prof. UAM dr hab.Anna Idzikowska-Czubaj

Obszar zainteresowań badawczych:

- Historia XX-wieku (ze szczególnym uwzględnieniem historii społeczno-kulturowej Polski po II wojnie światowej)

- kultura popularna i młodzieżowa

- historia muzyki rockowej

Najważniejsze publikacje:

Monografie:

„Wolność można odzyskać, młodości nigdy”. Sytuacja młodzieży w okresie powojennej transformacji cywilizacyjnej w Polsce. 1945-1956,  Poznań: Instytut Historii UAM, 2018, ss. 325.

Funkcje kulturowe i historyczne znaczenie polskiego rocka, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2006, ss. 332.

Rock w PRL-u. O paradoksach współistnienia, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2011, ss. 354. [Monografia istnieje również w formie audiobooka, który został przygotowany w ramach dofinansowanego przez PFRON projektu „Książka dla Ciebie”.]

Artykuły:

Rock and Politics in People's Republic of Poland, [w:] Made in Poland: Studies in Popular Music. , wyd. Routledge, New York 2020, s. 37-50.

Funkcje kulturowe i historyczne znaczenie polskiego rocka (autoreferat), „Dzieje Najnowsze” 2005, nr 2, s. 157-162.

Czterdzieści lat z życia partii – niezjednoczonej i nierobotniczej. Artykuł recenzyjny książki Bohdana Halczaka, „Polska Zjednoczona Partia Robotnicza w powiecie. Funkcjonowanie powiatowych instancji PZPR na przykładzie Zielonej Góry (1949-1989)” (Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2011), „Porównania”, nr 10/2012, s. 281-288.

Rock i polityka. Historia trudnej znajomości, „Komunizm: system-ludzie-dokumentacja”. Rocznik Naukowy, nr 1 (2012), s. 5-18.

Obraz kultury młodzieżowej w polskim filmie fabularnym, [w:] Obrazy kultur, pod red. Grzegorza Pełczyńskiego i Ryszarda Vorbricha, Poznań: Biblioteka Telgete, 2007, s. 137-151.

Funkcje muzyki młodzieżowej w polskim filmie, [w:] Kino wobec sztuk. Związki-inspiracje-przenikanie, pod red. Doroty Skotarczak i Jacka Nowakowskiego, Poznań: Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych w Dziennikarstwa, 2007, s. 124-134.

Kult gwiazd w kulturze masowej PRL-u, [w:] Media audiowizualne w warsztacie historyka, pod red. Doroty Skotarczak, Poznań: Instytut Historii UAM, 2008, s. 213-229.

Rock w PRL-u. O paradoksach współistnienia, [w:]  Artyści władzy, władza artystom, pod red. Andrzeja Chojnowskiego i Sebastiana Ligarskiego, Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej, 2010, s. 187-201.

Muzyka rockowa jako wentyl bezpieczeństwa, [w:] Twórcy na służbie. W służbie twórczości, pod red. Sebastiana Ligarskiego, Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej, 2013, s. 174-203.

Polska młodzież śpiewa polskie piosenki” w kinie i telewizji, [w:] Sztuka i polityka, pod red. Barbary Brodzińskiej, Marka Jezińskiego, Łukasza Wojtkowskiego, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013, s. 203-220.

„Stań i walcz…” Opinie muzyków rockowych o sobie po 1989 roku, [w:] Nie tylko niezłomni i kolaboranci… Postawy dziennikarzy w kraju i na emigracji 1945-1989, pod red. Tadeusza Wolszy i Przemysława Wójtowicza, Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej, 2014, s. 382-390.

Udział prasy społeczno-literackiej w realizacji polityki kulturalnej PRL. Na przykładzie „Nowej Kultury”, [w:] Społeczeństwo PRL. Kultura. Pamięć, pod red. Izabeli Skórzyńskiej, Doroty Skotarczak, Stanisława Jankowiaka, Poznań: Instytut Historii UAM, 2015, s. 55-65.

„Między słowami”. Społeczne funkcjonowanie tekstów utworów rockowych w PRL-u, [w:] Kultura popularna w Polsce 1944-1989. Między projektem ideologicznym a kontestacją, pod red. Katarzyny Stańczak-Wiślicz, Warszawa: Instytut Badań Literackich, 2015, s. 57-75.

„Po co wolność”. Muzyka rockowa jako forma antysystemowej kontestacji młodzieżowej w PRL-u lat osiemdziesiątych. Historia i legenda, [w:] Życie na przekór. Młodzieżowa kontestacja systemu w ostatniej dekadzie PRL (1980-1989) – nowe tropy i pytania badawcze, pod red. Bartłomieja Noszczaka, Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej, 2016, s. 183-194.

