prof. UAM dr hab.Adam Krawiec

Wyobrażenia geograficzne średniowiecza i czasów wczesnonowożytnych

Kartografia średniowieczna i wczesnonowożytna

Historia Polski i Europy średniowiecznej

Ziemie słowiańskie w średniowieczu

Kultura i nauka średniowieczna

Historia historiografii średniowiecza

Monografie:

Seksualność w średniowiecznej Polsce, Poznań 2000

Ciekawość świata w średniowiecznej Polsce. Studium z dziejów geografii kreacyjnej, Poznań 2010

Król bez korony. Władysław I Herman, książę Polski, Warszawa 2014

Artykuły:

Strach w polskim średniowieczu, w: Scripta minora, red. B. Lapis, Poznań 1996, s. 169-200

Sny, widzenia i zmarli w kronice Thietmara z Merseburga, Roczniki Historyczne 69 (2003), s. 33-48

Eudo de Stella, heretyk bretoński i jego zwolennicy, Przegląd Historyczny 94 (2004), s. 115-135

Nie tylko curiositas – z dziejów ludzkiej ciekawości w średniowieczu, Przegląd Humanistyczny 48 (2004) Nr 1, s. 27-44

Sexualstraftaten im polnischen mittelalterlichen Laienrecht. Gewohnheits-, Land- und Stadtrecht, w: Geschlechterrollen in der Geschichte aus polnischer und deutscher Sicht, hg. K.-H. Schneider, Münster 2004, s. 59-75

Człowiek średniowieczny wobec niezwykłości: przykład Thietmara z Merseburga, w: Cognitioni gestorum. Studia z dziejów średniowiecza dedykowane Profesorowi Jerzemu Strzelczykowi, red. D. A. Sikorski, A. M. Wyrwa, Poznań-Warszawa 2006, s. 231-250

Imagines mundi. Wyobrażenia o świecie człowieka średniowiecznego: krótki zarys tematyki, w: Mundus hominis – cywilizacja, kultura, natura. Wokół interdyscyplinarności badań historycznych, red. S. Rosik, P. Wiszewski, Wrocław 2006, s. 145-156

Drugi rękopis Historii Tartarów autorstwa C. de Bridra, Roczniki Historyczne 74 (2008), s. 157-165

Rzeczywistość zobaczona czy rzeczywistość przeczytana – rola autorytetów w konstruowaniu obrazu Dalekiego Wschodu przez średniowiecznych podróżników, w: Wzorce postrzegania rzeczywistości w nauce i społeczeństwie, red. B. Płonka-Syroka, Warszawa 2008, s. 273-290

Globalny obraz nie-globalnego świata. Obraz świata w kartografii uniwersalnej Średniowiecza i Renesansu, w: Historia - Kultura – Globalizacja, vol. II, red. A. Nobis, P. Badyna, Wrocław 2010, s. 161-174

Wyobrażenia geograficzne w kronice Wincentego, w: Onus Athlanteum. Studia nad Kroniką biskupa Wincentego, red. A. Dąbrówka, W. Wojtowicz, Warszawa 2009, s. 294-304

Kilka uwag na temat genezy Kroniki Wielkopolskiej, w: Wielkopolska – Polska – Czechy. Studia z dziejów średniowiecza ofiarowane Profesorowi Bronisławowi Nowackiemu, red. Z. Górczak, J. Jaskulski, Poznań 2009, s. 199-216

Do Jerozolimy, na kraniec świata i dalej: motyw drogi w Księdze Jana Mandeville’a, w: Mit początku, mit drogi. Analiza historyczna, społeczna i kulturowa, red. B. Płonka-Syroka, E. Rudolf, Wrocław 2010, s. 233-244

Jerozolima jako środek świata w średniowiecznej geografii kreacyjnej, Studia Periegetica 5 (2010), s. 85-125

Księga Jana Mandeville’a – fikcja i rzeczywistość w średniowiecznych relacjach podróżniczych, w: Antyk, prawda i fałsz w średniowieczu, red. J. Kowalski, T. Ratajczak, Poznań 2011, s. 63-74

Lynn Thorndike (1882-1965), w: Mediewiści, red. J. Strzelczyk, Poznań 2011, s. 231-240

Fremde Männer, fremde Frauen. Selbst- und Fremdwahrnehmung in dem Reisebericht von Niklas von Popplau, Biuletyn Polskiej Misji Historycznej 8 (2013), s. 255-280

Charles Homer Haskins (1870-1937), w: Mediewiści II, red. J. Strzelczyk, Poznań 2013, s. 33-44

Pożądanie i rytuał. Seksualność małżeńska w późnym średniowieczu, w: Manželství v pozdním středovĕku: rituály a obyčeje, red, Kras Paweł, Nodl Martin, Praha 2014, s. 237-248

