prof. UAM dr hab.Damian Szymczak

Obszary zainteresowań badawczych:

Dzieje Galicji i monarchii habsburskiej w XIX w., Dzieje Wielkopolski w XIX w., Historia I wojny światowej, dzieje instytucji politycznych, dzieje myśli politycznej.

Wybrana bibliografia:

Książki:

D. Szymczak, Między Habsburgami a Hohenzollernami. Rywalizacja niemiecko - austro-węgierska w okresie I wojny światowej a odbudowa państwa polskiego, Kraków 2009.

D. Szymczak, „Galicyjska ambasada” w Wiedniu. Dzieje ministerstwa dla Galicji 1871-1918, Poznań 2013.

Rozdział w monografiach:

D. Szymczak, Gniezno w latach 1793-1918, w: Dzieje Gniezna pierwszej stolicy Polski, pod red. J. Dobosza, Gniezno 2016.

D. Szymczak, Sojusznicy i rywale, polityka i okupacja. Austro-Węgry i Rzesza niemiecka w Królestwie Polskim w okresie I wojny światowej, w: Pierwsza niemiecka okupacja. Królestwo Polskie i kresy wschodnie pod okupacją mocarstw centralnych 1914-1918, pod red. G. Kucharczyka, Warszawa 2019.

Artykuły:

D. Szymczak, Między Wiedniem, Lwowem a Siemianówką. Dawid Abrahamowicz w życiu polityczno-społecznym Galicji i monarchii habsburskiej w: Znani i nieznani dziewiętnastowiecznego Lwowa. Studia i materiały, t. 4, red. L. Michalska-Bracha, M. Przeniosło, Kielce 2014.

D. Szymczak, Najważniejszy gość Bazaru. Paderewski, Bazar i powstanie wielkopolskie, w: „Kronika Miasta Poznania”, nr 4/2015.

D. Szymczak, Viribus unitis? Blaski i cienie Izby Poselskiej przedlitawskiej Rady Państwa (1861–1918), w: Europa Środkowa, Bałkany i Polacy. Studia ofiarowane Profesorowi Antoniemu Cetnarowiczowi, pod red. J. Pezdy i S. Pijaja, Kraków 2017.

D. Szymczak, „Wir können hinter den Deutschen nicht zurückbleiben”. Sprawa polska a polityczne i propagandowe działania władz monarchii habsburskiej w czasie I wojny światowej w: Kwestia polska w propagandzie w okresie pierwszej wojny światowej, pod red. W. Molika, T. Schramma, D. Szymczaka, Poznań 2018.

D. Szymczak, Nad modrym Dunajem. Refleksje o życiu codziennym polskich polityków w Wiedniu w okresie konstytucyjnym 1861–1914, w: Galicja. Studia i materiały. 4/2018.

Pełnione funkcje:

Członek zarządu Poznańskiego Towarzystwa Nauk.

Członek zarządu Polsko-Czeskiego Towarzystwa Naukowego.

Członek zarządu poznańskiego oddziału PTH.

Członek redakcji polsko-czeskiego czasopisma historycznego „Historia Slavorum Occidentis”.

Opiekun naukowy Sekcji Myśli i Kultury Politycznej SKNH UAM.

Inne:

Prowadzenie wykładów w ramach tzw. klas akademickich, udział w projekcie Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020 jako opiekun dydaktyczny Ligi Przedmiotowej - Liga Historyczna, współpraca z Kancelarią Sejmu RP przy projektach edukacyjno-popularyzatorskich, sekretarzowanie konferencjom naukowym, stypendia zagraniczne w Austrii, Niemczech, pobyty w ramach wymiany międzyuczelnianej w Niemczech, Czechach, Austrii. Udział w projekcie grantowym NPRH realizowanym przy IH PAN.