Prof. UAM dr hab.Bartosz Kruszyński

– Polacy w wojsku niemieckim podczas I wojny światowej,

– Garnizon Poznański w latach 1871-1939,

– Wojsko Wielkopolskie 1919-1920,

– siły zbrojne USA od końca wieku XIX do wieku XXI,

– strategie militarne USA w XX i XXI wieku,

– psychologiczny wymiar konfliktów zbrojnych w XX i XXI wieku,

– systemy uzbrojenia od końca XIX wieku do współczesności

Monografie:

Bartosz Kruszyński, Kaczmarek-Regimenty. Niemiecka 10. Dywizja Piechoty na Równinie Woëvre i Wzgórzach Mozy podczas I wojny światowej w roku 1914, Wydawnictwo Napoleon V: Oświęcim 2019, ISBN 978-83-8178-235-7, ss. 380.

Bartosz Kruszyński, Kaczmarek Regimenty. Niemiecka 10. Dywizja Piechoty podczas fazy wstępnej I wojny światowej w roku 1914, Poznań 2018, Wydawnictwo Instytut Historii UAM, ISBN 978-83-65663-52-8, ss. 362.

B. Kruszyński, Udział sił zbrojnych USA w konfliktach w Iraku i Afganistanie – największych wojnach przełomu XX/XXI wieku (na podstawie źródeł i opracowań amerykańskich), Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2011, ISBN 978-83-232-2281-1, ss. 594.

B. Kruszyński, Kariery oficerów w II Rzeczypospolitej, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2011, ISBN 978-83-7510-671-8, ss. 504.

B. Kruszyński, To, co po Tobie mam najdroższego, a co jest nasze. Biografia ppłk Zbigniewa Stanisława Kiedacza (1911-1944), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004, ISBN 83-7322-793-8, ss. 280.

Krytyczne edycje źródeł:

Wojciech Jedlina-Jacobson, Z ludem wielkopolskim przeciw zaborcom Wspomnienia, Wydawnictwo Replika, red. naukowa B. Kruszyński, Poznań 2018, ss. 368 – inicjator wydania, opracowanie przypisów, wybór i opracowanie ikonografii, wstęp i bibliografia.

Wojciech Jacobson, Z Armją Klucka na Paryż. Pamiętnik lekarza Polak, Wydawnictwo Napoleon V, ISBN: 978-83-7889-463-6, Oświęcim 2015, ss. 222 – inicjator wydania, opracowanie przypisów, wybór i opracowanie ikonografii, wstęp i bibliografia.

B. Kruszyński, Garnizon Poznań w II Rzeczypospolitej. Wojsko w życiu miasta, Dom Wydawniczy REBIS, ISBN 978-83-7510-893-4, Poznań 2013, ss. 512 – edycja materiału ikonograficznego dotyczącego poznańskiego garnizonu.

B. Kruszyński, Poznańczycy w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1921, ISBN 978-83-7510-612-1, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2010, ss. 512 – edycja materiału ikonograficznego dotyczącego poznańskiego garnizonu.

Redakcje merytoryczne książek naukowych i popularno-naukowych:

M. Bowden, Hue 1968. Wietnam we krwi, Wydawnictwo Poznańskie: Poznań 2019, ss. 640.

J. Lopez, O. Wieviorka, Mity II wojny światowej, Cz. 2, Wydawnictwo Poznańskie: Poznań 2019, ss. 350.

D. Lewis, SAS. Komandosi Jego Królewskiej Mości, Wydawnictwo Poznańskie: Poznań 2019, ss. 480.

Douglas J. Maceachin, Amerykański wywiad i konfrontacja w Polsce 1980-1981, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2011, ss. 296.