„Szczęśliwe pokolenie Polski Ludowej”, czyli o komunistycznym micie młodości, [w:] To idzie młodość. Młodzież w ideologii i praktyce komunizmu, pod red. Dariusza Magiera, Lublin-Radzyń Podlaski: Archiwum Państwowe w Lublinie, Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra”, 2016, s. 15-27.

Muzyka rockowa w PRL-u. Obszary buntu, uległości i negocjacji z systemem, [w:] W kręgu kultury PRL. Muzyka. Rodzaje i style, Poznań: Instytut Historii UAM, 2017, s. 297-307.

Pełnione funkcje:

Opiekunka roku na studiach niestacjonarnych (2008-2013)

Opiekunka roku na studiach stacjonarnych (2015-2020)

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Historycznego ds. Uniwersytetu Otwartego (od 2019 r.)

Inne:

Staże w zagranicznych ośrodkach naukowych:

Hoover Institution, Silas Palmer Research Fellowship, 2018

Tematyka prowadzonych zajęć dydaktycznych:

Seminarium licencjackie i magisterskie

Historia XX wieku; PRL – kultura i społeczeństwo

Wykłady

 1. Rock’n’roll: kultura-muzyka-ludzie-wydarzenia
 2. Polski rock: muzyka-ludzie-wydarzenia
 3. Cały ten big beat – lata 60-te w polskim rocku
 4. Kultura popularna na świecie i w Polsce w XX wieku

Konwersatoria, proseminaria

 1. Kultura relacji społecznych. Konwersatorium
 2. Kultura komunikacji społecznej. Konwersatorium
 3. Odmiany i funkcje tradycji. Konwersatorium
 4. Teorie kultury. Konwersatorium
 5. Socjologia zachowań zbiorowych. Konwersatorium
 6. Wiedza o społeczeństwie polskim. Konwersatorium
 7. Kultura w warunkach globalizacji. Konwersatorium
 8. Kulturowe znaczenie twórczości artystycznej. Konwersatorium
 9. Propaganda i media we współczesnej Europie. Konwersatorium
 10. Prywatny wymiar kultury. Konwersatorium
 11. Społeczeństwo masowe – kultura masowa. Konwersatorium
 12. Struktury społeczne w ujęciu historycznym. Konwersatorium
 13. Tradycja i dziedzictwo kulturowe. Konwersatorium
 14. Kultura młodzieżowa – ogólny wymiar pojęcia. Konwersatorium
 15. Kultura młodzieżowa  na świecie. Konwersatorium
 16. Kultura młodzieżowa w Polsce. Konwersatorium
 17. Kultura młodzieżowa – formy i ekspresje. Konwersatorium
 18. Badanie dziejów kultury. Konwersatorium
 19. Historia dziecka i dzieciństwa: dziecko w XIX i XX wieku. Konwersatorium
 20. Kultura – idee. Proseminarium

Działalność popularyzująca naukę:

Wybrane publikacje popularnonaukowe:

 1. Walka o dusze młodzieży, w: Historia PRL, t. 3., Warszawa 2009, s. 25-29.
 2. Przewrót festiwalowy, w: Historia PRL, t. 6., Warszawa 2009, s. 36-41.
 3. „Po prostu” rewolucja, w: Historia PRL, t. 6., Warszawa 2009, s. 42-45.
 4. Pierwsze prywatki, w: Historia PRL, t. 6., Warszawa 2009, s. 64-69.
 5. Muzyka inna niż dotychczas, w: Historia PRL, t. 19, Warszawa 2009, s. 32-39.
 6. Ktoś próbuje wysadzić Lenina, w: Historia PRL, t. 19, Warszawa 2009, s. 4-5.
 7. Bojkot artystyczny, w: Historia PRL, t. 21, Warszawa 2009, s. 26-29.
 8. Czego słuchaliśmy w stanie wojennym?, w: Historia PRL, t. 21, Warszawa 2009, s. 30-31.
 9. "Chcemy być sobą wreszcie", w: Historia PRL, t. 21, Warszawa 2009, s. 32-35.
 10. Chleba, Wyrobka i rock’n’rolla. O znaczeniu pierwszych koncertów rockowych w Polsce, „Rzeczpospolita” nr 208 z 5 września 2008 roku, dodatek: Artyści w pętli PRL-u, s. 6-7.; przedruk: „Rzeczpospolita” z 30 lipca 2012 roku
 11. Zabawa w wolność, wywiad Piotra Bratkowskiego z Anną Idzikowską-Czubaj, „Newsweek” 2008, nr 37, s. 82-83.