prof. UAM dr hab.Bernadetta Manyś

Dyżur:

w miesiącu lipiec-wrzesień (on-line): wtorek 10.00-11.00

tel. kom. 539535057 (tylko w godz. dyżuru)

Pełnione funkcje:

Pełnomocniczka Prodziekan ds. studenckich i kształcenia w zakresie spraw dydaktycznych

Pełnomocniczka Prodziekan ds. studenckich i kształcenia w zakresie wsparcia studentów z niepełnosprawnościami.

Koordynatorka na Wydziale Historii ds. Współpracy z Poradnią Rozwoju i Wsparcia Psychicznego UAM.

Członkini Rady programowej kierunku Gospodarka i ekonomia w dziejach.

Sekretarz Komitetu Okręgowego Olimpiady Historycznej w Poznaniu.

Sekretarz Kapituły Nagrody im. K. Tymienieckiego przyznawanej za napisanie najlepszej pracy licencjackiej i magisterskiej w Instytucie Historii UAM, a teraz Wydziale Historii.

Zainteresowania badawcze:

Dzieje powszechne oraz dzieje Polski w czasach nowożytnych, zwłaszcza historia Wielkiego Księstwa Litewskiego, historia obyczajowości w XVII i XVIII wieku oraz historia kobiet.

Publikacje:

