Pracownia Historii Bizancjum

Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Pracownia Historii Bizancjum zalicza się do najmłodszych jednostek naukowo-dydaktycznych Instytutu Historii UAM − powstała w 2003 r. z inicjatywy prof. UAM dr. hab. Kazimierza Ilskiego, który do dziś pełni funkcję jej kierownika.

Pod patronatem Pracowni ukazują się dwie serie wydawnicze: „Labarum”, na łamach której ukazują się wykłady z historii kultury i cywilizacji bizantyńskiej wygłoszone przez gości UAM, oraz „Rhomaioi. Źródła do historii Bizancjum”, czyli bilingwiczne wydania tekstów źródłowych z komentarzem.

 

Skład osobowy

W skład pracowni wchodzą:

Kierownik:

Prof. dr hab. Kazimierz Ilski, pokój 225

Adiunkt:

Dr hab. Anna Kotłowska, pokój 225

Doktoranci:

Mgr Małgorzata Chmielarz, pokój 225

Mgr Adam Jaroszyński, pokój 225

 

Badania

Pracownia Historii Bizancjum prowadzi badania nad historią cywilizacji i kultury bizantyńskiej ze szczególnym uwzględnieniem wczesnych dziejów Cesarstwa Bizantyńskiego, zjawisk gospodarczych schyłku starożytności, historii Kościoła i historii literatury, a zwłaszcza historiografii i kronikarstwa. W obszarze zainteresowania pracowników Pracowni leżą również badania nad podstawami ideologicznymi władzy cesarskiej oraz relacje państwa i Kościoła doby Bizancjum.

 

Dydaktyka

Pracownia prowadzi zajęcia kursowe i fakultatywne dotyczące historii politycznej oraz historii kultury bizantyńskiej ze szczególnym uwzględnieniem źródeł do dziejów świata antycznego i średniowiecznego, m.in.:

Czytanie kronik bizantyńskich - proseminarium analizujące podstawowe cechy historiografii bizantyńskiej i kroniki jako gatunku literackiego

Teokracja bizantyńska - proseminarium dotyczące historii ustroju państwa bizantyńskiego jako formalnej i faktycznej kontynuacji Cesarstwa Rzymskiego.

Ludy Azji Środkowej a Bizancjum - wykład monograficzny obejmujący dzieje migracji ludów tureckich do Europy w IV-IX w. ze szególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z formowaniem się państw i ich trwałością w obliczu zmian cywilizacyjnych

Czcić czy niszczyć ikony? - proseminarium dotyczące dziejów i spuścizny ikonoklazmu

Błyskotliwe kariery eunuchów w Bizancjum - proseminarium z zakresu historii politycznej Bizancjum przedstawiające sylwetki najbardziej wpływowych eunuchów na dworze cesarskim w świetle zachowanych przekazów źródłowych. Zarys historii eunuchów dworskich w świecie Orientu

Klasyczna filozofia polityki - wykład monograficzny prezentujący idee polityczne starożytności w kontekście kultury politycznej, historii ustroju i filozofii polityki. Analiza koncepcji politycznych zawartych w źródłach teoretyków starożytnych

Pracownia Historii Bizancjum prowadzi również seminaria licencjackie, magisterskie i doktorskie oraz lektoraty specjalistyczne z języka łacińskiego i języka greckiego epoki bizantyńskiej.

 
free pokerfree poker