Nie chcę, aby płodzili oni synów i córki – średniowieczny dualizm a prokreacja, Czas Kultury 183 (2014), s. 45-50

Cywilizacyjna i duchowa rola chrześcijaństwa we wczesnym średniowieczu, w: Chrystianizacja Europy. Kościół na przełomie I i II tysiąclecia, red. Dobosz Józef, Strzelczyk Jerzy, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 2014, s. 267-283

Der älteste Bericht eines polnischen Pilgers über seine Reise ins Heilige Land: das Itinerarium von Jan Amor Tarnowski (1488-1561), Biuletyn Polskiej Misji Historycznej = Bulletin der Polnischen Historischen Mission 10 (2015), s. 285-307

The concept of space in the chronicle of Gallus Anonymus, the mental geography of its author, and their significance for the controversy on his place of origin, Acta Poloniae Historica 112 (2015), s. 25-46

Polska, Słowiańszczyzna, świat - problematyka geograficzna w Komentarzu Jana z Dąbrówki w: Komentarz Jana z Dąbrówki do Kroniki biskupa Wincentego, red. Dąbrówka Andrzej, Olszewski Mikołaj, Warszawa 2015, s. 260-274

Jacques Le Goff (1924-2014), w: Mediewiści III, red. J. Strzelczyk, Poznań 2015, s. 141-158

Pierre Duhem (1861-1916), w: Mediewiści IV, red. J. Strzelczyk, Poznań 2016, s. 73-86

Konsekwencje chrystianizacji dla społeczności i społeczeństw „Młodszej Europy”, w: Chrystianizacja „Młodszej Europy”, red. J. Dobosz, J. Strzelczyk, M. Matla, Poznań 2016, s. 273-292

Eine Paradigmenkrise? Die gelehrten Weltvorstellungen und ihre Vermittlung im Mitteleuropa um 1400, Biuletyn Polskiej Misji Historycznej = Bulletin der Polnischen Historischen Mission 11 (2016), s. 19-50

Koncepcja przestrzeni w tekście Kroniki Galla Anonima, geografia mentalna jej autora i ich znaczenie w dyskusji nad jego pochodzeniem, w: Nobis operique favete. Studia nad Gallem Anonimem, red. A. Dąbrówka, E. Skibiński, W. Wojtowicz, Warszawa 2017, s. 75-91

Mirabilia Slaviae? Niezwykłości Słowiańszczyzny w źródłach średniowiecznych, w: Paradoksologia w starożytności i średniowieczu, red. M. Wolny, M. Chudzikowska-Wołoszyn, Olsztyn 2017, s. 147-162

Aleksander Ludwik Birkenmajer (1890-1967), w: Mediewiści V, red. J.Strzelczyk, Poznań 2018, s. 27-44

Aleksander Bruckner (1856-1939), w: Mediewiści VI, red. J. Strzelczyk, Poznań 2018, s. 23-37

Pomerania and the Baltic Sea in the imaginative geography of the Polish Middle Ages from the end of the 10th century to the beginning of the 13th century, Studia Maritima 31 (2018), s. 108-133

Kazimierz Tymieniecki jako badacz dziejów Słowiańszczyzny, w: Kazimierz Tymieniecki. W pięćdziesiątą rocznicę śmierci mistrza nauk mediewistycznych, red. J. Nikodem, Poznań 2019, s. 99-119

Sarmaci i Popianie. Dziedzictwo średniowiecznego obrazu świata jako element kontekstu kulturowego piśmiennictwa staropolskiego, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2(53) 2019, s. 13-45

Seminarium licencjackie i magisterskie, dot. następujących kręgów tematycznych: kultura średniowieczna, herezje średniowieczne, motywy średniowieczne w kulturze współczesnej, historia Polski oraz Europy zachodniej i północnej w średniowieczu.

Wykłady, ćwiczenia, konwersatoria i proseminaria z zakresu historii Polski i powszechnej średniowiecza, a także wybranych aspektów historii kultury, nauki, wyobrażeń i struktur społecznych w średniowieczu.

Realizowany projekt badawczy: „Historia i kultura dawnych Słowian” (kierownik grantu NPRH w latach 2012-2017)

Autor przekładów z j. angielskiego i niemieckiego, m.in.: E. H. Kantorowicz, Dwa ciała króla. Studium ze średniowiecznej teologii politycznej, Warszawa 2007 (wspólnie z M. Michalskim); G. Schramm, Polska w dziejach Europy środkowej. Studia, Poznań 2010 (wspólnie z E. Płomińską-Krawiec); H. Sebag-Montefiore, Dunkierka: Walka do ostatniego żołnierza, Poznań 2010; Powojenna mediewistyka niemiecka, wprowadzenie i wybór tekstów J. Strzelczyk, red. naukowa A. Krawiec, Poznań 2017 (wybór artykułów, wspólnie z E. Płomińską-Krawiec)