prof. dr hab.Anna Kotłowska

- Historia Bizancjum ze szczególnym uwzględnieniem historii kultury i literatury bizantyńskiej

- Wczesna Słowiańszczyzna

Monografie

Obraz dziejów w „Chronici Canones” Euzebiusza z Cezarei. Poznań 2009, ss. 294. rec: Ryszard Grzesik, „RH” 75 (2009), s. 151-153.

Artykuły

Słowianie w historiografii bizantyńskiej XI-XII wieku. „Z Polskich Studiów Slawistycznych. Seria 12: Językoznawstwo”. Warszawa 2012, s. 91-96.

Cesarstwo Bizantyńskie wobec kryzysu dynastycznego w Bułgarii w 1015 r. „Roczniki Historyczne” 76 (2010), s. 255-262.

Chronicon by Eusebius of Caesarea: Character, Significance and Current Research Problem. „QMAN” 13 (2008), s. 289-312.

On the Two Critical Editions of Theodoros Prodromos „Cat and Mouse War”. „Pomoerium” 6 (2007-2008), s. 94-99.

Recepcja "Kroniki" Euzebiusza w Armenii jako przykład wymiany kulturalnej między greckim a niegreckim Wschodem. "Antiquitas" 29 (2007), s. 335-344 (Polish with Latin and English summary).

Silfion - dawne bogactwo Cyrenajki. “Meander” 58 (2003), s. 409-416 (Polish with Latin and English summary).

Tłumaczenia klasyczne i komentarze

Św. Ambroży, De obitu Valentiniani. Mowa na śmierć Walentyniana. Poznań 2007.

Św. Ambroży, De obitu Theodosii. Mowa na śmierć Teodozjusza. Poznań 2008.

rec: Jan Prostko-Prostyński, „Studia Źródłoznawcze” 47 (2010), s. 289-290.

To eparchikon biblion. Księga eparcha. Poznań 2010; 2 wyd. 2011.

rec: Tomasz Szeląg, 05.05.2011: www.historia.org.pl/index/php/recenzje/recenzje/redniowiecze/2095-qksiga-eparcha

2012: Opiekun naukowy Studenckiego Koła Naukowego Historii Bizancjum UAM

2012-2015: Uczestnik Rady Instytutu Historii UAM

2009: Nagroda Prezesa Rady Ministrów za pracę doktorską

2010: Nagroda Rektora UAM III stopnia za osiągnięcia w pracy naukowej

2011: Nagroda Rektora UAM III stopnia za osiągnięcia w pracy naukowej

Trzy miesiące 2006: Wiedeń, Janineum Institut

Marzec-Kwiecień 2007: Wiedeń, Janineum Institut

Kwiecień 2011: Rzym, Fundacja z Brzezia Lanckorońskich

Grudzień 2011-Listopad 2014: stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców

11H 12 0239 81: Bizantyńskie źródło do dziejów Słowian: Teofilakt Simokatta, Historia; przekład z języka greckiego z komentarzem (kierownik projektu).

11H 12 0313 81: Testimonia najdawniejszych dziejów Słowian. Seria łacińska. Tom 1: starożytność (wykonawca projektu).

2011: Medieval Chronicle Society

2010: Komisja Bałkanistyczna PAN

2010: Komisja Bizantynologiczna przy KNoKA PAN

2009: Polskie Towarzystwo Historyczne