 1. Manyś Bernadetta, XVIII a. pirmosios pusės Vilniaus magistrato mokesčių registrai kaip Vilniaus amatininkų tyrimo šaltinis, „Lietuvos istorijos metraštis”, 2018/2, (2018), s. 145-167.
 2. Manyś Bernadetta, Testamenty wileńskich rzemieślników z I połowy XVIII wieku świadectwem historii jednostki i wspólnoty, w: Historia – Pamięć – tożsamość w edukacji humanistycznej, t. 5: Człowiek jako świadek historii. Studia historyczne, red. B. Popiołek, A. Chłosta-Sikorska, A. Słaby, Kraków 2019, s. 59-75.
 3. Manyś Bernadetta, Więzi emocjonalne między małżonkami w testamentach mieszkańców Wilna i jego okolic z lat 1733-1763, w: Kobieta i mężczyzna jedna przestrzeń – dwa światy, red. B. Popiołek, A. Chłosta-Sikorska, M. Gadocha, Warszawa 2015, s. 95-106.
 4. Manyś Bernadetta, Wileńska „kronika kryminalna” w prasie informacyjnej doby saskiej, w: Przestępczość kryminalna w Europie Środkowej i Wschodniej w XVI-XVIII w., red. P. Klint, D. Wojtucki, Łódź-Wrocław 2017, s. 168-182.
 5. Manyś Bernadetta, Dwa XVIII-wieczne diariusze wileńskiego kościoła pw. św. św. Janów. Edycja źródłowa i opracowanie, cz. 1: Diarius actorum parochiae Vilnensis, Biblioteczka Źródłoznawcy nr 8, Poznań 2018, ss. 192.
 6. Manyś Bernadetta, Vilniaus Šv. Jonų bažnyčios 1742 m. dienoraščio tyrimai ir teksto ištrauka, „Lietuvos istorijos metraštis”, 2016/1, (2016), s. 111-120.
 7. Manyś Bernadetta, Dwa XVIII-wieczne diariusze wileńskiego kościoła pw. św. św. Janów. Edycja źródłowa i opracowanie, cz. 2: Dyjariusz albo notacyje roku całego, to jest 1742, Poznań 2018, ss. 244.
 8. Manyś Bernadetta, Tajemnica relikwii św. Lucyda, czyli o obchodach okolicznościowych świąt sakralnych w Wilnie w czasach Augusta III. Przyczynek do badań, „Czas Przeszły. Poznańskie studia historyczne”, t. 3 (2016), s. 31-47.
 9. Manyś Bernadetta, Wileńskie aniwersarze imienin Augusta III w świetle prasy informacyjnej z epoki. Opracowanie i edycja źródłowa, Biblioteczka Źródłoznawcy nr 6, Poznań 2016, ss. 191.
 10. Manyś Bernadetta, Gedulingos iškilmės Vilniuje po Marijos Juzefos ir Augusto III mirties, „Lietuvos istorijos metraštis”, 2014/1, (2015), s. 37-46.
 11. Manyś Bernadetta, L’espace public de la ville de Vilnus à l’époque moderne, w: Cultures en transit dans l’espace urbain: cœxistence, hybridation, métissage, red. A. Jakuboszczak, M. Forycki, M. Serwański, P. Werly, Poznań-Strasbourg 2017, s. 77-87.
 12. Manyś Bernadetta,На маргінесі досліджень Віленської академії, або кілька слів про відображення публічних доказів вмінь, діалогів і експериментів на шпальтах “Курєра Польскєго”, „Дриновьский сбырник”, т. 11, Видавництво БАН імені проф. Марина Дринова, Софiя – Харкiв 2018, s. 70-79.
 13. Manyś Bernadetta, 1760 metų gaisro Vilniuje pasekmės, remiantis Kurier Litewski pranešimais, „Lietuvos istorijos metraštis”, 2017/2, (2018), s. 167-180.
 14. Manyś Bernadetta, Wjazd na województwo wileńskie Michała Kazimierza Radziwiłła „Rybeńki” jako przykład specyfiki kultury dworów magnackich w Wielkim Księstwie Litewskim, w: Europejski Wiek Osiemnasty. Uniwersalizm myśli, różnorodność dróg. Studia i materiały, red. M. Dębowski, A. Grześkowiak-Krwawicz, M. Zwierzykowski, Kraków 2013, s. 307-320.
 15. Manyś Bernadetta, 2013, recenzja: Wilnianie. Żywoty siedemnastowieczne, opracował, wstępem i komentarzem opatrzył David Frick, Warszawa 2008, Wydawnictwo Przeglądu Wschodniego i Studium Europy Wschodniej, (seria „Bibliotheca Europae Orientalis”, t. XXXII), ss. 663, „Lituano-Slavica Posnaniensia. Studia historia”, XIV (2013), s. 241-245.
 16. Manyś Bernadetta, 2013, artykuł recenzyjny: O „tekstach”, Wilnie i wilnianach słów kilka...(artykuł recenzyjny poświęcony książce Jakuba Niedźwiedzia Kultura Literacka Wilna (1323-1655). Retoryczna organizacja miasta, Wyd. UNIVERSITAS, Kraków 2012, ss. 500, „Klio”, t. 25, 2013/2, s. 269-276.
 17. Manyś Bernadetta, Napierała Katarzyna, 2013, La propagande comme outil du jeu politique. Catherine II et ses pratiques de propagande en Pologne et en France dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, w: Jeux et sports de la Renaissance à nos jours, red. M. Forycki, A. Jakuboszczak, M. Serwański, Poznań 2013, s. 207-223.
