drBartłomiej Garczyk

Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Adiunkt w Katedrze Studiów Wschodnich UAM. Członek Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk oraz prezes Wielkopolskiego Oddziału Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód w Poznaniu. Redaktor naczelny czasopisma Forum Wschodnie. Rocznik interdyscyplinarny.

Przebieg pracy naukowej:

- 2008 r. – doktorat (Instytut Historii UAM);

- Od 2010 r. – adiunkt w Zakładzie Historii Europy Wschodniej Instytutu Wschodniego UAM (obecna nazwa Zakład Historii Europy Wschodniej Katedry Studiów Wschodnich UAM)

Zainteresowania naukowe:

- Historia Rosji carskiej;

- Historia Związku Radzieckiego i Federacji Rosyjskiej;

- Fenomen Petersburga;

- Historia kultury rosyjskiej oraz współczesna kultura rosyjska;

- Muzyka rosyjska;

- Polacy w Rosji;

- Radziecka (rosyjska) polityka narodowościowa;

- Atrakcyjność turystyczna państw byłego ZSRR;

- Socjaldemokracja i lewicowość we współczesnym świecie.

Wykaz ważniejszych publikacji:

1. Książki

- G a r c z y k B., R e p c z y ń s k i  P. P. (red.), Rok 1917 w Rosji. Carat – rewolucja – nowa rzeczywistość. Szkice i studia, Toruń 2019;

- G a r c z y k B., M a r s z e w s k i  M., (red.), 550 lat państwowości Kazachstanu. Szkice z dziejów, Warszawa 2016;

- G a r c z y k B., Petersburg. Nierosyjska historia miasta 1703-1917, Poznań 2015;

- G a r c z y k B., Radziecka polityka narodowościowa w latach 1917 – 1941 na przykładzie Piotrogrodu – Leningradu, Poznań 2011.

2. Artykuły

- G a r c z y k B., I wojna światowa, rewolucja i życie codzienne… Znikający świat w dzienniku cesarzowej Marii Fiodorowny, w: G a r c z y k  B., R e p c z y ń s k i  P. P. (red.), Rok 1917 w Rosji. Carat – rewolucja – nowa rzeczywistość. Szkice i studia, Toruń 2019;

- G a r c z y k B., Polskie środowisko prawnicze w Petersburgu na przełomie XIX i XX wieku w: Szpoper D., Dąbrowski P. (red.)., Pogranicza w historii prawa i myśli polityczno-prawnej, Gdańsk 2017;

- G a r c z y k B., Petersburg jako ośrodek akademicki przełomu XIX i XX wieku, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2016, nr 277;

- G a r c z y k B., W cieniu swych antenatów? „Drugie pokolenie historyków prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: szkic biograficzny w: Szpoper D., Dąbrowski P. (red.), Stefan Ehrenkreutz i historycy prawa okresu dwudziestolecia międzywojennego. W 70. Rocznicę śmierci ostatniego Rektora Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, Gdańska 2016;

- G a r c z y k B., Józef Miniszewski – publicystyka w służbie reform, w: L. Mażewski (red.), Aleksander Wielopolski.  Próba ustrojowej rekonstrukcji Królestwa Polskiego w latach 1861-1862. Radzymin 2014;

- G a r c z y k B., Polacy w Piotrogrodzie-Leningradzie w latach 1917-1941,”Przegląd Wschodni” 2014, t. XIV, z. 1;

- G a r c z y k  B., Ethnic structure of St. Petersburg-Petrograd-Leningrad in the period of 1703-1991, “Studia Historiae Oeconomicae” Poznań 2013, Volume 31;

- G a r c z y k B., Aleksander Lednicki – wybitny polski adwokat, polityk i społecznik w imperium rosyjskim, w:P. Majer, M. Seroka, K. M. Wojciechowski (red.) Polska myśl prawnicza w XIX i XX wieku, Olsztyn 2012;

- G a r c z y k  B., Музыкальный салон Марии Шимановской в Петербурге, „Gazeta Petersburska” 2012, Nr 9-10;

- G a r c z y k B., Депортации немецкого населения СССР в польской историографии, w: Начальный период великой отечественной войны и депортация российских Немцев: взгляды и оценки чеёрез 70 лет. Материалы 3-й международной научно-практической конференции. Саратов 26-28  августа 2010г., Москва 2011;

- G a r c z y k B., Rue de tolérance – kartka z dziejów miasta nad Newą, w: Błaszczyk G., Kraszewski P. (red.), Studia z dziejów Europy Wschodniej. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Arturowi Kijasowi w 70. rocznicę urodzin, Poznań 2010;

- G a r c z y k B., Próby demokratyzacji Europy Środkowo – Wschodniej w latach 1985 – 1991, „Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Humanistyka i Nauki Społeczne” Poznań 2007, nr 56;

- G a r c z y k B., Zarys ewolucji polityki narodowej ZSRR i Federacji Rosyjskiej w latach 1917-1999, w: Сборник научных трудов кафедр социально-гуманитарных наук. Брестский Государственный Технический Университет, Брест 2005, выпуск II.