drAlina Hinc

Zakres moich zainteresowań badawczych obejmuje historię historiografii, biografistykę, dzieje Poznańskiego w XIX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem procesu kształtowania się świadomości narodowej ludności polskiej i niemieckiej, stosunki polsko-niemieckie w okresie zaborów, szeroko rozumianą kulturę świętowania, dzieje szkolnictwa oraz regionalizm. Obecnie przygotowuję rozprawę habilitacyjną dotyczącą polskich i niemieckich świąt narodowych w prowincji poznańskiej w latach 1871-1914.

Obraz dziejów ojczystych w pozaszkolnej edukacji historycznej społeczeństwa polskiego w Wielkim Księstwie Poznańskim w I połowie XIX wieku, Poznań 2007, ss. 527.

Z dziejów recepcji literatury historycznej w Polsce: fenomen Księcia Józefa Poniatowskiego Szymona Askenazego, w: Dzieje polityczne, kultura, biografistyka. Studia z historii XIX i XX wieku ofiarowane prof. Zbigniewowi Dworeckiemu pod red. L. Trzeciakowskiego i P. Matusika, Poznań 2002, s. 165-180.

„Na waszym grobie waleczni kosarze...”. Motyw kosyniera w poznańskiej Wiośnie Ludów, „Kronika Miasta Poznania”, 2008, nr 1, s. 306-314.

Raczyńscy, jakich nie znacie, w: Poznaj Raczyńscy. Wydawnictwo pokonferencyjne, z. 4, Poznań 2010, s. 43-80.

Die Kulturpolitik gegenüber dem deutschen und dem polnischen Theater in Posen in den Jahren 1793-1918, w: Kulturpolitik und Theater. Die kontinentalen Imperien in Europa im Vergleich, hrsg. P. Ther, Oldenbourg, Böhlau 2012, s. 265-286.

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk a Historische Gesellschaft für die Provinz Posen (1885-1914), w: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk a towarzystwa naukowe na ziemiach polskich i emigracji w XIX i na początku XX wieku, pod red. W. Molika i A. Hinc, Poznań 2012, s. 123-135.

Pamięć o powstaniu styczniowym w Poznańskiem w latach 1864-1914, „Kronika Miasta Poznania”, 2013, nr 1, s. 205-217.

Koordynator w Instytucie Historii ds. międzykulturowych studiów dziennych II stopnia „Polacy i Niemcy w Europie”.

Od 2010 r. prowadzę Studenckie Koło Naukowe Historyków – Sekcja XIX wieku. W ramach Koła realizuję ze studentami wspólny poznańsko-kiloński projekt badawczy pt. „Powstanie wielkopolskie 1918/1919 i powstanie marynarzy w Kilonii – porównanie”. Spotkania w ramach Koła odbywają się raz w miesiącu.