Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii
Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii powstał w 1998 r. w wyniku rozdzielenia dotychczasowego Zakładu Historii Nowożytnej i Metodologii Historii, którego długoletnim kierownikiem był prof. Jerzy Topolski. Kierownikiem nowopowstałego Zakładu został prof. dr hab. Wojciech Wrzosek. Obecnie zatrudnionych w Zakładzie jest 3 profesorów i 3 adiunktów, którzy szanując dziedzictwo myśli Jerzego Topolskiego rozwijają własne, często awangardowe i nowatorskie drogi refleksji nad historiografią.

 

SKŁAD OSOBOWY:

Prof. dr hab. Wojciech Wrzosek – kierownik Zakładu, p. 332

Prof. UAM dr hab., Ewa Domańska, p. 330

Prof. UAM dr hab. Wiktor Werner, p. 332

dr hab. Maria Solarska, p. 330

dr Tomasz Falkowski, p. 332

 

Doktoranci

mgr Katarzyna Florczyk

 

BADANIA:

Pracownicy Zakładu specjalizują się w dwóch szeroko pojętych i powiązanych ze sobą domenach badawczych. Są nimi: teoria i metodologia historii oraz historia historiografii.

Rozkład zainteresowań badawczych pracowników Zakładu przedstawia się następująco: Prof. Wojciech Wrzosek: specyfika myślenia historycznego, metafory historiograficzne, problem prawdy w historiografii; prof. UAM dr hab. Ewa Domańska: współczesna teoria i historia historiografii, porównawcza teoria nauk humanistycznych i społecznych, nieeuropejskie podejścia do przeszłości; prof. UAM dr hab. Wiktor Werner: historia intelektualna kultury europejskiej XVII-XX w., obecność myślenia historycznego w różnych dyskursach naukowych i religijnych oraz w kulturze popularnej, historia nauki od XVIII do XX wieku; dr hab. Maria Solarska: historiografia jako praktyka kulturowa, historyczne konstrukcje naturalności, społeczna i historyczna problematyzacja rodzaju (gender, genre); dr Tomasz Falkowski: metodologicznie zorientowana historia historiografii XX wieku, specyfika historii nauki jako dyscypliny badawczej.

 

DYDAKTYKA:

Wprowadzenie do historii – zapoznaje z podstawowymi pojęciami wiedzy humanistycznej (kultura, społeczeństwo, nauka, wiedza, państwo) obecnymi w historiografii.

Metodologia historii przedstawia metody analizy i interpretacji wytworów kultury właściwe dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych obecnych w historiografii.

Historia historiografii prezentuje refleksję nad dziejami oraz funkcjonowaniem historii w kulturze.

Logika i retoryka narracji historycznej przybliża językową i myślową specyfikę historiografii oraz rolę języka w kształtowaniu poznania historycznego.

Seminaria licencjackie i magisterskie związane z zainteresowaniami badawczymi pracowniczek i pracowników Zakładu

Zajęcia prowadzone w ramach dwóch specjalizacji: poświęconej znaczeniu kategorii Gender w historii, oraz związanej z problemami znaczenia wiedzy historycznej w kulturze europejskiej.

Zajęcia fakultatywne (w j. polskim i angielskim) zapoznające studentów z współczesnym stanem wiedzy w obszarach badawczych interesujących pracowniczki i pracowników Zakładu

 

VARIA:

Z Zakładem Metodologii Historii i Historii Historiografii związanych jest wiele naukowych, dydaktycznych i wydawniczych inicjatyw jego Pracowniczek i Pracowników; realizowany jest finansowany przez Fundacje Nauki Polskiej program „Mistrz”, wydawane jest pismo o historycznej i ogólnohumanistycznej tematyce „Sensus Historiae”, działa Interdyscyplinarne Seminarium Historyczne.

 
free pokerfree poker