)

The Paradigm Shift in the Contemporary Humanities and Social Sciences, w: Philosophy of History: Twenty-First-Century Perspectives, red. Jouni-Matti Kuukkanen. Oxford, London, New York: Bloomsbury, 2020: 180-197 (w j. pol.: Luka paradygmatyczna we współczesnej humanistyce, w: Mody. Teorie i praktyki, red. Elżbieta Winiecka. Poznań: Wydawnictwo PTPN, 2018: 17-32).

Theory as the practice of freedom: Hayden White in East-Central Europe. “Rethinking History”, vol. 23, nr 4, 2019: 558-564 (sekcja tematyczna: “Globalizing Hayden White”, red. Ewa Domańska and María Inés La Greca).

Is This Stone Alive? Prefiguring the Future Role of Archaeology. “Norwegian Archaeological Review”, vol. 51, nr 1-2, 2018: 22-35.

Nekrohumanistyka. „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa”, nr 4, 2018: 321-329.

Posthumanist History (oraz dyskusja: Dominick LaCapra, “Comment on Posthumanist History” i Ewa Domanska, “Reply to Dominick LaCapra”, w: Debating New Approaches to History, ed. by Peter Burke and Marek Tamm.  Bloomsbury 2018: 327-352.

Gleba cmentarna jako dziedzictwo, w: Dziedzictwo we współczesnym świecie, red. Arkadiusz Marciniak, Michał Pawleta, Kornelia Kajda. Kraków: Universitas, 2018: 73-87.

Affirmative Humanities. “Dějiny–teorie–kritika” [History–Theory–Criticism], nr 1, 2018: 9-26.

Animal History. “History and Theory”, vol. 56, nr 2, June 2017: 267-287 [w j. pol.: Historia zwierząt. „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa”, nr 3-4, 2016: 322-331]

Sprawiedliwość epistemiczna w humanistyce zaangażowanej. Teksty Drugie, nr 1, 2017: 41–59.

Kierunki rozwoju strategii badawczych w historii najnowszej, w: Klio na wolności. Historiografia dziejów najnowszych po 1989 roku, red. Marcin Kruszyński, Sławomir Łukasiewicz, Mariusz Mazur, Sławomir Poleszak, Piotr Witek, Lublin: IPN, 2016: 215-225.

Semiofory i pneumatofory w perspektywie biohumanistycznej. (Przypadek korzeni oddechowych Cypryśnika Błotnego), w: Wśród ludzi, rzeczy i znaków. Krzysztofowi Pomianowi w darze, red. Andrzej Mencwel, Jacek Migasiński, Paweł Rodak, Małgorzata Szpakowska. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2016: 347-363.

Historia w kontekście posthumanistyki. „Historyka”, vol. 45, 2015: 5-21 (numer tematyczny: „Historia w kontekście posthumanistyki”, red. Ewa Domańska)

Hayden White and Liberation Historiography. “Rethinking History”, vol. 19, nr 4, 2015: 640-650.

kursy / sylabusy

http://ewa.home.amu.edu.pl/zajecia_index.htm

http://ewadomanska.pl/

2011-2014 - The René Girard distinguished lecture series – Imitatio, USA [kierownik grantu]

2012-2014 – laureatka programu Mistrz, FNP. Projekt „Historia ratownicza” [kierownik grantu]

2014-2016 – OPUS 6 (NCN) „Nekros: wprowadzenie do ontologii martwego ciała” [kierownik grantu]

2016-2017 – research fellow międzynarodowego grantu “After Discourse: Things, Archaeology and Heritage in the 21th Century” (Norwegian Academy of Science and Letters) [uczestnik grantu]

2017-2021 - member of the panel of external scholars – międzynarodowy grant “Unruly Heritage: An Archaeology of the Anthropocene”, The Arctic University of Norway (The Norwegian Research Council / FRIPRO Toppforsk)

2018–2021 - member of an International Advisory Panel – międzynarodowego projektu “My Favourite Things: Material Culture Archives, Cultural Heritage and Meaning”, The Centre for Microhistorical Research at the Institute of History, University of Iceland (The Icelandic Research Fund)

2019-2022 - Core Concepts of Historical Thinking – Fundacja Nauki Polskiej (FNP) "TEAM grant” [uczestnik grantu]

2017 – nagroda Rektora UAM I stopnia za osiągnięcia w pracy organizacyjnej

2018 - nominacja do nagrody im. Jana Długosza za książkę Nekros. Wprowadzenie do ontologii martwego ciała (Wydawnictwo Naukowe PWN 2017)

2018 – stypendium naukowe Rektora UAM za wybitne osiągnięcia w pracy naukowej w roku 2017

2020 - nagroda Rektora UAM I stopnia za wybitny dorobek publikacyjny  w roku 2019

2020 – członek korespondent Polskiej Akademii Nauk

2015 - członek Komitetu Nauk o Kulturze PAN

2016 - członek Komitetu Nauk Historycznych PAN

2015 – przewodnicząca „International Commission for the Theory and History of Historiography”

2020 – przewodnicząca Komisji Teorii i Historii Historiografii oraz Metodologii Historii przy Komitecie Nauk Historycznych PAN

2020 - członek a Permanent External Committee for Scientific Advice (CEPAC). Institute of Contemporary History (IHC), a research centre of the Universidade Nova de Lisboa (in Lisbon) and the University of Évora. Portugalia

2014-2016 – członek Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

2016 - członek Komitetu Organizacyjnego XXIII Międzynarodowego Kongresu Nauk Historycznych (Poznań 2020)

2011 - Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

2012 - Towarzystwo Historiograficzne

2013 - Polskie Towarzystwo Historyczne

stypendystka Fundacji Fulbrighta (University of California at Berkeley, 1995-1996);

stypendystka Fundacji Kościuszkowskiej (Stanford University, 2000-2001);

fellow of The School of Criticism and Theory, Cornell University (1998);

fellow of The Center of Cultural Studies, University of California at Santa Cruz (1997);

Civic Education Project Fellow (1999-2002);

fellow of The Netherlands Organization for International Cooperation in Higher Education, Rijksuniversiteit Groningen (1992-1993).

Członek Komitetu Redakcyjnego serii wydawniczej „Nowa Humanistyka", Instytut Badan Literackich PAN

Członek rad redakcyjnych i naukowych czasopism, m.in.:

"Storia della Soriografia" (Włochy);

„Teksty Drugie" (Polska);

„Historyka" (Polska);

Kwartalnik Historyczny (Polska);

„Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки" (Ukraina);

„Frontiers of Historiography" (Chiny);

„Journal of Interdisciplinary Crossroad" (Indie);

„Porównania" (Polska);

„História da Historiografia" (Brazylia);

„Journal of History & Thought" (Chiny);

„Forum Historiae" (Czechy);

„Białostockie Studia Literaturoznawcze" (Polska);

„Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies" (Polska);

„Narracje o Zagładzie" (Polska);

"Norwegian Archaeological Review" (Norwegia);

„Artium Questiones" (Polska);

„Dějiny - Teorie – Kritika / History - Theory – Criticism (Czechy),

„Humanistyka i Przyrodoznawstwo" (Polska).