 18. Manyś Bernadetta, 2013, Ingres biskupa Ignacego Jakuba Massalskiego jako przykład uroczystości okolicznościowej obchodzonej w Wilnie w czasach Augusta III, „Lituano-Slavica Posnaniensia. Studia historia”, XVI (1) (2013), s. 153-170.
 19. Manyś Bernadetta, 2013, Od Ostrej Bramy do Zamku Wielkich Książąt Litewskich, czyli słów kilka o przestrzeni ceremonialnej w stolicy Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVIII wieku, w: «Powtórka przed…» VII Spotkania z historią dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, red. J. Dobosz, D. Konieczka-Śliwińska, Poznań 2013, s. 137-139 (konspekt warsztatów).
 20. Manyś Bernadetta, 2014, Recepcja obrzędowości dworu polskiego w świetle Relacji historycznej o Polsce Gasparda de Tandeʼa, „Sensus Historiae. Studia interdyscyplinarne”, vol. XVI (2014/3), s. 37-48.
 21. Manyś Bernadetta, 2014, Za wojny, niepokoje oraz upadek państwa oskarżamy ciebie JW królu Stanisławie Auguście Poniatowski – sąd nad postacią, czyli na akademickiej wokandzie, w: «Powtórka przed…» VIII Spotkania z historią dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, red. J. Dobosz, D. Konieczka-Śliwińska, Poznań 2014, s. 126-127 (konspekt warsztatów).
 22. Manyś Bernadetta, 2015, „Wileński świat” Zygmunta Augusta w monografii miasta pióra Józefa Ignacego Kraszewskiego, „Studia Europaea Gniesnensia”, 12/2015, s. 275-294.
 23. Manyś Bernadetta, 2015, Staropolski obraz małżeństwa „idealnego” na przykładzie relacji Michała Kazimierza Radziwiłła „Rybeńki” i Franciszki Urszuli z Wiśniowieckich z lat 1725-1734, w: Miłość w kulturze polskiej, t. 1, red. W. Łysiak, Poznań 2015, s. 91-100.
 24. Manyś Bernadetta, 2015, XVIII-wieczne uroczystości okolicznościowe w Wilnie, czyli święta wśród Polaków, Litwinów, Rusinów, Niemców, Tatarów, Żydów, Karaimów, w: «Powtórka przed…» IX Spotkania z historią dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, red. J. Dobosz, D. Konieczka-Śliwińska, Poznań 2015, s. 113-114 (konspekt warsztatów).
 25. Manyś Bernadetta, 2016, Przyczynek do badań nad rolą i funkcją lasów w XVIII-wiecznych dobrach radziwiłłowskich w Wielkim Księstwie Litewskim, „Studia i materiały Ośrodka Kultury Leśnej”, 15 (2016), s. 159-178.
 26. Manyś Bernadetta, 2016, Radości i troski Anny z Mycielskich Radziwiłłowej w listach do męża Michała Kazimierza Radziwiłła „Rybeńki”, w: Kobiece kręgi korespondencyjne w XVII-XIX wieku, red. B. Popiołek, U. Kicińska, A. Słaby, Warszawa 2016, s. 171-186.
 27. Manyś Bernadetta, Jakuboszczak Agnieszka, 2016, Obraz małżeństwa Anny z Mycielskich i Michała Kazimierza Radziwiłła „Rybeńki” w listach „drugiej pani na Nieświeżu” z lat 1754-1762, w: Wokół Wielkiego Księstwa Litewskiego i jego tradycji, red. B. Manyś, M. Zwierzykowski, Poznań 2016, s. 185-200.
 28. Manyś Bernadetta, Zwierzykowski Michał, 2016, współredagowanie zbioru: w: Wokół Wielkiego Księstwa Litewskiego i jego tradycji, red. B. Manyś, M. Zwierzykowski, Poznań 2016, ss. 369.
 29. Manyś Bernadetta, 2016, „Obraz chrystianizacji Litwy w wileńskich legendach”, w: «Powtórka przed…» X Spotkania z historią dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, red. J. Dobosz, D. Konieczka-Śliwińska, Poznań 2016, s. 126-127 (konspekt warsztatów).
 30. Manyś Bernadetta, 2017, Słów kilka o mieszczaństwie doby wszesnonowożytnej (XVI-XVIII w.) na przykładzie Poznania, „Kronika Miasta Poznania”, 2017/4, s. 37-50.
 31. Manyś Bernadetta, 2017, «Jak się ty tam będziesz weselić, to i ja tu będę wesoła». O świętach i świętowaniu w korespondencji Anny z Mycielskich Radziwiłłowej z lat 1754-1762, w: Staropolski ogląd świata. Nulla dies sine Linea. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogdanowi Rokowi w 70. rocznicę urodzin, red. E. Kościk, F. Wolański, R. Żerelik, Toruń 2017, s. 159-172.
 32. Manyś Bernadetta, 2017, Relacje Anny z Mycielskich z dziećmi w świetle listów „drugiej pani na Nieświeżu” z lat 1754-1762, „Acta Anniversaria. Collectione of academic papers of National Historical and Cultural Museum-Reserve „Niasvizh”, 3/2015 (2017), s. 38-53.
 33. Manyś Bernadetta, Smaki i gusta kulinarne w sarmackiej kuchni wileńskich zakonników w dobie saskiej, w: Staropolski ogląd świata. Sarmacki sensualizm, red. F. Wolański, Toruń 2017, s. 219-230.