Artykuły w czasopismach naukowych (wybór):

B. Kruszyński, The Kiev operation and Tukhachevsky’s two offensives in 1920 as attempts at undertaking strategic and operational initiative during the Polish-Soviet War of 1919-1920 Kruszyński Bartosz, “Open Military Studies” 1/2020, s. 88-103. DOI:10.1515/openms-2020-0112

B. Kruszyński, Mieszkańcy Poznania wobec żołnierzy francuskich w roku 1919 „Rocznik Leszczyński” 19/2019, s. 69-80.

B. Kruszyński, Combat Operations of the German 10th Infantry Division on the Western Front of World War I in 1918, „Військово-науковий вісник” Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного 30/ 2018, s. 149-164.

B. Kruszyński, Organizations and Combat Operations the German 10th Infantry Division on the Western Front of World War I (1916-1917), „Військово-науковий вісник” Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного 29/2018, s. 142-153.

B. Kruszyński, 10 Dywizja Piechoty w bitwie pod Éthe (22–23 sierpnia 1914 roku), Kwartalnik „Bellona” 4/2016, s. 68-83.

B. Kruszyński, Poznański 47. Pułk Piechoty i 6. Pułk Grenadierów w walkach pod Verdun w grudniu 1916 roku, „Kronika Miasta Poznania”, 4/2016, str. 228-240.

B. Kruszyński, Dowództwo V Korpusu Armijnego, jego siedziba i generałowie w latach 1889–1918, „Kronika Miasta Poznania” 3/2015, s. 99-121.

B. Kruszyński, Stres bojowy w kontekście działań kontr-rebelianckich sił zbrojnych USA w Operacji Enduring Freedom w Afganistanie, „Prace historyczne”, 4/2015, s. 925–934.

B. Kruszyński, V Korpus Armijny na froncie zachodnim I Wojny Światowej, „Kronika Miasta Poznania” Wielka Wojna, 3/2014, s. 95-117.

B. Kruszyński, Garnizon poznański na odsiecz Radzie Ministrów i Prezydentowi RP w czasie przewrotu majowego w 1926 roku, „Kronika Miasta Poznania” 1/2012, s. 156-169.

B. Kruszyński, E. Parthemore, The Progress of ISAF Mission in Afghanistan and the New Way to Effective Strategy, “Naukovi praci z politologii” Czernomorskogo Derjavnogo Uniwersitetu im. P. Mogily (Ukraina), Mikołajów 2009, s. 122-132.

B. Kruszyński, Poznań w 1939 r., „Kronika Miasta Poznania” Okupacja, 1/2009, s. 7-32

B. Kruszyński, Poznański 58. Pułk Piechoty we wrześniu 1939 r., „Kronika Miasta Poznania” Okupacja, 2/2009, t. 1, s. 71-94.

B. Kruszyński, Poznańskie pułki piechoty w latach 1914-1930, „Kronika Miasta Poznania” Za mundurem…, 1/2005, s. 102-122.

Rozdziały w monografiach (wybór):

Bartosz Kruszyński, Niezawodni w walce. Działania bojowe Wojsk Wielkopolskich w latach 1919–1920, [w:] Poznański sposób na niepodległość, red. Gulczyński Andrzej, Paciorkowski Szymon, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Wydawnictwo Miejskie Posnania, Poznań 2021, s. 827-840, ISBN 9788376544250

B. Kruszyński, US Army [w:] Oxford Bibliographies in Military History, red. Dennis Showalter, Oxford University Press, New York 2019, https://www.oxfordbibliographies.com (dostęp: 15.12.2019 r.) DOI: 10.1093/OBO/9780199791279-0183

B. Kruszyńsi, Hushed brothers in arms. Combat actions of German 10th Infantry Division on the Western Front of World War I – from mobilization to concentration (1914), [w:] War in History The History of Polish and General Military Science, seria „Homo militans”, tom 6, red. A. Niewiński, Lublin 2017, s. 153-170.

B. Kruszyński, Działania wojenne w Prusach Wschodnich na łamach opiniotwórczej prasy Prowincji Poznańskiej w sierpniu i wrześniu 1914 roku, [w:] Wielka Wojna na Mazurach 1914-1915. Studia z dziejów frontu wschodniego I wojny światowej, red. Robert Kempa, Giżycko 2014, s. 323-336.

