dr hab.Aleksander Małecki

- historia powszechna czasów nowożytnych (XVI-XVIII wiek);

- historia historiografii renesansowej i barokowej (Rzeczpospolita, Śląsk i Pomorze);

- historia intelektualna i kulturalna Odrodzenia;

- historia Hiszpanii i dzieje jej imperium;

- historia Ameryki Łacińskiej;

- kultura polityczna czasów nowożytnych;

- historia przemian lokalnej pamięci oraz świadomości historycznej i wspólnotowej.

- dzieje nauki i techniki;

„Historyków nie zaniechaj czytać…” Studia nad twórczością historyczną Marcina Kromera i jej renesansową recepcją, Poznań 2013.

Użycie lotnictwa w pierwszym okresie wojny domowej w Hiszpanii (18 lipca-28 paździer¬nika 1936 r.), [w:] Wojna domowa w Hiszpanii 1936-1939 w polityce międzynarodowej, pod red. A. Czubińskiego, Poznań 1989, s. 47-70.

O kulturowych uwarunkowaniach początków historii opisującej Nowy Świat, [w:] Eruditio et Interpretatio. Studia Historyczne, pod red. Z. Chodyły, Poznań 1997, s. 291-308, (wyd. 2: Poznań 2000).

Le premier historiographe royal de Pologne: Bernard Wapowski (vers 1450-1535), (wraz z M. Serwańskim), [w:] Les historiographes en Europe de la fin du moyen age a la Révolution, (dir.) Chantal Grell, Paris 2006, s. 251-262.

Pomnik w roli głównej. Spektakle „złej” i „dobrej” pamięci w „od¬zyskanym” Stargardzie, (wraz z M. Foryckim), [w:] Inscenizacje pamięci, red. I. Skórzyńska, C. Lavrence, C. Pépin, Poznań 2007, s. 249-258.

Gospodarze, patrioci czy ideolodzy? Przesłanki symbolicznego „zdobycia” przestrzeni pu¬b-licznej w Stargardzie w roku 1945. [w:] Stargard w latach 40. i 50. XX w. Problemy społecz¬no-gospodarcze i polityczne. Materiały pokonferencyjne pod red. J. Aniszewskiej i M. Machałek, Stargard 2009, s. 73-98 oraz mapa.

„Kompromis w sprawie hetmana” a „wygnanie do Stargardu”. Walka o lokalną tożsamość między „wspólnym dziedzictwem” a „wschodnią pamięcią” w Stargardzie po 1989 r. [w:] Doświadczenie i pamięć. Europa Środkowo-Wschodnia między przestrzenią doświadczenia i horyzontem oczekiwań, red. M. Kujawska, I. Skórzyńska, Poznań 2010, s. 55-100.

Mity etnogenetyczne jako fundament samoświadomości w humanistycznej na przykładzie historiografii polsko-niemieckiego pogranicza w XVI wieku, Sensus Historiae. Studia interdyscyplinarne, vol. III (2011/2), Bydgoszcz 2011, s. 35-53.

Wandalen, Sarmaten und Elysien. Mythos der Migration als Fundament der Selbst-wahrnehmung in der humanistischen Historiographie an der Oder und an der Weichsel. [w:] Migrationprozesse und gesellschaftlicher Wandel in der Geschichte. Vorträge einer gemeinsamer Konferenz des Institut für Geschichte der Adam Mickiewicz-Universität Poznañ und des Historisches Seminars der Leibnitz Universität Hannover, Poznań 7-8 Februar 2006, Hrs. v. P. Matusik und P. Kehne, Poznań 2011, s. 133-164.

Croatian "Psary" versus Dalmatian "Pharos" in the legendary beginnings of Poland, Sensus Historiae. Studia interdyscyplinarne, vol. X (2013/1), Bydgoszcz 2011, s. 9-20.

Medal Komisji Edukacji Narodowej (2007);