 34. Manyś Bernadetta, 2017, recenzja: M. Liedke, Rodzina magnacka w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI-XVIII wieku. Studium demograficzno-społeczne, wyd. Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, Białystok 2016, ss. 436, „Zapiski Historyczne”, 82/3, (2017), s. 153-161.
 35. Manyś Bernadetta, 2018, Ostrygi, aksamity i tajemnicza „czapeczka”, czyli codzienne rozterki Anny z Mycielskich Radziwiłłowej w świetle jej listów z lat 1754-1762, w: Dom codzienność i święto. Przestrzeń domowa – ludzie i rzeczy. Studia historyczno-antropologiczne, red. B. Popiołek, A. Chłosta-Sikorska, M. Gadocha, Kraków 2018, s. 104-113.
 36. Manyś Bernadetta, 2018, Ciążowe perypetie Anny z Mycielskich Radziwiłłowej jako przykład problemów zdrowia reprodukcyjnego kobiet żyjących w XVIII stuleciu, w: Problemy zdrowia reprodukcyjnego kobiet, t. 2: Wybrane problemy zdrowia reprodukcyjnego kobiet w relacji do biologii i kultury, red. B. Płonka-Syroka, A. Szlagowska, Wrocław 2018, s. 53-70.
 37. Manyś Bernadetta, Jakuboszczak Agnieszka, 2018, Le trésor de la campagne polono-lithuanienne: les forêts de la noblesse en République des Deux Nations au XVIIIe siècle, w: „Les campagnes et leurs paysages. Histoire et imaginaire, des origines aux problématiques actuelles”, red. M. Forycki, A. Jakuboszczak, M. Serwański, P. Werly, Poznań-Strasbourg 2018, s. 103-114.
 38. Manyś Bernadetta, 2018, recenzja: M. Liedke, Rodzina magnacka w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI-XVIII wieku. Studium demograficzno-społeczne, wyd. Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, Białystok 2016, ss. 436, „Lietuvos istorijos metraštis”, 2017/2, (2018), s. 189-196.
 39. Manyś Bernadetta, 2018, recenzja: Testamenty w księgach miejskich wileńskich z XVI i XVII wieku. Katalog, oprac. Kamil Frejlich, Wydawnictwo Semper, Warszawa 2017 (Katalogi Testamentów Mieszkańców Miast z Terenów Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego do 1795 roku, I), ss. 99, „Przegląd Historyczny”, z. 1 (2018), s. 165-167.
 40. Manyś Bernadetta, 2018, recenzja: A. Penkała, Przeciw prawu, tradycji i obyczajowi. Sprawy procesowe szlacheckich małżeństw w księgach sądów grodzkich z terenu województwa krakowskiego w czasach saskich, Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, Kraków 2017, ss. 195, „Klio”, 46, 2018/3, s. 196-204.
 41. Manyś Bernadetta, 2019, O problemach zdrowotnych magnackich dzieci w XVIII w. na przykładzie potomstwa Michała Kazimierza Radziwiłła zw. „Rybeńko” i Anny z Mycielskich Radziwiłłowej, „Medycyna Nowożytna. Studia nad kulturą medyczną”, t. 24 (2018), z. 2, s. 85-102.
 42. Manyś Bernadetta, 2019, Wileńscy zarębacze w pierwszej połowie XVIII wieku, czyli historyczne „studium przypadku”, [w:] XVIII amžiaus studijos, t. 5: Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė. Luomas. Pašaukimas. Užsiėmimas, sud. R. Šmigelskytė-Stukienė, Vilnius 2019, s. 267-283.
 43. Manyś Bernadetta, 2019, Wileńscy cyrulicy w 1. poł. XVIII w. w świetle regestrów taks podatkowych. Wstęp do badań, [w:] Najjaśniejsza Rzeczypospolitej. Studia ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Stroynowskiemu, red. M. Durbas, Częstochowa 2019, s. 907-920.
 44. Manyś Bernadetta, 2019, Codzienne niesnaski, kłótnie, awantury i bijatyki – przemoc wśród i wobec wileńskich mieszczanek w pierwszej połowie XVIII wieku. Wstęp do badań, „Rocznik lituanistyczny”, 2019, t. 5, s. 193-209.
 45. Manyś Bernadetta, Grobelna-Mazurek Paulina,2019, Uczucia, emocje i postawy życiowe Anny z Mycielskich Radziwiłłowej w świetle jej listów. Przyczynek do badań nad kobietami z kręgów magnackich Wielkiego Księstwa Litewskiego, „Zapiski Historyczne” 2019, t. 84, z. 3, s. 57-79.
 46. Manyś Bernadetta, Jakuboszczak Agnieszka, 2019, Comment habitait la noblesse dans la République des Deux Nations? Résidences urbaines et leurs propriétaires au XVIIIe siècle, [w:] L’habitat des élites urbaines en Europe à l’époque modern, red. M. Figeac, 2019, s. 251-266.
 47. Manyś Bernadetta, Grobelna-Mazurek Paulina, 2019, Listy Anny z Mycielskich Radziwiłłowej oraz diariusz Charles’a de Saint-Pola jako źródło do badań działalności „dyplomatycznej” wojewodziny wileńskiej, „Historia Slavorum Occidentis”, 2019, nr 3 (22), s. 100-116.