B. Kruszyński, Amerykańska 24th Infantry Division (Mechanized) w I wojnie w Zatoce Perskiej 1990-1991, [w:] Wojskowość – Bezpieczeństwo – Wychowanie. Księga Jubileuszowa Profesora Lecha Wyszczelskiego w 70. rocznicę Urodzin, t. 2, red. Małgorzata Wiśniewska, Siedlce 2012, s. 161-171.

B. Kruszyński, Oddziały Wojsk Wielkopolskich w odsieczy Lwowa i Małopolski Wschodniej w marcu 1919 r. – organizacja i pierwsze walki, [w:] Historia wojskowości XX wieku: księga pamiątkowa z okazji 50-lecia pracy zawodowej prof. dr. hab. Lecha Wyszczelskiego, red. nauk. Aneta Niewęgłowska, Małgorzata Wiśniewska, Siedlce 2010, s. 145-167.

B. Kruszyński, Czy USA mogą zwyciężyć w Afganistanie? Analiza ex-ante konfliktu, [w:] Wartości azjatyckie. Polityka i prawa człowieka, red. Joanna Marszałek-Kawa, Toruń 2009, s. 159-190.

B. Kruszyński, Rosyjska Flota Czarnomorska, a bezpieczeństwo Ukrainy, [w:] Od Zborowa do NATO (1649–2009) (Politologia). Studia z dziejów stosunków polsko-ukraińskich od XVII do XXI wieku, red. Maciej Franz, Krzysztof Pietkiewicz, Toruń 2009, s. 152-173.

B. Kruszyński, Requiem dla kawaleryjskiej epopei. Próba przedarcia się na Węgry Grupy Operacyjnej Kawalerii i oddziału wydzielonego gen. Władysława Andersa we wrześniu 1939 r., [w:] Bitwy generała Władysława Andersa. Studia i materiały do dziejów 2. Korpusu Polskiego, Leszno 2007, s. 69-84.

Członek Rada Dyscypliny Historia UAM

Administrator strony Pracowni Historii Wojskowej Wydziału Historii UAM – www.zhw.amu.edu.pl

Granty:

Kierownik grantu międzynarodowego Fundacji Olmsteda (USA)

Działalność naukowa w stowarzyszeniach:

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk (od 2013 r.)

Polskie Towarzystwo Historyczne (od 2013 r.)

Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 (od 2003 r.)

Nagrody, wyróżnienia, odznaczenia:

2019 r. – Nagroda za osiągnięcia w pracy naukowej (zespołowa) III stopnia JM Rektora,

2018 r. – Nagroda Honorowa „Dobosz Powstania Wielkopolskiego” Zarządu Głównego             Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego za upowszechnianie wiedzy i tradycji związanej z Powstaniem Wielkopolskim 1918/1919,

2016 r. – Nagroda za osiągnięcia naukowe indywidualna III stopnia JM Rektora UAM,

2013 r. – Medal Komisji Edukacji Narodowej,

2012 r. – Medal „Wierni Tradycji” – nadany przez Towarzystwo Pamięci Powstania Wielko            polskiego w Poznaniu,

2010 r. – Nagroda za osiągnięcia naukowe III stopnia JM Rektora UAM,

2010 r. – Nagroda Biblioteki Raczyńskich za najlepszą książkę lata 2010 r. dla książki pt. B.   Kruszyński, Poznańczycy w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1921, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2010,

2004 r. – Stypendium Funduszu Stypendialnego Rodziny Kulczyków (obecnie Stypendium    im. dr. Jana Kulczyka) za wybitne osiągnięcia naukowe,

Strona Pracowni Historii Wojskowej Wydziału Historii UAM

http://zhw.amu.edu.pl/2012/09/dr-bartosz-kruszynski/

ORCID ID

https://orcid.org/0000-0001-7712-7905

Baza Wiedzy UAM

https://researchportal.amu.edu.pl/info.seam?id=UAM114017&affil=&lang=pl

Academia.edu

https://amu.academia.edu/BartoszKruszy%C5%84ski