Prof. UAM dr habAgnieszka Jakuboszczak

Obszary zainteresowań badawczych:

Historia Polski i powszechna czasów nowożytnych (XVI-XVIII wiek).

Historia kobiet.

Historia rodziny, życia codziennego i obyczajów.

Historia Francji i stosunków polsko-francuskich.

Wybrana bibliografia:

Monografie:

A. Jakuboszczak, Rodzina i rodzinność szlachcianek wielkopolskich w XVIII wieku. Perspektywa kobieca, Poznań 2016, ss. 316.

A. Jakuboszczak, Sarmacka dama. Barbara Sanguszkowa (1718-1791) i jej salon towarzyski, Poznań 2008, ss. 286.

Współredakcje monografii (wybrane):

Les marques du voisinage : l'Alsace et la Posnanie dans l'ombre des influences germaniques, textes réunis et publiés par Maciej Forycki et Agnieszka Jakuboszczak avec la collaboration d'Audrey Kichelewski, Eric Hassler et Patrick Werly, Poznań 2018.

Les dynamiques du changement dans l’Europe des Lumières, textes réunies et publiés par Forycki Maciej, Jakuboszczak Agnieszka et Malinowska Teresa, Poznań-Paris 2018.

Les campagnes et leurs paysages. Histoire et imaginaire, des origines aux problématiques actuelles, textes réunies et publiés par Forycki Maciej, Jakuboszczak Agnieszka, Serwański Maciej, Werly Patrick, Poznań 2018.

Cultures en transit dans l’espace urbain : cœxistence, hybridation, métissage, textes réunies et publiés par Forycki Maciej, Jakuboszczak Agnieszka, Serwański Maciej, Werly Patrick, Poznań 2017.

Rozdziały w monografiach (wybrane):

Jakuboszczak Agnieszka, Łyżka, wiśnia i kołyska. O Annie z Radomickich Działyńskiej Gurowskiej (1724-1814) [w:] Aplauz najzacniejszej damie. Studia i szkice z kręgu literatury i kultury epok dawnych, red.: Maciejewska Iwona, Roćko Agata, Warszawa 2017, s. 211-224

Jakuboszczak Agnieszka, Pozainstytucjonalna edukacja szlachcianek w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVIII wieku [w:] Społeczne i kulturowe uwarunkowania edukacji Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku, red.: Puchowski Kazimierz, Orzeł Joanna, Warszawa 2017, s. 99-116.

Jakuboszczak Agnieszka, „Morze od brzegu śmiertelności do portu odpocznienia (…) prowadzące". Cierpienie i smutek po stracie małżonka w kazaniach pogrzebowych z XVII-XVIII w. [w:] Staropolski ogląd świata. Nulla dies sine linea. Księga Jubileuszowa dedykowana profesorowi B. Rokowi w 70. rocznicę urodzin, red.: Kościk Elżbieta, Wolański Filip, Żerelik Rościsław, Toruń 2017, s. 145-158.

Jakuboszczak Agnieszka, Ami de voyage w 2 poł. XVIII wieku. Silvestre de Bellons – towarzysz w zagranicznej podróży edukacyjnej Ignacego Działyńskiego [w:] Źródła do dziejów staropolskich podróży edukacyjnych, red.: Żołądź-Strzelczyk Dorota, Kowalczyk Małgorzata E., Wrocław 2017, s. 155-168.

Współautorstwo rozdziałów w monografiach:

Maciej Forycki, Agnieszka Jakuboszczak, O francuskim spojrzeniu na przemiany edukacyjne w Rzeczypospolitej w drugiej połowie XVIII wieku, [w:] Studia z dziejów edukacji w Rzeczypospolitej Obojga Narodów Korony i Litwy, red. Kazimierz Puchowski, Joanna Orzeł, Warszawa 2019, s. 39-57.

Biniaś-Szkopek Magdalena, Jakuboszczak Agnieszka, O solenizantkach i solenizantach. Obchody imienin w kręgu rodziny Działyńskich XVIII-XIX wieku, [w:] Dom, codzienność i święto. Ceremonie i tradycje rodzinne. Studia historyczno-antropologiczne, red. B. Popiołek, A. Chłosta-Sikorska, M. Gadocha, Kraków 2018, s. 173-185.

Jakuboszczak Agnieszka, Forycki Maciej, Z Leszna do Wersalu – edukacyjne itineraria rodu Leszczyńskich [w:] Społeczne i kulturowe uwarunkowania edukacji Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku. Materiały z badań, część druga, red. K. Puchowski, wstęp i oprac. J. Orzeł, Warszawa 2018, s. 185-206.

Manyś Bernadetta, Jakuboszczak Agnieszka, Le trésor de la campagne polono-lithuanienne: les forets de la noblesse en Republique des Deux Nations au XVIIIe siecle w Les campagnes et leurs paysages. Histoire et imaginaire, des origines aux problematiques actuelles, red.: Forycki Maciej, Serwański Maciej, Werly Patrick, Poznań 2018, s. 103-113.

Jakuboszczak Agnieszka, Konieczka-Śliwińska Danuta, La cooperation entre l'Universite et l'eseignement secondaire au debut du XXI siecle: defis et perspectives. L'exemple de l'Universite Adam Mickiewicz de Poznan w L'universite en mouvement: Europe occidentale et centrale, red. Bischoff Georges, Werly Patrick, Strasbourg 2017, s. 55-61.

Pełnione funkcje:

Członkini Rady Programowej kierunku studiów Historia na lata 2020-2024.

Członkini Zespołu ds. zapewnienia i oceniania jakości kształcenia na Wydziale Historii UAM na lata 2020-2024.

Pełnomocniczka Dziekana Wydziału Historii UAM ds. współpracy ze szkołami i klasami patronackimi.

Przewodnicząca Zespołu ds. współpracy ze szkołami i klasami patronackimi.

Inne:

Projekty badawcze:

Polski kierownik w projekcie międzynarodowym POLONIUM: „Bigot de Morogues – francuskojęzyczny preceptor w Europie Środkowej i Wschodniej (1788-1797)” – na lata 2018-2019.

Wykonawca w projekcie NPRH (nr 2bH 15 0122 83) „Społeczne i kulturowe uwarunkowania edukacji w Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku”; kierownik projektu prof. K. Puchowski

Członkostwo w towarzystwach:

Vice-prezeska poznańskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego

Członkini Komitetu Historii Kobiet przy Polskiej Akademii Nauk

Członkini Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym