prof. dr hab.Andrzej Marek Wyrwa

Badania interdyscyplinarne nad przemianami osadniczo-kulturowymi i przyrodniczymi we wczesnośredniowiecznej Polsce i Europie, w tym badania specjalistyczne z zakresu nauk fizyko-chemicznych i przyrodniczych w powiązaniu z naukami historycznymi.

Historia kultury materialnej i życia codziennego w Polsce średniowiecznej i nowożytnej, w tym w środowiskach zakonnych.

Badania nad siecią klasztorów mniszych, kanoniczych i mendykanckich w Polsce i Europie, w tym szczególnie dzieje i kultura zakonu cystersów w Europie Środkowej i w Polsce.

Badania nad wierzeniami społeczeństwa polskiego od średniowiecza do czasów nowożytnych.

Badania romańskiej, wczesnogotyckiej i gotyckiej architektury sakralnej — murowanej i drewnianej w Polsce.

Badania nad peregrynacjami pątników z ziem polskich w Europie i szlakami kulturowymi na ziemiach polskich i w Europie.

Historia archeologii

Interdyscyplinarne badania nad łekneńskim kompleksem osadniczym i dziejami klasztoru cysterskiego w Łeknie-Wągrowcu, miasta Łekna i kościoła w Tarnowie Pałuckim

Interdyscyplinarne badania klasztoru pocysterskiego w Lądzie nad Wartą.

A.M. Wyrwa, Procesy fundacyjne wielkopolskich klasztorów cysterskich linii altenberskiej. Łekno, Ląd, Obra, Poznań 1995

A.M. Wyrwa, Powstanie zakonu cystersów w świetle Exordium Parvum i pierwszy klasztor tego zakonu na ziemiach polskich, Nasza Przeszłość, t. 90, 1998 rok, s. 3-34

A.M. Wyrwa, Średniowieczna sieć klasztorów w Wielkopolsce i na Kujawach. Stan, potrzeby badań i wstępna analiza problemu, w: Zakony i klasztory w Europie Środkowo-Wschodniej X–XX wieku, red. H. Gapski, J. Kłoczowski, Lublin 1999, s. 76-146

A.M. Wyrwa, Gród w Łeknie, jego miejsce i rola w sieci grodowej Wielkopolski w dobie zjazdu gnieźnieńskiego, w: Społeczeństwo, armia i polityka w dziejach Polski i Europy, Studia z dziejów politycznych i wojskowych dedykowane prof. Benonowi Miśkiewiczowi z okazji jubileuszu siedemdziesięciolecia urodzin, red. A. Czubiński, B. Lapis, Cz. Łuczak, Poznań 2002, s. 149-171

A.M. Wyrwa, The Necessity for Interdisciplinary Approach to a Natural Environment in Prehistory and History. The Case of the Settlement Complex in Łekno, Wągrowiec County, Wielkopolska Province, Archeozoologia , t. 21, Katowice 2003, s. 161-200

A.M. Wyrwa, Datierung von Mörtel in architektonischen Objekten mittels 14C — Methode, Ethnograhisch-Archäologische Zeitschrift – EAZ , 44(2003), z. 2, s. 269-277

A.M. Wyrwa, T. Goslar, J. Czerniak, AMS 14C Dating of romanesque rotunda and stone buildings of a medieval monastery in Łekno, Poland, Proceedings of the 5th International 14C Archeology Symposium, edit by Irka Hajdas et al. , Radiocarbon, Vol. 51, Nr 2, 2009, s. 471-480

A.M. Wyrwa, Zdjęcia lotnicze w łekneńskim kompleksie osadniczym oraz ich weryfikacja archeologiczno-architektoniczna i osadnicza, w: Biskupin... i co dalej? Zdjęcia lotnicze w polskiej archeologii, red. J. Nowakowski, A. Prinke, W. Rączkowski, Poznań 2005, s. 271-281.

A.M. Wyrwa, Pietas Ecclesiae et fides plebis. Szkice z dziejów religijności i wierzeń na ziemi łekneńskiej od średniowiecza do czasów nowożytnych, Poznań 2006, ss. 165

A.M. Wyrwa, Przyczynki do rekonstrukcji klimatu w prahistorii i czasach historycznych na Pałukach w świetle interdyscyplinarnych badań łekneńskiego kompleksu osadniczego, w: Człowiek i środowisko przyrodnicze we wczesnym średniowieczu w świetle badań interdyscyplinarnych, red. W. Chudziak, Toruń 2008, s. 183-244

A.M. Wyrwa, Święty Jakub Apostoł. Malakologiczne i historyczne ślady peregrynacji z ziem polskich do Santiago de Compostela, Lednica – Poznań 2009

A.M. Wyrwa, Klejnot architektury drewnianej ziem polskich. Kościół pw. św. Mikołaja w Tarnowie Pałuckim. Wielkopolska, z fot. P. Namioty, Bydgoszcz 2011, ss. 176 (monografia z albumem i obszernymi streszczeniami w języku angielskim ”THE JEWEL OF POLISH ARCHITECTURE. ST NICOLAS CHURCH IN TARNOWO PAŁUCKIE”, s. 158-161 i w j. niemieckim “DAS JUWEL DER HOELZERNEN

B. Ciciora, A.M. Wyrwa, Zaprowadzenie chrześcijaństwa w Polsce. Krótkie studium obrazu Jana Matejki „Zaprowadzenie chrześcijaństwa R.P. 965”; Summary, B. Ciciora, A.M. Wyrwa Introducing Chrystianity to Poland. Short Study of the Painnting by Jan Matejko “Introducing Chrystianity AD 965”, Dziekanowice – Lednica 2013, ss. 126 [Summary, s. 101-109]

(wg stanu do września 2014 r. – 493 publikacji naukowych, popularno-naukowych i publicystycznych; w tym red. wydawnictw naukowych)

Członek Rady Bibliotecznej w Bibliotece Głównej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2012- 2015

Kierownik Ekspedycji Archeologicznej „Łekno” w IH UAM

Przewodniczący Rady Koordynacyjnej Szlaku Cysterskiego w Polsce przy prezesie Polskiej Kongregacji Cysterskiej

Członek Komisji Archeologicznej O/PAN w Poznaniu w kadencji 2011-2014

Członek Wydziału II Historii i Nauk Społecznych Komisji Archeologicznej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

Członek Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich oddział w Poznaniu (v-ce prezes)

Członek Stowarzyszenia Archeologii Środowiskowej w Polsce [SAS]

Członek Rady Programowo- Naukowej ds. Szlaku Piastowskiego

Dyrektor Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

Redaktor naczelny wydawnictw Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy i inne

Odznaczony:

Medal Komisji Edukacji Narodowej

Złota odznaka

Srebrny pierścień 2000 - lecia chrześcijaństwa i 1000 - lecia archidiecezji wrocławskiej”, za badania nad cystersami w Polsce nadany przez Kardynała Henryka Gulbinowicza i inne