Granty:

Projekt NCN SONATA, konkurs 13, nr 2014/13/D/HS3/03706: Dwa XVIII-wieczne diariusze wileńskiego kościoła pw. św. św. Janów - edycja źródłowa i opracowanie, okres realizacji: 27.01.2015 – 26.05.2018, MNiSW, (we współpracy z Uniwersytetem Wileńskim), kierownik projektu.

Międzynarodowy projekt badawczy pod kierunkiem prof. Michela Figeaca (Université Michel Montaigne – Bordeaux 3) „Palais et hotels particuliers: les habitats urbains des élites aux XVIIe-XVIIIe siècles”, od 2016 r., różne źródła finansowania, wykonawca.

Staże w zagranicznych i krajowych ośrodkach naukowych lub akademickich:

 1. Vilniaus Universitetas, Istorijos Facultetas, LLP Erasmus+ (krótkoterminowy 23.03.2014-28.04.2014).
 2. Vilniaus Universitetas, Istorijos Facultetas, LLP-Erasmus+ (krótkoterminowy 05.09.2016-09.09.2016).
 3. Lietuvos Istorijos Institutas (trzymiesięczny 01.09.2015-30.11.2015).
 4. Vilniaus Universitetas, Istorijos Facultetas, LLP-Erasmus + (krótkoterminowy 29-30.01.2018).
 5. Lietuvos Istorijos Institutas (miesięczny 01.07.2018-31.07.2018).

Otrzymane nagrody i wyróżnienia:

 1. Nagroda naukowa JM Rektora UAM 3 stopnia, 2015, indywidualna, Rektor UAM, nagroda za osiągnięcia w pracy naukowej.
 2. Nagroda organizacyjna JM Rektora UAM 2 stopnia, 2016, zespołowa, Rektor UAM, nagroda za działalność organizacyjną.
 3. Nagroda dydaktyczna JM Rektora UAM 3 stopnia, 2018, indywidualna, Rektor UAM, nagroda za osiągnięcia dydaktyczne.

Udział w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism:

Lietuvos istorijos metraštis, od 2019 r., Członek Komitetu Redakcyjnego.

Członkostwo w międzynarodowych i krajowych organizacjach oraz towarzystwach naukowych:

 1. Polskie Towarzystwo Historyczne, od 2009 r., Skarbnik Oddziału PTH w Poznaniu od 2016 r.
 2. Polskie Towarzystwo Badań nad Wiekiem Osiemnastym, od 2011 r.
 3. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, od 2019 r.
 4. Wspólna Polsko-Litewska Dwustronna Komisja Ekspertów do badania problemów nauczania historii i geografii, od 2018 r.
 5. Wydział Wykonawczy Komitetu Organizacyjnego odpowiedzialny za przygotowanie XXIII Międzynarodowego Kongresu Nauk Historycznych w Poznaniu 2020, od 2015 r.