prof. UAM dr hab.Dariusz Andrzej Sikorski

Historia Polski wczesnego średniowiecza do XII w.

Historia powszechna wczesnego średniowiecza zwłaszcza Słowiańszczyzny zachodniej, Francji, Niemiec i Wysp Brytyjskich.

Archeologia w warsztacie badawczym historyka

Metodologia historii

Historia historiografii

Kościół w Polsce za Mieszka I i Bolesława Chrobrego. Rozważania nad granicami poznania historycznego, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2011, ss. 571, wyd. II popr. Poznań 2013, ss. 596.

Początki Kościoła w Polsce. Wybrane problemy, Wydawnictwo PTPN, Poznań 2012, ss. 340.

Wczesnopiastowska architektura sakralna (jako źródło historyczne do dziejów Kościoła w Polsce), Wydawnictwo PTPN, Poznań 2012, ss. 223.

Anglosasi i wpływy anglosaskie w skryptoriach karolińskich do końca IX wieku (Studium paleograficzno-kodykologiczne), Wydawnictwo Instytutu Historii UAM, Poznań 2005 ss. 413+CD-ROM.

Vademecum historyka mediewisty, red. J. Nikodem, D. Sikorski, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2012.

- Archeologia i historia we wzajemnych relacjach i praktyce naukowej badaczy wczesnego średniowiecza, [w:] Archaeologia versus historiam – Historia versus archaeologiam, red. M. Brzostowicz, M. Przybył, D.A. Sikorski, Wydawnictwo PTPN 2012, s. 49-78.

Od pogańskich sanktuariów do chrześcijańskich kościołów na Słowiańszczyźnie Zachodniej, [w:] Sacrum pogańskie - sacrum chrześcijańskie. Kontynuacja miejsc kultu we wczesnośredniowiecznej Europie Środkowej, red. K. Bracha, C. Hadamik, Wyd. DiG Warszawa 2010, s. 405-427.

Współautorstwo: Grzegorz z Tours, Historie (Historia Franków), tł. K. Liman, T. Richter, wstęp, opracowanie, komentarz Dariusz A. Sikorski, Kraków-Tyniec 2002, Wydawnictwo Benedyktynów, ss. 491, wyd. II popr. 2012, s. 544.

Jak historyk potyka się o antropologię historyczną, Kwartalnik Historyczny, 118:3(2011), s.485-510.

Powstanie państwa Piastów w świetle najnowszych badań archeologii średniowiecznej, Roczniki Historyczne, 57(2011), s. 205-228.

Pełna bibliografia i teksty do pobrania na stronie http://www.mediewistyka.amu.edu.pl w aplecie Pracownicy i doktoranci oraz teksty do pobrania na stronie http://pl.scribd.com.

Nagroda Klio za 2011

Nagroda rektora III stopnia 2012

sekretarz II Wydziału Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

Instytut Kaszubski w Gdańsku